392/1991

Given i Helsingfors den 22 februari 1991

Förordning om försök med utbildning på ungdomsstadiet och med yrkeshögskolor

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av lagen den 22 februari 1991 om försök med utbildning på ungdomsstadiet och med yrkeshögskolor (391/91):

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Ansökan om försökstillstånd

Till ansökan om försökstillstånd som avses i lagen om försök med utbildning på ungdomsstadiet och med yrkeshögskolor (391/91; försökslagen) skall fogas en utredning om de medverkande yrkesläroanstalternas nuvarande utbildningsuppgift, försöksplanen och, ett sådant samarbetsavtal som avses i 4 § försökslagen eller, då ett sådant avtal ännu inte har ingåtts, ett utkast till avtal eller en utredning och en uppskattning av försökets kostnadsverkningar.

Då läroanstalter med två eller flera huvudmän avses delta i försöket, söks tillstånd genom en gemensam ansökan av huvudmännen.

Ansökan skall tillställas undervisningsministeriet senast ett år före den tidpunkt då försöket enligt planerna skall inledas.

2 kap.

Försöksenhetens förvaltning

2 §
Ledningsgruppens uppgifter

Ledningsgruppen har till uppgift att handha ledningen av försöket, den allmänna förvaltningen av försöksenheten, ordnandet av studierna samt frågor som gäller samarbetet mellan läroanstalterna.

Ledningsgruppen bör

1) övervaka och ansvara för att försöket och försöksenhetens verksamhet ordnas i enlighet med givna stadganden och bestämmelser samt med försökstillståndet och samarbetsavtalet,

2) årligen godkänna försöksenhetens verksamhetsplan samt uppgöra ett förslag till budget för försöksenheten,

3) utan hinder av vad som stadgas om yrkesläroanstalter och gymnasiet besluta om arbetsordningen, arbetsplanen och lärarnas arbetsfördelning vid de läroanstalter som hör till försöksenheten, om andra arrangemang, vilka förutsätts för att försöksutbildningens studieprogram och utbildningsprogram skall kunna verkställas, samt om användningen av timresursen och övriga resurser enligt vad och i den omfattning som vid behov närmare bestäms i instruktionen,

4) lämna utredningar och utlåtanden till huvudmännen för de läroanstalter som hör till försöksenheten och till myndigheterna samt göra framställningar om utveckling av försöksverksamheten och studierna samt

5) handha de övriga ärenden som enligt lag, förordning, instruktionen eller sakens natur ankommer på ledningsgruppen.

I instruktionen för en temporär yrkeshögskola kan det bestämmas att de uppgifter som avses i 2 mom. 3 punkten helt eller delvis skall ankomma på ledande rektorn.

3 §
Sammankallande av ledningsgruppen och ledningsgruppens beslutförhet

Ledningsgruppen sammanträder på kallelse av ordföranden på de tider den beslutat eller då ordföranden eller minst tre av ledningsgruppens medlemmar anser att ett möte är nödvändigt.

Ledningsgruppen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. Ledningsgruppens beslut fattas med enkel röstmajoritet. Faller rösterna lika avgör mötesordförandens röst, vid val dock lotten.

4 §
Uppgifterna för ledande rektorn för en temporär yrkeshögskola

Ledande rektorn för en temporär yrkeshögskola bör vid den temporära yrkeshögskolan i tillämpliga delar utföra de uppgifter som enligt stadganden ankommer på rektorn för en yrkesläroanstalt enligt vad och i den omfattning som närmare bestäms i instruktionen.

5 §
Uppgifterna för lärarkåren vid en temporär yrkeshögskola

Angående uppgifterna för lärarkåren vid en temporär yrkeshögskola gäller, enligt vad som vid behov närmare bestäms i instruktionen, i tillämpliga delar vad som stadgas om uppgifterna för lärarkåren vid en yrkesläroanstalt.

6 §
Uppgifterna för elevkåren vid en temporär yrkeshögskola

Angående uppgifterna för elevkåren vid en temporär yrkeshögskola gäller, enligt vad som vid behov närmare bestäms i instruktionen, i tillämpliga delar vad som stadgas om uppgifterna för elevkåren vid en yrkesläroanstalt.

3 kap.

