388/1991

Given i Helsingfors den 22 februari 1991

Förordning om ändring av 2 § förordningen om beaktande av de åtgärdsarvoden, som läkare och tandläkare vid hälsovårdscentral uppbär av kommun eller kommunalförbund, vid bestämmandet av pensionsgrundande lön

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 2 § förordningen den 22 december 1978 om beaktande av de åtgärdsarvoden, som läkare och tandläkare vid hälsovårdscentral uppbär av kommun eller kommunalförbund, vid bestämmandet av pensionsgrundade lön (1086/78) som följer:

2 §

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer kalenderårsvis inom januari månad de åtgärdsarvoden som skall betraktas såsom i denna förordning avsedda åtgärdsarvoden. Samtidigt fastställer social- och hälsovårdsministeriet, efter att ha hört kommunala pensionsanstalten, det maximibelopp till vilket dessa åtgärdsarvoden högst beaktas när pensionsgrundande lön bestämms. Sagda maximibelopp faställs så, att det är inemot och likväl högst tre fjärdedelar av grundlönen för läkartjänst vid hälsovårdscentral jämte alla ålderstillägg i I dyrortsklassen i enlighet med den lönetabell enligt vilken lönen till läkare vid hälsovårdscentral skall betalas räknat från ingången av varje kalenderår.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991.

År 1991 tillämpas de åtgärdsarvoden som medicinalstyrelsen har fastställt för år 1991.

Helsingfors den 22 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.