476/1991

Given i Helsingfors den 8 mars 1991

Lag om beaktande i undantagsfall av garanterat arbete i arbetspensionsskyddet

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Utan hinder av 6 § 5 mom. lagen om pension för arbetstagare (395/61), 7 § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/62), 12 § 3 mom. lagen om sjömanspensioner (72/56) och 6 § 2 mom. lagen om statens pensioner (280/66) anses en arbetstagare som har fyllt 55 år dock inte ha förvärvat sådan rätt till pensionsskydd som avses i de nämnda momenten på grundval av ett arbets- eller tjänsteförhållande genom vilket arbetstagaren har sysselsatts enligt 18 § 3 mom. sysselsättningslagen (275/87) eller, om det är fråga om någon annan arbetsgivare än staten eller en kommun, enligt motsvarande förfarande, och den pensionsgrundande lönen i detta arbets- eller tjänsteförhållande är mindre än motsvarande lön eller arbetsinkomst som har uträknats på grundval av det tidigare arbets- eller tjänsteförhållandet eller tidigare företagarverksamhet. Om arbetstagaren inte har förlorat rätten till återstående tid eller motsvarande förtjänst på grundval av ett tidigare arbets- eller anställningsförhållande vid den tidpunkt då hans arbets- eller anställningsförhållande enligt 18 § 3 mom. sysselsättningslagen började, anses han inte vid tillämpningen av denna lag ha förlorat rätten till återstående tid eller förtjänst från det tidigare arbetsförhållandet medan han står i ett sådant arbetsförhållande. Närmare stadganden kan utfärdas genom förordning.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991, dock så att den tillämpas från och med den 1 januari 1991. Lagen gäller till och med den 30 juni 1993. Den tillämpas på pension i fråga om vilken pensionsfallet har inträffat under tillämpningstiden för lagen.

Lagen gäller sådana i den nämnda arbetsförhållanden som har upphört efter ikraftträdandet. Om en arbetstagare yrkar på detta, tillämpas lagen också på ett arbets- eller tjänsteförhållande som har varit i kraft mellan den 1 januari 1988 och den 30 juni 1991.

Regeringens proposition 301/90
Socialutsk. bet. 61/90
Stora utsk. bet. 331/90

Helsingfors den 8 mars 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.