453/1991

Given i Helsingfors den 1 mars 1991

Förordning om ändring av hälsovårdsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

upphävs i hälsovårdsförordningen av den 3 februari 1967 (55/67) 62 § 2 mom. och 64 § 1 mom. samt

ändras 3 och 16 §§, 39 § 5 mom., 53 § 3 mom., 66 §, 70 § 1 mom., 72 och 73 §§, 76 § 1 mom., 91 § 3 mom., 92 § 5 mom. och 105 §,

av dessa lagrum 3 § sådan den lyder ändrad genom förordningar av den 15 januari 1971 och den 17 juni 1983 (3/71 och 537/83), 53 § 3 mom. sådant det lyder i förordning av den 22 februari 1985 (218/85), 70 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 28 december 1984 (1002/84), 76 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 16 mars 1979 (308/79) och 91 § 3 mom. sådant det lyder i förordning av den 10 februari 1989 (142/89), som följer:

3 §

Hälsovårdsnämnden är skyldig att lämna social- och hälsostyrelsen samt länsstyrelsen uppgifter om hälsovårds- och sjukvårdsförhållandena i kommunen. Om angelägenheter som rör veterinärvården skall hälsovårdsnämnden lämna jord- och skogsbrukministeriets veterinäravdelning och länsstyrelsen uppgifter.

16 §

Social- och hälsostyrelsen meddelar vid behov närmare sanitära föreskrifter om bostadslägenheternas, arbetslokalernas och samlingslokalernas skick och skötsel.

39 §

Livsmedelsverket avgör i ovissa fall till vilken grupp ett livsmedel skall hänföras samt meddelar allmänna anvisningar om indelningen i grupper.

53 §

Livsmedelsverket meddelar vid behov närmare föreskrifter om försäljning av livsmedel och servering i kiosk.

66 §

En livsmedelsautomat skall uppfylla av livsmedelsverket godkända krav. Automaten skall skötas så att dess användning inte medför sanitär olägenhet.

70 §

Vattenledningsvatten som enligt 56 § hälsovårdslagen skall kontrolleras fortgående skall genomgå sådan fysikalisk-kemisk och mikrobiologisk undersökning som social- och hälsostyrelsen bestämmer.


72 §

Fysikalisk-kemisk och mikrobiologisk undersökning av vattenledningsvatten skall ske i ett laboratorium som social- och hälsostyrelsen har godkänt för ändamålet.

73 §

Social- och hälsostyrelsen meddelar närmare föreskrifter om tagande, insändande och undersökning av prov som behövs för undersökningar som nämns i detta kapitel.

76 §

En avstjälpningsplats och en anläggning för behandling av fast och flyttande avfall skall placeras tillräckligt långt från bosättning, flödesområde för grundvatten, som används för hushållsändamål och allmänt anlitad väg. Härvid skall social- och hälsostyrelsens anvisningar följas.


91 §

Social- och hälsostyrelsen meddelar närmare anvisningar om transport av lik.

92 §

Social- och hälsostyrelsen meddelar vid behov närmare anvisningar om flyttning av lik.

105 §

Närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas vid behov av social- och hälsostyrelsen samt av jord- och skogsbrukministeriets veterinäravdelning och livsmedelsverket i ärenden som angår deras verksamhetsområde.


Denna förordning träder i kraft den 4 mars 1991.

Helsingfors den 1 mars 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.