416/1991

Given i Helsingfors den 22 februari 1991

Förordning om ändring av förordningen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

ändras 11 §, 24 § 1 mom. och 30 § förordningen den 23 december 1977 angående specialomsorger om utvecklingsstörda (988/77),

av dessa lagrum 11 och 30 §§ sådana de lyder i förordning av den 19 april 1985 (335/85), som följer:

11 §

Utbildningsstyrelsen meddelar, efter att ha förhandlat om saken med social- och hälsovårdsministeriet, för utarbetande av en läroplan för den undervisnings av läropliktiga som ordnas såsom omsorg om utvecklingsstörda de grunder för läroplanen i vilka man bestämmer de riksomfattande målen och innehålen för undervisningen samt de allmänna grunderna för elevbedömningen.

Socialnämnden i kommunen eller kommunalförbundets förbundsstyrelse godkänner en läroplan för den undervisning av läropliktiga som ordnas såsom omsorg om utvecklingsstörda.

24 §

Arbete, som den som erhåller specialomsorger utför vid verksamhetsenhet för specialomsorger, och arbete, som verksamhetsenheten ordnat för honom, kommer verksamhetsenheten till godo. Till den som deltager i arbetsverksamhet kan dock, i enlighet med grunder som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet, erläggas flitpenning.


30 §

Närmare anvisningar om verkställigheten av denna förordning meddelas av social- och hälsovårdsministeriet. Utbildningsstyrelsen kan dessutom, efter att ha förhandlat med social- och hälsovårdsministeriet, meddela anvisningar om innehållet i samt ledningen och övervakningen av den undervisning som meddelas såsom specialomsorg om utvecklingsstörda.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991.

De uppgifter för utbildningsstyrelsen som avses i denna förordning sköts till den 1 april 1991 av skolstyrelsen.

Helsingfors den 22 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.