409/1991

Given i Helsingfors den 22 februari 1991

Förordning om ändring av mentalvårdsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 3-7 §§ mentalvårdsförordning den 21 december 1990 (1247/90) som följer:

3 §
Tillställande av rättegångshandlingar

Om en domstol har bestämt att en åtalad persons sinnestillstånd skall undersökas och den åtalade är häktad, skall social- och hälsostyrelsen till den läkare som ansvarar för undersökningen vidarebefordra de handlingar som domstolen tillställt den samt meddela direktören för det fängelse, där den åtalade enligt handlingarna hålls häktad, var och när undersökningen skall ske.

Om det inte har bestämts att den åtalade skall häktas, skall social- och hälsostyrelsen sända handlingarna till den läkare som ansvarar för undersökningen samt ett meddelande om plats och tid för undersökningen till behörig länsstyrelse. Länsstyrelsen skall meddela den som skall undersökas om plats och tid för undersökningen.

4 §
Tillställande av handlingar som gäller sinnesundersökning

Då den åtalades sinnestillstånd har undersökts, skall den läkare som ansvarar för undersökningen tillställa social- och hälsostyrelsen en utredning om undersökningen och sitt utlåtande om den åtalades sinnestillstånd samt returnera handlingarna. Social- och hälsostyrelsen skall tillställa domstolen alla de nämnda handlingarna samt sitt eget utlåtande om den åtalades sinnestillstånd.

5 §
Tillställande av beslut om fortsatt vård

Ett sådant beslut om fortsatt vård som avses i 17 § 2 mom. mentalvårdslagen skall jämte de handlingar som ligger till grund för beslutet tillställas social- och hälsostyrelsen i god tid innan den vårdperiod om sex månader som avses i 17 § 2 och 3 mom. mentalvårdslagen löper ut.

6 §
Utskrivning under övervakning av en verksamhetsenhet inom sjukvårdsdistriktet

En patient som avses i 17 § 2 och 3 mom. mentalvårdslagen, beträffande vilken ett värdbeslut gäller, kan före den slutliga utskrivningen på villkor som social- och hälsostyrelsen bestämmer få lämna sjukhuset för högst sex månader i sänder. Under denna tid övervakas han av en psykiatrisk verksamhetsenhet inom sjukvårdsdistriktet. Sjukvårdsdistriktet skall utse den psykiatriska verksamhetsenhet som ansvarar för övervakningen.

7 §
Skyndsamhetsordning i fråga om sinnesundersökning och vård

Social- och hälsostyrelsen bestämmer, med beaktande av hur brådskande sinnesundersökningarna är, i vilken ordning sådana patienter som avses i 6 § mentalvårdslagen skall tas in för sinnesundersökning eller vård på ett statligt sinnessjukhus.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991.

Helsingfors den 22 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.