478/1991

Given i Helsingfors den 8 mars 1991

Förordning om ändring av förordningen om studieledighet

På föredragning av arbetsministern

ändras i förordningen den 7 december 1979 om studieledighet (864/79) 2 § 1 mom., 3 § och 6 § 1 mom., av dem 2 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 14 november 1986 (812/86), som följer:

2 §
Utbildning som berättigar till studieledighet

Med utbildning som är underställd offentlig tillsyn och som nämns i 5 § 1 mom. lagen om studieledighet avses av staten eller kommunen anordnad utbildning och till statsandel berättigande eller genom statsbidrag understödd utbildning samt av undervisningsministeriet särskilt godkänd annan utbildning.


3 §
Studieformer

Utbildning eller studier enligt 5 § lagen om studieledighet som skall godkännas såsom grund för studieledighet kan omfatta

1) följande av undervisning,

2) handledda praktiska övningar som ingår i läroplanerna,

3) förberedelse för avläggande av examen eller kunskapsprov som fastställts av en statlig myndighet, dock högst 10 arbetsdagar omedelbart innan examen eller kunskapsprovet skall avläggas,

4) handledda självstudier på heltid för avläggande av examen eller kunskapsprov, då en lärare vid en läroanstalt som är underställd offentlig tillsyn handleder studeranden, samt

5) deltagande i prov.

6 §
Innehållet i ansökan om studieledighet och bilagor därtill

Av ansökan om studieledighet skall framgå

1) den tidpunkt då studierna och den sökta studieledigheten börjar och slutar,

2) formen och målet för den utbildning och de studier ansökningen gäller,

3) huruvida det är fråga om att slutföra utbildning eller studier som påbörjats under en tidigare studieledighet,

4) den läroanstalt eller annan arrangör av utbildning eller undervisning, hos vilken studeranden inskrivits eller vilken anordnar och övervakar examen, samt

5) i fråga om handledda självstudier på heltid en läroplan som godkänns gemensamt av den handledande läraren och studeranden, och av vilken framgår den examen eller det kunskapsprov som skall avläggas och den studietid som denna examen eller detta kunskapsprov kräver.Denna förordning träder i kraft den 15 mars 1991.

Helsingfors den 8 mars 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Arbetsminister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.