463/1991

Given i Helsingfors den 14 december 1990

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i den europeiska konventionen om förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning samt om tillämpning av konventionen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Bestämmelserna i den i Strasbourg den 26 juni 1987 ingångna europeiska konventionen om förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning är, för så vitt de hör till området för lagstiftningen, i kraft så som därom har överenskommits.

2 §

Den europeiska kommitté som har upprättats genom den i 1 § nämnda konventionen skall för fullgörandet av sitt uppdrag ha rätt att

1) komma till Finland,

2) besöka alla inrättningar och platser där personer som har berövats sin frihet av en myndighet är placerade samt

3) få del av allmänna handlingar som är viktiga med tanke på uppdraget.

3 §

De myndigheter som svarar för vården av dem som har berövats sin frihet skall bistå kommittén vid fullgörandet av dess uppdrag.

4 §

Om en myndighet som nämns i 3 § anser att kommitténs besök i en inrättning eller på en plats, den planerade tidpunkten för besöket eller någon annan åtgärd som kommittén ämnar vidta kan äventyra landets försvar, den allmänna säkerheten, en persons hälsotillstånd, stävjandet av allvarliga oroligheter i inrättningen eller på platsen eller ett brådskande förhör i samband med utredningen av ett allvarligt brott, skall myndigheten omedelbart underrätta statsrådet om detta.

I de fall som nämns i 1 mom. skall statsrådet i brådskande ordning besluta om kommittén skall tillåtas fortsätta sitt arbete på det sätt som planerats eller om kommittén enligt artikel 9 i konventionen skall meddelas att Finlands regering motsätter sig besöket eller någon åtgärd i samband med det.

5 §

Justitieministeriet svarar för samarbetet mellan Finlands regering och kommittén samt för de allmänna arrangemangen kring kommitténs besök i Finland.

6 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

7 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning.

Regeringens proposition 71/90
Utrikesutsk. bet. 11/90
Stora utsk. bet. 85/90

Helsingfors den 14 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Utrikesminister
Pertti Paasio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.