343/1991

Given i Helsingfors den 15 februari 1991

Lag om tillståndspliktig persontrafik på väg

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på tillståndspliktig persontrafik på väg.

Stadgandena i 3 § 2 mom., 11 § 2 och 3 mom. och 18 § gäller även spårtrafik och stadgandena i 3 § 1, 3 och 4 mom. samt 4 och 23-24 §§ även spår-, vatten- och lufttrafik.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) tillståndspliktig persontrafik sådan persontransport på väg för vilken enligt 5 § krävs trafiktillstånd,

2) linjetrafik tillståndspliktig persontrafik som är regelbunden och vars tjänster kan utnyttjas allmänt samt vars rutt trafiktillståndsmyndigheten fastställer,

3) beställningstrafik tillståndspliktig persontrafik som bedrivs endast på beställning på det sätt som beställaren bestämmer och som inte är linjetrafik,

4) kollektivtrafik linjetrafik och annan regelbunden persontrafik vars tjänster kan utnyttjas allmänt,

5) stadsmässig lokaltrafik kollektivtrafik med täta turer som i första hand tillgodoser det interna transportbehovet inom ett tätortsområde samt

6) basservicetrafik sådan separat definierad trafik som gäller skolresor, färder för uträttande av ärenden och arbetsresor, nödvändiga förbindelser mellan kommuncentra, matarlinjer för fjärrtrafiken och nödvändiga regionala förbindelser.

3 §
Planering av kollektivtrafikens servicenivå

En kommun skall till behövliga delar planera nivån på servicen i kollektivtrafiken inom sitt område. När kommunen planerar servicenivån skall den samarbeta med andra kommuner och med länsstyrelsen och trafikidkarna.

Huvudstadsregionens samarbetsdelegation och en kommun som ansvarar ekonomiskt för lokaltrafiken inom sitt område skall besluta om kollektivtrafikens servicenivå inom sitt område.

Länsstyrelsen skall till behövliga delar planera nivån på servicen i kollektivtrafiken i länet. När länsstyrelsen planerar servicenivån skall den samarbeta med kommunerna och trafikidkarna.

Trafikministeriet skall främja kollektivtrafikplaneringen och kollektivtrafikforskningen samt sträva efter att samordna de tjänster som kollektivtrafiken tillhandahåller.

4 §
Planering av markanvändning

Förutsättningarna för skötseln av kollektivtrafiken skall beaktas vid planläggning samt vid annan planering av markanvändningen och av trafikleder enligt vad som stadgas särskilt.

2 kap.

Tillståndspliktig persontrafik

5 §
Trafiktillstånd

Persontransport på väg med motorfordon mot ersättning är förbjuden utan trafiktillstånd, med undantag av transporter som nämns i 6 §.

Som transport mot ersättning anses dock inte transport av en eller flera passagerare med personbil enligt alterneringsprincipen.

Om personer transporteras mot ersättning med ett hyrt motorfordon vars förare är uthyraren eller någon som är anställd hos uthyraren eller som han har anvisat, förmedlat eller på något därmed jämförbart sätt ordnat för uppdraget anses uthyraren som trafikidkare i stället för den som hyr fordonet.

Tillstånd krävs för persontransport på väg med motorfordon mot ersättning även när överenskommelse om utförandet av den har ingåtts i syfte att kringgå denna lag eller stadganden eller bestämmelser som har utfärdats med stöd av lagen eller om förhållandena visar att detta har varit avsikten.

6 §
Trafik som får idkas utan trafiktillstånd

Utan trafiktillstånd får

1) sjuktransporter utföras med en ambulans som innehas av staten, en kommun, ett kommunalförbund eller ett sjukhus,

2) person- och godstransporter som hör till den kommunala socialservicen utföras

a) med en personbil som innehas av en kommun eller ett kommunalförbund mot att en fastslagen avgift uppbärs hos dem som får transportservice eller

b) med en personbil som innehas av en anställd hos en kommun eller ett kommunalförbund, om transporten väsentligt anknyter till den anställdes arbetsuppgifter och körersättningen fastställs på basis av arbets- eller tjänstekollektivavtal,

3) en vårdnadshavare transportera den som han har vårdnaden om till skolan, arbetet, en vårdanstalt eller motsvarande och tillbaka, om transporten inte skäligen kan ordnas som kollektiv- eller beställningstrafik och om körersättningen uppgår till högst det belopp som anges i arbets- eller tjänstekollektivavtalet, samt

4) utföras transport av utom föraren högst fyra personer, som arbetar på en och samma flottnings- eller skogsarbetsplats, med personbil som innehas av någon av arbetstagarna, enligt det för bilen fastställda personantalet, om en till arbetstiderna anpassad och för arbetsfärden lämplig busstrafik inte har anordnats eller kan anordnas till arbetsplatsen och om det är förenat med olägenhet att nå arbetsplatsen med andra fortskaffningsmedel och till rimliga kostnader.

