480/1991

Utfärdat i Helsingfors den 7 mars 1991

Finansministeriets beslut om debiterings- och rättelseredovisning för skatteåret 1989 samt uppbörd av beskattningskostnader år 1991

Finansministeriets har med stöd av 16 § 2 mom. lagen den 11 augusti 1978 om skatteuppbörd (611/78), sådant det lyder i lag av den 4 juli 1980 (526/80), och 6 § lagen den 9 november 1990 om undantagsarrangemang med anledning av att beskattningen för 1989 fördröjs (956/90) beslutat:

1 §

De tilläggsbelopp som skall erläggas till skattetagarna samt de överstora belopp som redovisats till dessa och som skall återindrivas, varvid såväl erläggandet som återindrivningen sker på basis av andelarna enligt debiteringsredovisningen för skatteåret 1989, erläggs eller avdras i samband med redovisningen i april 1991.

2 §

Med avvikelse från vad som stadgas i 16 § 3 mom. lagen om skatteuppbörd kommer den höjning som beräknas på de belopp som erläggs eller uppbärs vid debiteringsredovisningen för skatteåret 1989 att betalas till eller uppbäras hos skattetagarna i maj 1991.

3 §

Med avvikelse från vad som stadgas i 18 § 1 mom. lagen om skatteuppbörd verkställs den första rättelseredovisningen för skatteåret 1989 i juli 1991.

4 §

Med avvikelse från vad som stadgas i 51 § 1 mom. beskattningsförordningen (440/79) uppbär länsskatteverket i Nylands län av kommunerna, församlingarna inom den evangelisk-lutherska kyrkan och folkpensionsanstalten deras andelar av i 136 § beskattningslagen åsyftade, av skattestyrelsen fastställda beskattningskostnader i samband med redovisningen över skatteintäkter i maj, juni, september och december 1991.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 14 mars 1991.

Helsingfors den 7 mars 1991

Minister
Ulla Puolanne

Tf. regeringsråd
Kirsi Seppälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.