454/1991

Given i Helsingfors den 1 mars 1991

Förordning om ändring av 2 § förordningen om delegationen för företagshälsovård

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 2 § förordningen den 20 oktober 1978 om delegationen för företagshälsovård (784/78) som följer:

2 §
Uppgifter

Delegationen åligger att:

1) följa med den allmänna utvecklingen inom företagshälsovården samt främja och utveckla det samarbete som är nödvändigt för förverkligandet av företagshälsovården;

2) vid behov framställa förslag till utvecklande av lagstiftningen rörande företagshälsovården samt att till social- och hälsovårdsministeriet, folkpensionsanstalten, arbetarskyddsstyrelsen och social- och hälsostyrelsen avge utlåtanden om utvecklandet av lagstiftningen rörande företagshälsovården;

3) avge utlåtande om de i 29 a § 1 mom. sjukförsäkringslagen (364/63) avsedda grunderna för ersättande av kostnaderna för företagshälsovården och annan hälsovård innan ärendet underställs statsrådet för fastställelse;

4) handlägga och inom ramen för tillbudsstående ekonomiska resurser och personalresurser framställa förslag till i 2 § lagen om företagshälsovård avsedda statsrådsbeslut rörande anordnandet och genomförandet av företagshälsovården; samt

5) handlägga övriga av social- och hälsovårdsministeriet bestämda uppgifter rörande verkställigheten och utvecklandet av företagshälsovården.


Denna förordning träder i kraft den 4 mars 1991.

Helsingfors den 1 mars 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.