350/1991

Given i Helsingfors den 8 februari 1991

Lag om ändring av 10 § lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 10 § 3 och 4 mom. lagen den 14 januari 1972 om studiestöd (28/72), av dem >10 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 13 februari 1987 (155/87) och 4 mom. sådant det lyder i lag av den 14 januari 1983 (48/83), som följer:

10 §

Bostadstillägg till studiepenning beviljas en studerande som bor ensam i en hyres- eller bostadsrättsbostad för hans boendekostnader. Bostadstillägg beviljas dock inte, om han från läroanstaltens sida har rätt till avgiftsfri bostad eller om han studerar vid en aftonläroanstalt, vid en läroanstalts kvällslinje eller inom annan utbildning för förvärvsarbetande. Bostadstillägg för hyreskostnader beviljas också

1) den som ensam genom ett särskilt hyresavtal har hyrt bostadsplats i en sådan bostad för studerande för vilken en kommun, ett allmännyttigt samfund eller en stiftelse svarar,

2) den som har familj och hör till ett hushåll med flera medlemmar enligt 1 § 2 mom. lagen om bostadsbidrag, om det är fråga om bostad för en studerande på annan ort än hans hemort, samt

3) den som studerar utomlands.

Bostadstillägget kan höjas på grundval av hyrans storlek. Tilläggets belopp och grunderna för höjning av detta fastställs årligen av statsrådet med beaktande av förändringarna i boendekostnaderna.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 226/90
Kulturutsk. bet. 16/90
Stora utsk. bet. 214/90

Helsingfors den 8 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.