382/1991

Given i Helsingfors den 22 februari 1991

Förordning om statsrådets kansli

På föredragning av statsministern stadgas med stöd av lagen den 30 mars 1922 om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde (78/22), lagen av samma dag om ärendenas handläggning i statsrådet och dess ministerier (79/22), samt 10 § 1 mom. statstjänstemannalagen den 24 oktober 1986 (755/86):

Uppgifter
1 §

Utöver vad som stadgas i lagen om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde (78/22) och i reglementet för statsrådet (995/43) eller på något annat ställe handlägger statsrådets kansli ärenden som gäller

1) upprätthållande och utvecklande av verksamhets- och informationssystem som stöder statsrådets och statsministerns uppgifter,

2) statsrådets informationsverksamhet samt bistående, utveckling och samordning som hänför sig till ministeriernas externa information,

3) allmän utveckling och koordinering av statsförvaltningens externa information,

4) förvaltningsnomenklatur och förvaltningsterminologi,

5) statsrådets representations- och ämbetslokaler,

6) statsrådets transportservice.

I anslutning till statsrådets kansli finns statsrådets arkiv.

Organisation
2 §

Om statsrådets kanslis organisation bestäms i arbetsordningen för statsrådets kansli, vilken fastställs av statsministern.

Tjänstemän
3 §

Vid statsrådets kansli finns en statssekreterare, som utnämns högst för statsministerns mandattid, samt en understatssekreterare och andra ordinarie tjänstemän.

Vid statsrådets kansli finns dessutom bistående tillfälliga tjänstemän som statsministern anställer för sin mandattid.

Vid statsrådets kansli finns även statsrådets säkerhetschef, som försvarsmakten på begäran av statsministern har kommenderat till uppdraget. Säkerhetschefen är föredragande vid kansliet i ärenden som hör till hans verksamhetsområde.

Vid statsrådets kansli kan anställas även andra tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

Tjänstemännens behörighetsvillkor
4 §

Behörighetsvillkor är

1) för statssekreteraren god förtrogenhet med den offentliga förvaltningen och kännedom om de samhälleliga intressebevakningsorganisationerna,

2) för understatssekreteraren juris kandidatexamen och god förtrogenhet med förvaltningsuppgifter,

3) för regeringsråd och regeringssekreterare vad som stadgas i reglementet för statsrådet,

4) för utvecklingschefen högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med uppgiftsområdet för tjänsten,

5) för informationschefen och biträdande informationschefen högre högskoleexamen och omfattande erfarenhet av informationsverksamhet eller långvarig och omfattande erfarenhet av informationsverksamhet samt förtrogenhet med uppgiftsområdet för tjänsten,

6) för den byråchef som leder översättningsverksamheten juris kandidatexamen, för biträdande byråchef och övertranslator högre högskoleexamen; minst en biträdande byråchef skall dock ha juris kandidatexamen, och alla som nämns i denna punkt skall fullständigt behärska vartdera inhemska språket,

7) för arkivchefen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, vid riksarkivet avlagd högre arkivexamen eller motsvarande utbildning samt förtrogenhet med den offentliga förvaltningen och arkivväsendet,

8) för translator högskoleexamen eller vid språkinstitut avlagd examen samt fullständigt behärskande av vartdera inhemska språket,

9) för andra tjänstemän för tjänsten lämplig utbildning samt sådan skicklighet och förmåga som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.

Besättande av tjänster
5 §

Angående utnämning av statssekreterare, understatssekreterare, regeringsråd, byråchef och regeringssekreterare gäller vad som stadgas i reglementet för statsrådet.

Tjänstemän som bistår statsministern anställs av statsministern för sin mandattid utan att uppgifterna har ledigförklarats.

En ministers specialmedarbetare anställs av statsministern på framställning av vederbörande medlem av statsrådet för dennes mandattid utan att uppgiften har ledigförklarats.

Den övriga personalen utnämns eller anställs av statsrådets kansli.

6 §

Statsministern utnämner eller anställer tjänstemän som avses i 5 § 4 mom., om deras löner betalas enligt minst löneklass A 22. Understatssekreteraren utnämner eller anställer tjänstemännen i löneklasserna A 21-A 15. Övriga tjänstemän utnämns eller anställs av understatssekreteraren eller i enlighet med vad som bestäms i arbetsordningen, av ett regeringsråd eller en äldre regeringssekreterare som utsetts att handha administrativa uppgifter.

Intyg över att en tjänsteman har sagt upp sig och att tjänsteförhållandet upphört utfärdas av understatssekreteraren.

Tjänstledighet
7 §

Tjänstledighet som en tjänsteman enligt lag eller tjänstekollektivavtal har rätt till beviljas av understatssekreteraren eller i enlighet med vad som bestäms i arbetsordningen, av ett regeringsråd eller en äldre regeringssekreterare som utsetts att handha administrativa uppgifter.

Annan tjänstledighet än sådan som nämns i 1 mom. beviljas

1) statssekreteraren och understatssekreteraren för högst ett år av statsministern och för längre tid än ett år av statsrådet,

2) andra av republikens president utnämnda tjänstemän än de som nämns i 1 punkten för högst ett år av understatssekreteraren och för längre tid än ett år av statsrådet,

3) tjänstemän som statsministern har utnämnt, för högst ett år av understatssekreteraren och för längre tid än ett år av statsministern,

4) övriga tjänstemän av den som har utnämnt dem.

8 §

Vikarier och de som skall sköta en tjänst interimistiskt anställs, då det är fråga om tjänster till vilka republikens president utnämner, av statsministern för högst ett år.

