352/1991

Given i Helsingfors den 22 februari 1991

Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 4 a § lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59), sådant detta lagrum lyder i lag av den 18 december 1981 (895/81),

ändras 23 §, sådan den lyder i lag av den 11 augusti 1978 (612/78), samt

fogas till lagen en ny 30 § i stället för den 30 § som upphävts genom lag av den 23 december 1976 (1018/76) som följer:

23 §

Har förskottsinnehållning till en del eller inte alls verkställts eller har ett för stort belopp innehållits, får arbetsgivaren för att rätta felet höja eller sänka belopp som vid senare löneutbetalning under samma kalenderår skall innehållas. Innehållningen får likväl inte utan löntagarens samtycke ökas med mer än tio procent av det lönebelopp som härvid betalas. Innehållningen får inte minskas då förskott kan överföras till en annan stat enligt en internationell överenskommelse i syfte att undvika att skatteförskott uppbärs i mer än en stat.

En registrerad arbetsgivare får minska verkställd innehållning då han inte längre under samma kalenderår betalar lön till löntagaren, om anteckningarna på innehållningsbeviset kan rättas.

30 §

En arbetsgivare som vid betalning av lön för utomlands utfört arbete till en person bosatt i Finland, enligt intern finsk lagstiftning eller en internationell överenskommelse, inte verkställer förskottsinnehållning är skyldig att hos länsskatteverket göra en anmälan om vilken stadgas närmare genom förordning. Genom förordning stadgas om vilka stater detta stadgande skall tillämpas på i fråga om där utfört arbete.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 281/90
Statsutsk. bet. 97/90
Stora utsk. bet. 301/90

Helsingfors den 22 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.