456/1991

Given i Helsingfors den 1 mars 1991

Förordning om ändring av förordningen om vissa blodundersökningar och andra undersökningar rörande ärftliga egenskaper

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 2 §, 3 § 1 mom., 4 §, 7 § 2 mom., 11 § 3 mom. och 12 § 2 mom. samt 13 § förordningen den 13 augusti 1976 (674/76),

av dessa lagrum 11 § 3 mom. sådant det lyder i förordning av den 16 maj 1985 (396/85) och 12 § 3 mom. sådant det lyder i förordning av den 21 december 1990 (1240/90), som följer:

2 §

Blodundersökning verkställes i folkhälsoinstitutet eller i högskolas inrättning som godkänts av social- och hälsostyrelsen eller i annan inrättning som social- och hälsostyrelsen av särskilt skäl har godkänt för denna uppgift.

Annan undersökning rörande ärftliga egenskaper utföres i högskolas inrättning som godkänts av social- och hälsostyrelsen eller av annan av social- och hälsostyrelsen särskilt för detta uppdrag godkänd sakkunnig.

3 §

För blodundersökning erforderliga blodprov tages av läkare som är anställd hos staten eller kommun eller vid inrättning som verkställer i denna förordning avsedda undersökningar. Blodprov kan även tagas av annan legitimerad läkare.


4 §

Har domstol förordnat att annan undersökning rörande ärftliga egenskaper än blodundersökning skall äga rum, skall meddelande om detta förordnande från domstolen sändas till social- och hälsostyrelsen. Till förordnandet skall fogas en kopia av det utlåtande som avgivits på grundval av blodundersökningen. Social- och hälsostyrelsen ombesörjer anordnandet av undersökningen.

7 §

Förrättare av annan undersökning rörande ärftliga egenskaper skall sända utlåtande om undersökningen till social- och hälsostyrelsen. Social- och hälsostyrelsen vidarebefordrar utlåtandet samt en kopia av den i 11 § 3 mom. avsedda räkningen till den domstol som förordnat om undersökningen.

11 §

Förrättare av annan undersökning rörande ärftliga egenskaper sänder räkning över den undersökning han utfört jämter det i 7 § 2 mom. nämnda utlåtandet till social- och hälsostyrelsen, som vidarebefordrar räkningen till justitieministeriet.


12 §

På räkningar som avses i 11 § 2 och 3 mom. skall antecknas de uppgifter som justitieministeriet fastställer. Justitieministeriet fastställer efter att ha fått social- och hälsostyrelsens utlåtande vilka uppgifter som räkningarna skall innehålla.

13 §

Social- och hälsostyrelsen meddelar närmare föreskrifter om de metoder som skall användas vid blodundersökningar och andra undersökningar rörande ärftliga egenskaper, om verkställande av undersökningarna och om de utlåtanden som skall avgivas på grund av dem.

Social- och hälsostyrelsen fastställer även övriga anvisningar som erfordras för undersökningarna.


Denna förordning träder i kraft den 4 mars 1991.

Helsingfors den 1 mars 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.