458/1991

Given i Helsingfors den 1 mars 1991

Förordning om ändring av förordningen om utövning av läkaryrket

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

upphävs i förordningen den 26 november 1982 om utövning av läkaryrket (868/82) 3, 5 och 9 §§, samt

ändras 1 §, 2 § 2 och 3 mom., 2 a §, 4 § 2 mom. samt 6-8 och 10 §§,

av dessa lagrum 2 a § sådan den lyder i förordning av den 2 november 1990 (951/90), som följer:

1 §

I 2 § 2 mom. lagen om utövning av läkaryrket (562/78) åsyftad rätt att temporärt tjänstgöra i sådan läkartjänst, läkarbefattning eller läkaruppgift som avses i 2 § 1 mom. i nämnda lag har en medicine studerande som genomfört minst de nämnda allmänna studier och studieperioder inom ämnesstudierna som avses i förordningen om medicinska examina (762/75) och som hör till de fyra första studieåren samt kliniska studier och praktiska övningar inom det specialområde som är företrätt vid den avdelning eller det sjukhus där han skall tjänstgöra.

En finsk medborgare som studerar medicin utomlands har den rätt som nämns i 1 mom. efter att ha genomfört minst de studier som hör till de fyra första studieåren inom läkarutbildningen samt av social- och hälsostyrelsen eventuellt närmare föreskrivna övriga studier och praktisk övning.

2 §

Utöver vad som stadgas i 1 mom. skall en finsk medborgare som vid en utländsk högskola har avlagt medicinsk grundexamen deltaga i utbildning som social- och hälsostyrelsen föreskriver och som är avsedd för den som har avlagt sådan examen samt på godtagbart sätt genomgå förhör i anslutning till denna utbildning.

Närmare föreskrifter om den tjänstgöring som avses i denna paragraf meddelas av social- och hälsostyrelsen.

2 a §

Utan hinder av 2 § 1 mom. kan social- och hälsostyrelsen som ersättning för tjänstgöring enligt nämnda moment godkänna arbete som läkare vid en hälsovårdscentral eller i en tjänst, befattning eller uppgift som läkare vid en inrättning som ett offentligt samfund svarar för eller en av social- och hälsostyrelsen godkänd motsvarande inrättning. Av tjänstgöringen vid en hälsovårdscentral och ett sjukhus får sammanlagt högst tre månader ersättas med sådan tjänstgöring i en läkartjänst, läkarbefattning eller läkaruppgift enligt 2 § 1 mom. som har genomförts innan grundexamen avlades. Dessutom kan social- och hälsostyrelsen godkänna att i 2 § 1 mom. nämnd sjukhustjänstgöring antingen helt eller delvis ersätts med arbetet i en tjänst, befattning eller uppgift som läkare vid en hälsovårdscentral.

4 §

Social- och hälsostyrelsen kan på ett begränsat medicinskt specialområde som den fastställer bevilja en specialist specialisträttighet.

6 §

Av en sådan i 6 § 3 mom. lagen om utövande av läkaryrket åsyftad medborgare i en främmande stat som har avlagt medicinsk grundexamen vid en utländsk högskola krävs för erhållande av tillstånd för uppgifter som avses i nämnda lags 2 och 3 §§ att han har fullgjort den tjänstgöring och avlagt de lärdomsprov som social- och hälsostyrelsen eventuellt föreskriver särskilt, på ett sådant sätt att hans behörighet kan anses motsvara i Finland avlagd motsvarande examen samt att han visat att han har tillräckliga språkkunskaper.

För en uppgift som förutsätter specialisträttighet krävs av en medborgare i en främmande stat dessutom att han har genomgått sådan utbildning och avlagt sådant lärdomsprov som social- och hälsostyrelsen eventuellt föreskriver särskilt, på ett sådant sätt att hans behörighet kan anses motsvara i Finland förvärvad specialistbehörighet.

7 §

Med avvikelse från 6 § kan social- och hälsostyrelsen under förutsättningar som den bestämmer bevilja en sådan medborgare i en främmande stat som har avlagt medicinsk grundexamen eller specialistexamen i Finland och som har tillräckliga språkkunskaper sådant tillstånd som avses i 6 § 3 mom. lagen om utövning av läkaryrket.

8 §

En utlänning skall dock muntligen och skriftligen visa social- och hälsostyrelsen att han har sådana tillräckliga språkkunskaper som förutsätts innan tillstånd enligt 6 § 3 mom. lagen om utövning av läkaryrket beviljas. När språkkunskaperna konstateras skall sådana språkkunskaper anses vara tillräckliga som är nödvändiga för skötseln av de uppgifter som tillståndet i fråga förutsätter.

10 §

Närmare föreskrifter och anvisningar om tillämpningen av denna förordning meddelas av social- och hälsostyrelsen.


Denna förordning träder i kraft den 4 mars 1991.

Helsingfors den 1 mars 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.