Studier inom försöket med utbildning på ungdomsstadiet

7 §
Intagning av studerande

Angående intagning av studerande, inträdeskrav och urvalsförfarandet gäller vad som stadgas och bestäms om den primära läroanstalten.

8 §
Studietid

Studieprogrammen för yrkesexamen, gymnasiets lärokurs och kombinationsstudier samt undervisningsarrangemang en för dem skall göras sådana att studierna kan slutföras inom en tid som motsvarar studiernas omfattning. Yrkesexamen skall avläggas och gymnasiets lärokurs fullgöras inom en tid som är högst ett år längre än deras omfattning och kombinationsstudier skall genomföras inom högst fyra år, om inte rektorn för den primära läroanstalten av särskilda skäl beviljar studeranden undantag härvidlag.

9 §
Bedömning och betyg

Angående bedömning, vitsord, förnyade prov och betyg för studieprestationer inom ramen för yrkesexamen, gymnasiets lärokurs och kombinationsstudier gäller vad som stadgas om den yrkesläroanstalt eller det gymnasium som saken gäller. Studier vid någon annan än den primära yrkesläroanstalten, vilka ingår i yrkesexamen, gymnasiets lärokurs eller kombinationsstudier, bedöms enligt de stadganden som gäller för läroanstalten i fråga.

Betyg över yrkesexamen utfärdas av yrkesläroanstalten, över gymnasiets lärokurs av gymnasiet och över kombinationsstudier av den yrkesläroanstalt eller det gymnasium som är den primära läroanstalten.

10 §
Yrkesexamina

Angående benämningar på yrkesexamina gäller i tillämpliga delar vad som stadgas eller bestäms om examensbenämningar inom yrkesutbildningen. Om nya examensbenämningar beslutar vid behov undervisningsministeriet.

4 kap.

Studier inom försöket med yrkeshögskolor

11 §
Intagning av studerande

Som studerande inom studier som leder till yrkeshögskoleexamen kan antas, enligt vad som närmare bestäms i det beslut av undervisningsministeriet som nämns i 12 § försökslagen, den som har avlagt yrkesexamen eller genomfört kombinationsstudier eller den som har avlagt studentexamen eller genomgått gymnasiets lärokurs eller den som har genomfört motsvarande studier utomlands. Som studerande inom yrkeshögskolestudier kan likaså antas den som har genomgått yrkesutbildning på skolnivå inom motsvarande område eller utbildning på institutnivå eller yrkesutbildning på högre nivå eller motsvarande studier utomlands.

De studerande intas per utbildningsprogram.

Angående intagning av studerande, inträdeskrav och urvalsförfarandet gäller, utöver vad som stadgas i 1 och 2 mom., i tillämpliga delar vad som stadgas och bestäms om den primära läroanstalten. Undervisningsministeriet beslutar vid behov närmare om grunderna för urval av studerande.

12 §
Studietid

Läroplanerna och undervisningsarrangemangen för en temporär yrkeshögskola skall göras sådana att examen kan avläggas inom en tid som motsvarar studiernas omfattning. Studierna skall slutföras inom en tid som är högst ett år längre än deras omfattning, om inte rektorn för den primära läroanstalten av särskilda skäl beviljar studeranden undantag härvidlag.

13 §
Utbildningsprogram

Ett utbildningsprogram som leder till yrkeshögskoleexamen utgör en studiehelhet, som planeras och ordnas av en temporär yrkeshögskola och som inriktas på någon sektor av arbetslivet, vilken förutsätter yrkesmässig sakkunskap, och på utveckling av denna sektor.

Utbildningsprogrammen uppgörs och organiseras så, att de omfattar 120-160 studieveckor. Med studievecka avses en studerandes genomsnittliga arbetsinsats under 40 timmar för uppnående av de uppställda målen.

Ett utbildningsprogram består av grundstudier, yrkesstudier, praktik och slutarbete.

Inom ett utbildningsprogram kan planeras och organiseras inriktningsalternativ, inom vilka en del av yrkesstudierna inriktas på något delområde av den yrkessektor som ligger till grund för utbildningsprogrammet.

