461/1991

Utfärdat i Helsingfors den 28 februari 1991

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av 2 och 4 §§ social- och hälsovårdsministeriets beslut om i 10 § 3 mom. lagen om företagshälsovård avsedd sakkunniginrättning och myndighet

Social- och hälsovårdsministeriet har

ändrat 2 och 4 §§ social- och hälsovårdsministeriets beslut den 20 april 1980 om i 10 § 3 mom. lagen om företagshälsovård avsedd sakkunniginrättning och myndighet (376/80) som följer:

2 §

Arbetarskyddsstyrelsen skall, innan den avgör i 18 § lagen om tillsynen över arbetarskyddet avsett ärende angående efterlevnaden av lagen om företagshälsovård, inhämta utlåtande av social- och hälsostyrelsen. Social- och hälsostyrelsen skall för sitt utlåtande vid behov inhämta sakkunnigutlåtande av institutets för arbetshygien i 2 § förordningen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering avsedda centralinstitut.

4 §

Social- och hälsostyrelsen och länsstyrelsen skall avge utlåtande utan dröjsmål och senast inom en månad efter det att anhållan om utlåtande inkommit, såvida inte inhämtandet av ytterligare utredningar, som erfordras för avgivandet av utlåtande, eller andra särskilda skäl annat föranleder.


Detta beslut träder i kraft den 4 mars 1991.

Helsingfors den 28 februari 1991

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Tf. äldre regeringssekreterare
Jaana Koski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.