7 §
Bemyndigande som gäller internationella transporter

Efter att ha fått behörigt bemyndigande kan trafikministeriet på basis av reciprocitet överenskomma om undantag från 5 och 6 §§ i fråga om internationella landsvägstransporter och om undantag från tillståndsarrangemang enligt internationella överenskommelser.

8 §
Tillståndsmyndigheter

Trafiktillstånd för linjetrafik (linjetrafiktillstånd) beviljas av trafikministeriet. Genom förordning stadgas om de kommuner där trafiktillstånd för linjetrafik inom kommunernas områden beviljas av en kommunal myndighet. Trafiktillstånd för linjetrafik endast inom verksamhetsområdet för huvudstadsregionens samarbetsdelegation beviljas av samarbetsdelegationen, om inte beviljandet av tillstånd hör till kommunens behörighet.

Trafiktillstånd för beställningstrafik (beställningstrafiktillstånd) beviljas av länsstyrelsen. Om det område där beställningstrafiken skall bedrivas inte i sin helhet faller under länsstyrelsens behörighet eller om avsikten är att idka trafik med buss beviljar dock trafikministeriet tillståndet.

Trafikministeriet kan vid behov besluta om indelning av landet i trafikområden och om fastställande av maximiantalet bilar i tillståndspliktig trafik.

9 §
Förutsättningar för beviljande av trafiktillstånd

Trafiktillstånd skall beviljas framför allt med beaktande av efterfrågan på trafiktjänster, existerande trafiktjänster samt behovet av kommunal persontrafik och om den trafik för vilken tillstånd söks är lönsam och ändamålsenlig eller inte.

Trafiktillstånd kan beviljas en sökande som med hänsyn till tillförlitlighet, yrkesskicklighet, solvens och övriga egenskaper kan anses lämplig att bedriva trafik.

Om en juridisk person söker trafiktillstånd, är en förutsättning för beviljande av tillstånd att den som ansvarar för trafiken med hänsyn till sin tillförlitlighet, sin yrkesskicklighet och övriga egenskaper är lämpad att bedriva trafik.

Tillstånd till beställningstrafik med personbil och ambulans kan beviljas en fysisk person även om verksamheten bedrivs i bolagsform.

10 §
Beviljande av trafiktillstånd

Ett trafiktillstånd beviljas för viss tid. Det kan beviljas med begränsning och till det kan fogas villkor som gäller trafikens behöriga skötsel och underleveranser.

När tillståndsmyndigheten beviljar ett linjetrafiktillstånd skall den fastställa trafikens rutt, övervakningsort och tidtabell samt i fråga om beställningstrafiktillstånd det område inom vilket trafiken får bedrivas (trafikområde), stationsplatsen och antalet bilar som används i trafiken.

När tillstånd beviljas för linjetrafik som är stadsmässig lokaltrafik för vilken en kommun eller huvudstadsregionens samarbetsdelegation ansvarar ekonomiskt behöver en tidtabell dock inte fastställas.

11 §
Taxor

Trafikministeriet fastställer de viktigaste taxorna för tillståndspliktig persontrafik med de undantag som anges i 2 och 3 mom. Då trafik bedrivs får avgifter som överstiger de fastställda taxorna inte uppbäras för transporttjänster.

Huvudstadsregionens samarbetsdelegation godkänner taxorna för den kollektivtrafik som bedrivs uteslutande inom samarbetsdelegationens verksamhetsområde.

Trafikministeriet beslutar om de kommuner som, när de ekonomiskt ansvarar för den stadsmässiga lokaltrafiken inom sina områden, får godkänna taxorna för denna trafik.

12 §
Kollektivtrafik med personbil

Med stöd av ett beställningstrafiktillstånd får kollektivtrafik som kompletterar buss- och spårtrafik bedrivas med personbil enligt avtal som sluts med en kommun, huvudstadsregionens samarbetsdelegation eller en idkare av kollektivtrafik.

13 §
Trafikidkarens skyldighet att bedriva trafik

Innehavaren av ett linjetrafiktillstånd är skyldig att bedriva trafik enligt trafiktillståndet under den tid tillståndet är i kraft.

En ansökan som gäller inskränkning av eller upphörande med linjetrafik under tillståndets giltighetstid skall godkännas om efterfrågan på trafiktjänster är obetydlig eller om utbudet av trafiktjänster annars är tillräckligt, eller om bedrivandet av trafiken äventyrar de ekonomiska förutsättningarna för att trafikidkarens busstrafik skall kunna fortsätta.

Inom linjetrafik som är stadsmässig lokaltrafik och för vilken en kommun eller huvudstadsregionens samarbetsdelegation ansvarar ekonomiskt bestäms trafikidkarens förpliktelse att bedriva trafiken enligt vad därom särskilt har överenskommits eller beslutats.