14 §
Studiernas mål

Målet med grundstudierna är att orientera studeranden i fråga om yrkeshögskolan och utbildningsprogrammet, ge studeranden en omfattande helhetsbild av uppgiftsområdets ställning och betydelse i samhället, arbetslivet och internationellt, göra studeranden förtrogen med uppgiftsområdets allmänna teoretiska grunder och kommunikation samt ge honom sådana språkkunskaper som avses i 15 §.

Målet för yrkesstudierna är att göra studeranden förtrogen med de centrala problemkomplexen och tillämpningarna inom den yrkessektor som utbildningen gäller samt med de vetenskapliga grunderna för dem så, att studeranden självständigt kan arbeta i expertuppgifter på uppgiftsområdet.

Målet för praktiken är att under ledning göra studeranden förtrogen i synnerhet med sådana praktiska arbetsuppgifter som med tanke på yrkesstudierna är av central betydelse samt med tillämpningen av kunskaper och färdigheter i arbetslivet.

Målet för slutarbetet är att ådagalägga studerandens beredskap att tillämpa sina kunskaper och färdigheter i expertuppgifter i anslutning till yrkesstudierna.

15 §
Språkstudier

Vid de språkstudier som är gemensamma för alla studerande bör studeranden uppnå

1) en sådan kunskap i finska och svenska som motsvarar den språkkunskap vilken med stöd av lagen angående den språkkunskap, som skall av statstjänsteman fordras (149/22) krävs av en inom ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt verksam statstjänsteman, vilken har avlagt högskoleexamen, och som är nödvändig med tanke på yrkesutövningen och för hans utveckling i yrkesmässigt avseende samt

2) en sådan skriftlig och muntlig kunskap i ett eller två främmande språk som är nödvändig med tanke på yrkesutövningen och för hans utveckling i yrkesmässigt avseende.

Rektorn för den primära läroanstalten kan på grund av en studerandes härkomst eller av andra särskilda skäl bevilja studeranden undantag från det som stadgas i 1 mom.

16 §
Studieperioder och läroplaner

Studierna och den därtill hörande undervisningen planeras och organiseras i form av studieperioder. Studieperioderna är obligatoriska, alternativt valbara eller fritt valbara.

I läroplanen för ett utbildningsprogram fastställs för varje studieperiod åtminstone dess mål, det sakkomplex som skall behandlas, omfattningen i studieveckor, mängden undervisning och praktik, de prestationer som krävs och den läroanstalt eller de läroanstalter som ansvarar för förverkligandet av studieperioden.

17 §
Bedömning och betyg

Angående bedömning, vitsord och förnyade prov inom studier som leder till yrkeshögskoleexamen gäller vad som stadgas om den yrkesläroanstalt som är den primära läroanstalten.

Betyg från en temporär yrkeshögskola över avlagd yrkeshögskoleexamen utfärdas av den primära läroanstalten. Av betyget skall förutom examen och utbildningsprogram framgå ett eventuellt inriktningsalternativ, examens centrala innehåll, bedömning av studieprestationerna och övriga omständigheter som i examensstadgan ansetts vara nödvändiga.

Studeranden har rätt att under studiernas gång få ett intyg av läroanstalten över de studier han genomfört.

18 §
Examina

Angående examensbenämningar för yrkeshögskoleexamen gäller i tillämpliga delar vad som stadgas eller bestäms om benämningar på examina på institutnivå och yrkesexamina på högre nivå. Om nya examensbenämningar beslutar vid behov undervisningsministeriet.

19 §
Examensstadga

Närmare föreskrifter och anvisningar om utbildningsprogram, läroplaner, studier, deltagande i undervisning, tillgodoräknande av studier vid andra läroanstalter, praktik, slutarbete, bedömning, betyg och examina meddelas i examensstadgan för en temporär yrkeshögskola, och denna stadga godkänns av ledningsgruppen.

20 §
Gemensamt undervisningsprogram

Årligen uppgörs ett program över den undervisning vid en temporär yrkeshögskola som är gemensam för alla studerande. Programmet godkänns av ledningsgruppen.

5 kap.

Särskilda stadganden

21 §
Tillsättandet av tjänster och befattning som ledande rektor

En temporär yrkeshögskolas ledande rektor med tjänsten eller befattningen som huvudsyssla utnämns på framställning av ledningsgruppen av direktionen för den läroanstalt vid vilken den tillfälliga tjänsten eller befattningen inrättats.