Angående anställning av andra vikarier eller av någon annan som interimistiskt skall sköta en tjänst gäller, om inte annat följer av reglementet för statsrådet, vad som i 6 § stadgas om utnämning av ordinarie tjänstemän.

9 §

Vad som i 6-8 §§ stadgas om tjänster och tjänstemän iakttas i tillämpliga delar också i fråga om personal i arbetsavtalsförhållande.

Tjänstemännens uppgifter
10 §

Kanslichef vid statsrådets kansli är statssekreteraren.

Statssekreteraren skall utöver vad som stadgas i reglementet för statsrådet

1) såsom statsministerns medhjälpare handlägga de ärenden som statsministern på grund av deras art och betydelse ålägger honom,

2) främja och kontrollera att regeringsprogrammet följs,

3) upprätthålla kontakter med riksdagen, ministerierna och intresseorganisationerna,

4) delta i planeringen och verkställandet av vittsyftande eller annars viktiga beslut,

5) bistå statsministern vid ledningen av de tjänstemäns verksamhet som avses i 3 § 2 mom.,

6) främja samarbetet mellan ministerierna.

11 §

Understatssekreteraren skall

1) leda verksamheten vid statsrådets kansli och se till att kansliets uppgifter sköts med framgång,

2) ansvara för enhetligheten i samt upprätthållandet och utvecklandet av statsrådets verksamhetssystem och dataadministration,

3) leda och utveckla personalförvaltningen och den övriga interna förvaltningen vid statsrådets kansli,

4) behandla budgetförslaget, verksamhets- och ekonomiplanen samt arbetsordningen för statsrådets kansli.

12 §

Statssekreteraren och understatssekreteraren skall inom kansliets verksamhetsområde följa utvecklingen här i landet och utomlands samt ta behövliga initiativ till lagstiftningsreformer och andra reformer.

Avgörande av ärenden
13 §

Angående statssekreterarens rätt att avgöra de ärenden om vilka beslut fattas vid statsrådets kansli gäller vad som stadgas i reglementet för statsrådet, om inte något annat följer av denna förordning.

14 §

Understatssekreteraren avgör, om inte något annat följer av 32 § reglementet för statsrådet, ärenden som angår

1) avgivande av utlåtanden i ärenden som hör till statsrådets kanslis verksamhetsområde,

2) den inre ordningen vid statsrådets kansli,

3) den allmänna dispositionsplanen för anslag som har anvisats förvaltningsområdet för statsrådets kansli,

4) betydande anskaffningar och avtal,

5) semesterordningen,

6) fastställande av arvoden av engångsnatur samt avlöningar enligt godkända grunder.

15 §

Understatssekreteraren eller, i enlighet med vad som bestäms i arbetsordningen, ett regeringsråd eller en äldre regeringssekreterare som har utsetts att handha administrativa uppgifter avgör ärenden som angår

1) betalning av resekostnadsersättningar för tjänsteresor som företas av medlemmarna i statsrådet, tjänstemännen vid statsrådets kansli och ministrarnas specialmedarbetare samt tillstånd att använda egen bil på tjänsteresor,

2) förandet av protokoll vid föredragning för republikens president och vid statsrådets allmänna sammanträden,

3) registrering och arkivering,

4) beviljande av sådana tillstånd som avses i 20 § 2 mom. lagen om allmänna handlingars offentlighet (83/51),

5) användningen av medel som har anvisats för den interna verksamheten vid statsrådets kansli och godkännande av räkningar som hänför sig till dem,

6) ålderstillägg,

7) betalning av reseräkningar som företes efter utsatt tid,

8) anskaffning, hyrning och vård av lokaliteter,

9) avskrivning av egendom och kontoavskrivningar,

10) tryckning, duplicering och distribution av kommittébetänkanden och andra publikationer som utges av statsrådets kansli,

11) fastställande av formulär för blanketter och handlingar samt av sigill och stämplar.

16 §

Ärenden som gäller hur anslagen för den interna verksamheten vid statsrådets kansli skall fördelas mellan de olika verksamhetsenheterna avgörs av understatssekreteraren.

Ärenden som gäller användningen av anslag som anvisats verksamhetsenheterna avgörs av förmannen för verksamhetsenheten i fråga.

Om betalning av utgifter och om materialfunktionerna bestäms närmare i redovisningsreglementet för statsrådets kansli och i de föreskrifter som meddelats med stöd därav.

Särskilda stadganden
17 §

Beslut som har fattats av republikens president och som berör hela statsrådet kontrasigneras av statssekreteraren eller vid förhinder för honom av understatssekreteraren.

18 §

I samarbetet mellan statsrådets kansli och dess personal skall iakttas lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/88) och vad som bestäms i de avtal som har ingåtts med stöd av den.

19 §

När statssekreteraren är förhindrad att sköta sin tjänst eller är på semester träder understatssekreteraren i hans ställe och, när också han har förhinder, någon annan av statsministern förordnad tjänsteman. När understatssekreteraren är förhindrad att sköta sin tjänst eller är på semester träder en av statsministern förordnad tjänsteman i hans ställe. I övriga fall bestämmer understatssekreteraren om skötseln av uppgifterna när en tjänsteman är förhindrad att sköta sin tjänst eller är på semester.

20 §

Om inte något annat stadgas i denna förordning skall reglementet för statsrådet tillämpas.

21 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 26 januari 1990 om statsrådets kansli (88/90).

Helsingfors den 22 februari 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Statsminister
Harri Holkeri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.