385/1991

Given i Helsingfors den 22 februari 1991

Förordning om ändring av förordningen om Tammerfors universitet

På föredragning av undervisningsministern

ändras 18 § 1 mom. 8 punkten, 20 § 4 mom., 57 § 1 och 2 mom. samt 72 och 73 §§ förordningen den 7 oktober 1988 om Tammerfors universitet (860/88) som följer:

18 §

Styrelsen har till uppgift


8) att göra framställning om tillsättande av förvaltningsdirektörstjänsten,


20 §

Kansler är ordförande i besvärsnämnden, utnämner och anställer vissa lärare och andra tjänstemän samt utför andra uppgifter enligt vad som stadgas i denna förordning.

57 §

Professorerna och förvaltningsdirektören utnämns av republikens president. Direktören för forskningsanstalten för samhällsvetenskaper, biträdande professorer, docenter, överlärare, lektorer, biträdande lärare, överassistenter och assistenter samt rektor för en övningsskola utnämns eller anställs av kansler.

Med undantag för timlärarna utnämns eller anställs annan personal än den som nämns i 1 mom. av styrelsen om högskoleexamen krävs för tjänsten eller uppgiften. I fråga om tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsförhållande gäller detta dock endast om anställningen sker för längre tid än ett år.


72 §

Vad som ovan stadgas om förfarandet vid tillsättande av en professur iakttas även i tillämpliga delar vid tillsättande av professurer vid forskningsanstalten för samhällsvetenskaper.

73 §

Vid tillsättning av en tjänst som är placerad vid en fristående inrättning eller vid anställning av annan personal vid en sådan inrättning utför direktionen de uppgifter som ankommer på en fakultet.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991.

Helsingfors den 22 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.