22 §
Hörande av lärarkår och elevkår

Innan ledningsgruppen för en temporär yrkeshögskola fattar beslut om instruktionen, utbildningsprogram, läroplaner, examensstadgan och det gemensamma undervisningsprogrammet skall lärarkåren och elevkåren höras.

23 §
Samarbete

Angående samarbete mellan de läroanstalter som hör till en försöksenhet och mellan läroanstalternas personal gäller i fråga om ärenden som berör försöksenheten vad som särskilt för sig stadgas eller överenskoms om samarbete mellan de berörda läroanstalterna.

24 §
Understöd och donationer

Understöd och donationer som anvisats en försöksenhet skall hållas isär från läroanstaltens övriga medel.

Om användningen av understöd och donationer som anvisats för en försöksenhets verksamhet och för ordnande av försöksutbildning beslutar ledningsgruppen.

Angående mottagande och användning av understöds- och donationsmedel gäller, då staten i egenskap av huvudman för en läroanstalt är mottagaren, i övrigt i tillämpliga delar vad som bestäms i statsrådets beslut angående allmänna bestämmelser om mottagande och användning av donations- och testamentsmedel i statens ämbetsverk och inrättningar (35/74).

25 §
Ersättning för tilläggsarbete

Angående ersättning till personalen för tilläggsuppgifter som försöksverksamheten medför gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om yrkesläroanstalter och om gymnasiet.

26 §
Uppgörande av försöksplan

Försöksplanerna uppgörs så, att undervisningsspråket i försöket vid de läroanstalter som hör till samma försöksenhet är finska eller svenska.

27 §
Förhållande till annan lagstiftning

Vad i denna förordning stadgas om yrkesläroanstalter gäller i tillämpliga delar också folkhögskolor, musikläroanstalter och idrottsinstitut som ger grundläggande yrkesutbildning.

Vad i denna förordning stadgas om gymnasiet gäller i tillämpliga delar också kvällsgymnasier.

På försök med utbildning på ungdomsstadiet och med yrkeshögskolor tillämpas, om inte annat följer av denna förordning, vad som genom förordning stadgas om yrkesläroanstalter, om folkhögskolor, musikläroanstalter och idrottsinstitut, vilka ger grundläggande yrkesutbildning, samt om gymnasiet och kvällsgymnasier.

28 §
Undantag från vissa stadganden och bestämmelser

Inom ramen för försöken kan, enligt vad undervisningsministeriet vid behov närmare bestämmer, undantag göras förutom från vad som följer av försökslagen och av denna förordning även från sådana stadganden och bestämmelser som gäller utbildningens struktur, utbildningens längd, arbetstid och undervisning, läroplaner, läroämnen och timfördelning.

29 §
Sökande av ändring

Ändring får inte sökas genom besvär i ett beslut av ledningsgruppen som gäller

1) studieprogram och andra undervisningsarrangemang inom utbildningen på ungdomsstadiet eller

2) utbildningsprogram, läroplaner, examensstadgan och det gemensamma undervisningsprogrammet samt andra undervisningsarrangemang vid en temporär yrkeshögskola.

30 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om planeringen, styrningen och uppföljningen av försöksverksamheten samt om verkställigheten i övrigt av denna förordning utfärdas vid behov av undervisningsministeriet.

31 §
Giltighetstiden och övergångsstadganden

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991 och är i kraft till utgången av år 1999.

Den tidsfrist som avses i 1 § 3 mom. denna förordning tillämpas inte på försök, som avses bli inledda de terminer som börjar den 1 augusti 1991 eller den 1 januari 1992.

Vid intagningen och urvalet av studerande för utbildning som inleds den 1 augusti 1991 och den 1 januari 1992 kan inom ramen för försöken med yrkeshögskolor göras undantag från stadgandena i 11 § denna förordning enligt vad undervisningsministeriet vid behov bestämmer.

Innan försöksutbildning inleds för första gången skall de medverkande läroanstalternas elevkårer vid behov tillsammans välja temporära studerandemedlemmar i ledningsgruppen och utföra de uppgifter som vid en temporär yrkeshögskola ankommer på elevkåren.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 22 februari 1991

Republikens President
MAUNOKOIVISTO

Undervisningsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.