459/1991

Given i Helsingfors den 1 mars 1991

Förordning om ändring av förordningen om utövning av tandläkaryrket

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

upphävs i förordningen den 26 november 1982 om utövning av tandläkaryrket (869/82) 3, 5 och 9 §§, samt

ändras 1 §, 2 § 2 och 3 mom., 2 a, 4, 6-8 och 10 §§,

av dessa lagrum 2 a § sådan den lyder i förordning av den 2 november 1990 (952/90), som följer:

1 §

I 2 § 2 mom. lagen om utövning av tandläkaryrket (563/78) åsyftad rätt att temporärt tjänstgöra i sådan tandläkartjänst, tandläkarbefattning eller tandläkaruppgift som avses i 2 § 1 mom. i nämnda lag, har en odontologie studerande som har genomfört minst de allmänna studier och studieperioder inom ämnestudierna som avses i förordningen om odontologiska examina (290/76) och som hör till de fyra första studieåren.

En finsk medborgare som studerar odontologi utomlands har den rätt som avses i 1 mom. efter att ha genomfört minst de studier som hör till de fyra första studieåren samt av social- och hälsostyrelsen eventuellt närmare föreskrivna övriga studier och praktisk övning.

2 §

Utöver vad som stadgas i 1 mom. skall en finsk medborgare som vid en utländsk högskola har avlagt odontologisk grundexamen deltaga i utbildning som social- och hälsostyrelsen föreskriver och som är avsedd för den som har avlagt sådan examen samt på godtagbart sätt genomgå förhör i anslutning till denna utbildning.

Närmare föreskrifter om den tjänstgöring som avses i denna paragraf meddelas av social- och hälsostyrelsen.

2 a §

Utan hinder av 2 § 1 mom. kan social- och hälsostyrelsen som ersättning för tjänstgöring enligt nämnda paragraf godkänna arbete som tandläkare vid en hälsovårdscentral eller i en tjänst, befattning eller uppgift som tandläkare vid en inrättning som ett offentligt samfund svarar för eller en av social- och hälsostyrelsen godkänd motsvarande inrättning.

4 §

Specialtandläkares rättighet kan beviljas inom följande odontologista områden: tandreglering, klinisk tandvård, munkirurgi och hälsovård.

6 §

Av en sådan i 6 § 3 mom. lagen om utövande av tandläkaryrket åsyftad medborgare i en främmande stat som har avlagt odontologisk grundexamen vid en utländsk högskola krävs för erhållande av tillstånd för uppgifter som avses i nämnda lags 2 och 3 §§ att han har fullgjort den tjänstgöring och avlagt de lärdomsprov, som social- och hälsostyrelsen eventuellt föreskriver särskilt, på ett sådant sätt att hans behörighet kan anses motsvara i Finland avlagd motsvarande examen samt att han visat att han har tillräckliga språkkunskaper.

För en uppgift som förutsätter specialtandläkares rättighet krävs av en medborgare i en främmande stat dessutom att han har genomgått sådan utbildning och avlagt sådant lärdomsprov som social- och hälsostyrelsen eventuellt föreskriver särskilt, på ett sådant sätt att hans behörighet kan anses motsvara i Finland förvärvad specialtandläkarbehörighet.

7 §

Med avvikelse från 6 § kan social- och hälsostyrelsen under förutsättningar som den bestämmer bevilja en sådan medborgare i en främmande stat som har avlagt odontologisk grundexamen eller specialtandläkarexamen i Finland och som har tillräckliga språkkunskaper sådant tillstånd som avses i 6 § 3 mom. lagen om utövning av tandläkaryrket.

8 §

En utlänning skall dock innan tillstånd enligt 6 § 3 mom. lagen om utövning av tandläkaryrket beviljas muntligen och skriftligen visa social- och hälsostyrelsen att han har sådana tillräckliga språkkunskaper som förutsätts i nämnda moment. När språkkunskaperna konstateras skall sådana språkkunskaper anses vara tillräckliga som är nödvändiga för skötseln av de uppgifter som tillståndet i fråga förutsätter.

10 §

Närmare föreskrifter och anvisningar om tillämpningen av denna förordning meddelas av social- och hälsostyrelsen.


Denna förordning träder i kraft den 4 mars 1991.

Helsingfors den 1 mars 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.