407/1991

Given i Helsingfors den 22 februari 1991

Förordning om ändring av förordningen om smittsamma sjukdomar

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i 3 § det inledande stycket och 7 punkten, 4 § 1 punkten, 7 § 2, 4 och 7 punkten, 8 § 2 och 3 mom., 11 § 3 mom., 12 § 1 mom., 15 § 2 mom. samt 16 och 17 §§ förordningen den 31 oktober 1986 om smittsamma sjukdomar (786/86),

av dem 8 § 3 mom. sådant det lyder i förordning av den 25 januari 1991 (143/91), som följer:

3 §

Social- och hälsostyrelsen skall


7) utföra andra uppgifter för förebyggande av smittsamma sjukdomar, då de genom särskilda stadganden eller bestämmelser ålagts social- och hälsostyrelsen.

4 §

Länsstyrelsen skall

1) planera och leda bekämpandet av smittsamma sjukdomar inom länet och övervaka att utfärdade stadganden och bestämmelser iakttas samt vid behov hos social- och hälsostyrelsen föreslå åtgärder för förebyggande av smittsamma sjukdomar, samt


7 §

Folkhälsoinstitutet skall


2) sörja för distributionen av vaccin som avses i 25 § lagen om smittsamma sjukdomar i enlighet med anvisningar, vilka social- och hälsostyrelsen meddelar,


4) följa bekämpandet av smittsamma sjukdomar i vårt land och hos social- och hälsostyrelsen föreslå åtgärder för förebyggande av smittsamma sjukdomar,


7) utföra andra åligganden som hänför sig till bekämpandet av smittsamma sjukdomar och som åläggs folkhälsoinstitutet eller bestäms av social- och hälsostyrelsen.

8 §

Innan förordnande enligt 1 mom. meddelas, skall social- och hälsostyrelsens utlåtande i ärendet inhämtas, om inte social- och hälsostyrelsen har gjort en framställning i saken.

Social- och hälsovårdsministeriet förordnar efter att ha inhämtat utlåtande av social- och hälsostyrelsen om verkställande av obligatorisk vaccinering inom försvarsmakten.

11 §

Social- och hälsostyrelsen meddelar vid behov närmare föreskrifter om en uppgift skall anses vara sådan som avses i 1 mom.

12 §

Social- och hälsostyrelsen meddelar anvisningar om undersökningar och utredningar, vilka skall ligga till grund för sådant läkarintyg som nämns i 20 § 1 mom. lagen om smittsamma sjukdomar, samt fastställer formulär för läkarintyget.


15 §

Om det efter godkännandet framgår att det mikrobiologiska laboratoriet inte motsvarar förutsättningarna för godkännande eller om det förekommer brister i dess verksamhet, kan social- och hälsostyrelsen återta godkännandet.

16 §

Import av mikroorganismer eller delar av sådana, vilka medför risk för sådan spridning av smittsam sjukdom som avses i 4 § 2 mom. 1 och 2 punkten lagen om smittsamma sjukdomar, skall anmälas på sätt som social- och hälsostyrelsen närmare meddelar.

Social- och hälsostyrelsen kan meddela nödvändiga anvisningar om försiktighetsåtgärder som skall vidtas för förhindrande av sjukdomssmitta vid hantering, förvaring och transport av sådana mikroorganismer eller delar av dem vilka medför risk för spridning av smittsamma sjukdomar.

17 §

Närmare föresksifter om verkställigheten av denna förordning meddelas av social- och hälsostyrelsen.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991.

Helsingfors den 22 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.