376/1991

Given i Helsingfors den 22 februari 1991

Lag om ändring av lagen om allmän rättshjälpsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 2 februari 1973 om allmän rättshjälpsverksamhet (88/73) 3 § 2 mom. och 9 §, av dem 3 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 23 december 1981 (976/81), samt

ändras 2 § 2 mom., sådant det lyder i nämnda lag av den 23 december 1981, som följer:

2 §

Justitieministeriet kan av särskilda skäl ge en kommun tillstånd att ordna allmän rättshjälp så att rättshjälp lämnas av en advokat på uppdrag av kommunen. Om det i en kommun inte finns ett allmänt rättsbiträde, skall i reglementet för rättshjälpsnämnden anges vilken kommunal myndighet som skall besluta om lämnande av rättshjälp. Denna lag gäller i tillämpliga delar denna myndighet och advokater som på uppdrag av en kommun lämnar allmän rättshjälp.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 241/90
Lagutsk. bet. 14/90
Stora utsk. bet. 299/90

Helsingfors den 22 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.