406/1991

Given i Helsingfors den 22 februari 1991

Förordning om ändring av folkhälsoförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

upphävs i folkhälsoförordningen av den 10 mars 1972 (205/72) 15 §,

sådant detta lagrum lyder i förordning av den 17 juni 1983 (535/83), samt

ändras 6 § 2, 3 och 5 mom. samt 6 a § 3 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 6 § 2 och 5 mom. i förordning av den 29 december 1976 (1140/76), 6 § 3 mom. i förordning av den 5 maj 1972 (368/72) och 6 a § 3 mom. i förordning av den 18 december 1981 (959/81), som följer:

6 §

Med avvikkelse från vad ovan i 1 mom. är stadgat får social- och hälsovårdsministeriet låta utföra undersökningar av laboratorieprov och andra motsvarande undersökningar, som den finner nödiga, i statlig eller i universitets inrättning eller ifall undersökning av tagna prov på sätt som i denna paragraf avsetts inte är möjligt och efter det att behörigt centralsjukhus avgett sitt utlåtande i ärendet på basen av tillstånd för viss tid, som social- och hälsovårdsministeriet på grund av särskild orsak beviljat i annan av social- och hälsovårdsministeriet godkänd inrättning i en omfattning som social- och hälsovårdsministeriet godkänt. Det som ovan är stadgat om utförande av undersökningar i statlig eller universitetets inrättning gäller även för bekämpande av tandsjukdomar och undersökningar av tänder och tandvård i den omfattning som social- och hälsovårdsministeriet finner nödigt.

Allmänna anvisningar om sjuktransport med sjuktransportfordon och om utrustningen i bil, som används härför, meddelas av social- och hälsovårdsministeriet.


Tandteknisk utrustning och instrument såsom tandregleringsutrustning och proteser kan anskaffas i en av social- och hälsovårdsministeriet godkänd omfattning.


6 a §

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare anvisningar om transporter, som ansluter sig till elevernas tandvård och skolhälsovård.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991.

Av medicinalstyrelsen beviljat tillstånd som avses i 6 § 2 mom. och av medicinalstyrelsen meddelade allmänna anvisningar som avses i 6 § 3 mom. samt anvisningar som avses i 6 a § 3 mom. och som gäller när denna förordning träder i kraft är fortfarande giltig tills social- och hälsovårdsministeriet bestämmer något annat.

Helsingfors den 22 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.