Om inte oöverstigliga hinder eller andra giltiga skäl föreligger är innehavaren av ett beställningstrafiktillstånd skyldig att på begäran utföra körslor enligt tillståndet.

14 §
Beställningstrafik med buss

Den som har ett linjetrafiktillstånd för buss får utan beställningstrafiktillstånd bedriva beställningstrafik enligt vad som stadgas genom förordning. Tillståndshavaren är också skyldig att på begäran bedriva sådan beställningstrafik.

Med stöd av beställningstrafikrättigheten kan kollektivtrafik bedrivas med buss enligt vad trafikministeriet föreskriver. Beställningstrafiken kan endast vara ett komplement till linjetrafiken.

15 §
Beställningstrafik med personbil och ambulans

Innehavaren av ett beställningstrafiktillstånd för personbil eller ambulans får utföra körningar också från och till trafikområdet.

Länsstyrelsen fastställer vid behov reglementen för tillståndspliktig trafik med personbil.

16 §
Beställningssystem och taxistationer

Då beställningstrafik bedrivs med personbilar, får endast en taxiradiobeställningscentral, som godkänts av länsstyrelsen, förmedla körbeställningar för bilar inom samma område.

Alla bilar skall vara tillgängliga för beställning genom beställningscentralen enligt taxiradioreglementet som fastställs av länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan av särskilda skäl bevilja befrielse från anslutningsplikten.

Länsstyrelsen kan bestämma att den beställningstrafik som bedrivs med personbilar skall skötas via taxistationer.

17 §
Godstransport med buss och personbil

Innehavaren av ett trafiktillstånd för buss eller ett beställningstrafiktillstånd för personbil får även transportera gods. I linjetrafik får i en bils passagerarutrymmen inte transporteras annat gods än passagerarnas handbagage. I beställningstrafik får med en personbil transporteras lätta godsförsändelser förutsatt att detta inte utgör en olägenhet för den i tillståndet nämnda persontransportförpliktelsen.

18 §
Lämnande av uppgifter

En trafikidkare skall på begäran lämna trafikministeriet uppgifter om trafiken och ekonomiska uppgifter.

19 §
Undantagsföreskrifter

Den myndighet som har beviljat trafiktillståndet kan meddela sådana föreskrifter om bedrivande av trafik som avviker från trafiktillståndet, om detta på grund av förändrade förhållanden eller av andra särskilda skäl är nödvändigt.

20 §
Återkallande av trafiktillstånd

Uppfyller innehavaren av ett trafiktillstånd inte längre förutsättningarna för erhållande av trafiktillstånd eller bedrivs trafiken inte i enlighet med tillståndet och i övrigt på behörigt sätt kan den myndighet som har beviljat tillståndet återkalla det helt eller för viss tid.

Den myndighet som har beviljat ett trafiktillstånd kan återkalla det också om trafiken inte längre kan anses vara ändamålsenligt och lönsamt organiserad och om en omorganisering av trafiken är nödvändig med tanke på allmän fördel.

21 §
Förbjudande eller begränsning av beställningstrafik med buss

Bedrivs linje- eller beställningstrafik med buss i strid med denna lag eller med stadganden och bestämmelser som har utfärdats med stöd av den eller i strid med villkoren i trafiktillståndet, kan trafikministeriet även om trafiktillståndet inte återkallas förbjuda trafikidkaren att under viss tid eller tills vidare bedriva beställningstrafik som han enligt 14 § får bedriva eller begränsa bedrivandet.

22 §
Döds- och konkursbons rätt att fortsätta trafiken

Avlider innehavaren av ett trafiktillstånd, får dödsboet fortsätta trafiken under högst två år på villkor att dödsboet inom tre månader från dödsdagen gör en anmälan till tillståndsmyndigheten om att en person som myndigheten kan godkänna och som uppfyller de villkor som stadgas i förordning ansvarar för tillståndshavarens förpliktelser.

Om tillståndshavaren försätts i konkurs får konkursboet fortsätta trafiken i tre månader, räknat från konkursens början. De som förvaltar konkursboet ansvarar under denna tid för tillståndshavarens förpliktelser.

3 kap.

Statsbidrag till kollektivtrafiken

23 §
Beviljande av statsbidrag

Statsbidrag kan enligt statsbudgeten på ansökan beviljas för:

1) upprätthållande av olönsam basservicetrafik för de kostnader som beräknas genom att från körkostnaderna dras av biljettintäkterna enligt den taxa som allmänt iakttas, under förutsättning att trafiken med tanke på allmän fördel är ordnad ändamålsenligt i ekonomiskt avseende och trafikhänseende,

2) sänkning av resekostnaderna i kollektivtrafiken och

3) planering och forskning som gäller kollektivtrafik samt för planerade tidsbestämda trafikexperiment inom kollektivtrafiken och för utrustning av kollektivtrafikmedel så att de lämpar sig för handikappades behov.

