435/1991

Given i Helsingfors den 22 februari 1991

Lag om ändring av vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/81) 50 § 2 mom., 78 § 1 mom., 79 § 2 mom. och 106 §,

av nämnda lagrum 78 § 1 mom., 79 § 2 mom. och 106 § sådana de lyder i lag av den 3 augusti 1990 (676/90), samt

fogas till 79 §, sådan den lyder i sistnämnda lag ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

50 §
Trafikanordningar

Trafikministeriet meddelar behövliga föreskrifter och anvisningar om vägmärken och övriga trafikanordningar samt användningen av dessa.

78 §
Utfärdande av körförbud

I de fall som avses i 75 § 1 mom. meddelas körförbud av domstol. Förbudet kan meddelas för högst fem år. I domstolens utslag skall uppges förbudets sista giltighetsdag. Domstolens utslag verkställs även om det överklagas.


79 §
Villkorligt körförbud

Körförbudet är villkorligt under en av domstolen fastslagen tid (prövotid), minst ett och högst tre år. Prövotiden börjar när utslag om villkorligt körförbud har avkunnats eller givits. I domstolens utslag skall meddelas när prövotiden för det villkorliga körförbudet upphör.

Domstolen skall bestämma att det villkorliga körförbudet skall verkställas, om den som meddelats körförbud under prövotiden gör sig skyldig till en gärning som avses i 75 § 1 mom. Domstolen behöver dock inte bestämma att körförbudet skall verkställas, om föraren inte döms till straff för en gärning som avses i 75 § 1 mom. När det bestäms att ett villkorligt körförbud skall verkställas, motsvarar förbudets sista giltighetsdag den sista giltighetsdagen för det längsta gällande körförbudet. Domstolens utslag verkställs även om det överklagas.


106 §
Anmälan om utslag som gäller trafikbrott

Döms någon till straff eller utfärdas körförbud av domstol för trafikbrott som har begåtts vid förande av ett motordrivet fordon, skall den myndighet som för körkortsregistret underrättas om utslaget så som justitieministeriet föreskriver.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1991.

Regeringens proposition 285/90
Trafikutsk. bet. 9/90
Stora utsk. bet. 286/90

Helsingfors den 22 februari 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.