24 §
Återkrav av statsbidrag

Statsbidrag skall återbetalas helt eller till den del som det är frågan om och återkallas till den del som inte ännu har betalts, om

1) för beviljandet, betalningen eller tillsynen över statsbidrag har getts felaktiga eller vilseledande uppgifter och om detta har inverkat på erhållandet av bidrag eller på väsentliga punkter på villkoren för bidraget,

2) utlämnande av uppgifter, handlingar och annat material eller hjälp, som förutsätts i bevillningsbeslutet och som krävs för betalning eller övervakning av statsbidraget har vägrats,

3) statsbidrag i övrigt har betalts under oriktiga förutsättningar eller utan grund eller om

4) statsbidrag har använts för andra ändamål än det som har beviljats för.

Om villkoren för statsbidrag i övrigt har åsidosatts kan beslut fattas om att statsbidraget eller en del därav skall återbäras och att den del som inte ännu har betalts skall återkallas eller att utbetalningen skall avbrytas.

På statsbidrag som återbärs skall, räknat från den dag bidraget har betalts, erläggas en ränta som överstiger Finlands Banks gällande grundränta med fyra procentenheter. Om det belopp som skall betalas inte erläggs på den utsatta förfallodagen, skall en årlig förseningsränta om 16 procent betalas.

4 kap.

Särskilda stadganden

25 §
Ändringssökande

I beslut som länsstyrelsen, huvudstadsregionens samarbetsdelegation eller en kommun har fattat enligt denna lag eller enligt stadganden som har utfärdats med stöd av den får ändring sökas genom besvär hos trafikministeriet. I trafikministeriets beslut får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen.

Rätt att söka ändring i ett beslut som gäller trafiktillstånd har den som ansöker om eller innehar trafiktillstånd, en annan trafikidkare vars rätt kan påverkas av beslutet samt den kommun där trafik enligt tillståndsansökan skall bedrivas eller där trafik enligt trafiktillståndet bedrivs.

Angående sökande av ändring gäller i övrigt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

26 §
Verkställbara beslut

Ett beslut eller förordnande som har meddelats enligt denna lag eller enligt stadganden som har utfärdats med stöd av den skall iakttas trots att det inte har vunnit laga kraft, om inte den myndighet som har meddelat beslutet eller förordnandet bestämmer något annat.

27 §
Straffstadganden

Den som bedriver tillståndspliktig trafik utan behörigt trafiktillstånd eller sådant transporttillstånd som förutsätts i internationella avtal om landsvägstransporter skall för bedrivande av olovlig persontrafik dömas till böter eller fängelse i högst tre månader.

Den som försummar sådan skyldighet att lämna uppgifter som stadgas i denna lag eller i stadganden som givits med stöd av den skall för brott mot stadgandena om tillståndspliktig persontrafik på väg dömas till böter.

28 §
Avbrytande av olovlig transport

Polisen kan förbjuda att en transport fortsätts, om tillståndspliktig persontrafik bedrivs utan behörigt trafiktillstånd eller utan sådant transporttillstånd som förutsätts i internationella avtal om landsvägstransporter.

29 §
Bemyndigande att ge förordning

Närmare stadganden om förutsättningarna för beviljande av trafiktillstånd och dess innehåll samt om sökande, ändring och förnyande av trafiktillstånd, trafikövervakning, antecknande av bil i trafiktillstånd samt om verkställigheten av denna lag i övrigt utfärdas genom förordning.

Genom förordning kan stadgas om hur trafiktillstånd skall förklaras lediga att sökas och om beaktande av konkurrenssynpunkter när trafiken ordnas.

Trafikministeriet meddelar närmare föreskrifter om ansökning, beviljande och utbetalning av samt tillsyn över användningen av statsbidrag.

Trafikministeriet kan utfärda detaljerade föreskrifter om påvisande av yrkesskicklighet och soliditet.

30 §
Personregisteruppgifter

En tillståndsmyndighet har rätt att få uppgifter ur straffregistret och körkortsregistret för behandling av ärenden som gäller beviljande och återkallande av trafiktillstånd.

31 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Trafiktillstånd som har beviljats innan denna lag trädde i kraft gäller fortfarande under den tid som anges i tillståndet.

En tillståndshavare som har ett trafiktillstånd när denna lag träder i kraft samt en person som vid nämnda tid är ansvarig för trafiken i ett företag som bedriver yrkesmässig persontrafik anses uppfylla de krav på yrkesskicklighet som anges i lagen.

Regeringens proposition 175/90
Trafikutsk. bet. 7/90
Stora utsk. bet. 247/90

Helsingfors den 15 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.