342/1991

Given i Helsingfors den 15 februari 1991

Lag om tillståndspliktig godstrafik på väg

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på tillståndspliktig godstrafik på väg.

Denna lag tillämpas inte på sådana arbetsplatser eller på sådana fabriks-, hamn-, lager-, tävlings- eller andra motsvarande områden eller vägar som har avskilts från allmän trafik och där det är tillåtet att röra sig endast i ett visst syfte eller med ägarens tillstånd, förutsatt att begränsningen har utmärkts synligt med trafikmärken eller bommar eller på något annat tydligt skönjbart sätt.

2 §
Definitioner

I denna lag och i de stadganden som utfärdas med stöd av den avses med tillståndspliktig godstrafik sådan transport av gods som mot ersättning utförs på väg med ett motorfordon eller en trafiktraktor.

Tillståndspliktig godstrafik är också transport mot ersättning med ett hyrt motorfordon eller en hyrd trafiktraktor, även när dess förare är uthyraren eller någon som är anställd hos uthyraren eller som har förmedlats eller anvisats av honom för uppdraget. Som tillståndspliktig godstrafik anses en transport av nämnda slag även när överenskommelsen om utförandet av den har ingåtts i syfte att kringgå denna lag eller bestämmelser som har utfärdats med stöd av den eller om förhållandena visar att detta har varit avsikten.

Tillståndspliktig godstrafik är även en transport som sker i samband med företags-, affärs- eller förvärvsverksamhet och som hänför sig till utförandet av den, om huvudvikten i verksamheten ligger på utförandet av transporten, samt en transport som sker i samband med entreprenader eller andra avtalade arbetsprojekt, när transportens andel utgör över hälften av entreprenaden.

3 §
Trafiktillstånd

Trafik som enligt denna lag är tillståndspliktig får inte bedrivas utan tillstånd, med undantag av de fall som nämns i 4 §.

4 §
Trafik utan tillstånd

Trafiktillstånd behövs inte för

1) transport av lätta varuförsändelser med varumoped,

2) transport av postförsändelser, om transporterna utförs av Post- och televerket med motorfordon som verket innehar, eller för utdelning av post som utförs av Post- och televerkets personal,

3) transport av gods i samband med utbildning av förare av lastbil eller fordonskombination, om utbildningen meddelas av en yrkesläroanstalt eller en yrkeskurscentral,

4) en koncerns eller därmed jämförbar sammanslutnings transporter med dess egen transportmateriel,

5) liktransport eller för

6) sådan transport av gods och vårdbehövande inom kommunernas kompetensområde som förutsätts av den öppna vården.

5 §
Bemyndigande som gäller internationella transporter

Efter att ha fått behövligt bemyndigande kan trafikministeriet på grundvalen av reciprocitet överenskomma om undantag från tillståndsförfarandet i fråga om internationella landsvägstransporter och om undantag från tillståndsarrangemang enligt internationella överenskommelser.

6 §
Tillståndsmyndighet

Trafiktillstånd beviljas av länsstyrelsen i det län där sökandens hemort finns.

7 §
Förutsättningar för beviljande av trafiktillstånd

Trafiktillstånd skall beviljas en sökande som med hänsyn till tillförlitlighet, yrkesskicklighet, solvens och övriga egenskaper anses lämplig att bedriva trafik.

Om en juridisk person söker trafiktillstånd, skall den som ansvarar för trafiken med hänsyn till sin tillförlitlighet, sin yrkesskicklighet och sina övriga egenskaper vara lämplig att bedriva trafik.

8 §
Trafiktillstånds giltighet samt begränsningar

Ett trafiktillstånd som har beviljats för trafik i Finland berättigar innehavaren till att bedriva trafik i hela landet och i de fall som stadgas genom förordning också utomlands.

Ett tillstånd som har beviljats för trafik över landets gränser berättigar innehavaren till att utöver trafik här i landet bedriva trafik till och från de områden som har antecknats i tillståndet.

Ett trafiktillstånd beviljas för viss tid. Det kan beviljas med begränsning, med undantag för antalet fordon som används i trafiken, arten av det gods som skall transporteras och uppdragsgivaren, och det kan innehålla villkor som skall iakttas vid bedrivandet av trafiken.

9 §
Lämnande av uppgifter

En trafikidkare skall på begäran lämna trafikministeriet sådana uppgifter om trafiken och ekonomiska uppgifter som gäller trafikidkandet.

10 §
Återkallande av trafiktillstånd

Ett trafiktillstånd kan återkallas antingen helt eller för viss tid om tillståndshavaren inte längre uppfyller kraven för erhållande av trafiktillstånd.

Om de förseelser som har framkommit vid bedrivandet av trafiken är ringa, kan tillståndshavaren tilldelas en varning i stället för att tillståndet återkallas.

Ett outnyttjat trafiktillstånd kan återkallas om inte särskilda skäl talar för att tillståndet skall hållas i kraft.

Om återkallande av trafiktillstånd och tilldelande av varning beslutar den myndighet som har beviljat tillståndet.

11 §
Dödsbons och konkursbons rätt att fortsätta trafiken

Avlider en trafikidkare, får dödsboet under högst två år fortsätta trafiken förutsatt att dödsboet inom tre månader från dödsdagen gör en anmälan till tillståndsmyndigheten om att en person som uppfyller villkoren enligt förordning och som myndigheten godkänner ansvarar för tillståndshavarens förpliktelser.

Om tillståndshavaren försätts i konkurs får konkursboet fortsätta trafiken i tre månader, räknat från konkursens början, dock så länge att de transportavtal som tillståndshavaren ingått har uppfyllts. Under denna tid svarar de som förvaltar konkursboet för tillståndshavarens förpliktelser.

12 §
Ändringssökande

Ändring i länsstyrelsens beslut enligt denna lag eller de stadganden som har utfärdats med stöd av den söks genom besvär hos trafikministeriet och i trafikministeriets beslut hos högsta förvaltningsdomstolen.

Ändring söks enligt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

13 §
Besluts verkställbarhet

Ett beslut eller en föreskrift som har meddelats enligt denna lag eller enligt de stadganden som har utfärdats med stöd av den skall iakttas trots att det inte har vunnit laga kraft, om inte den myndighet som har meddelat beslutet eller föreskriften bestämmer något annat.

14 §
Straffstadgande

Den som bedriver tillståndspliktig trafik utan behörigt trafiktillstånd eller sådant transporttillstånd som förutsätts i internationella avtal om landsvägstransporter skall för bedrivande av olovlig godstrafik dömas till böter eller fängelse i högst tre månader.

Den som försummar att göra anmälan eller skyldighet att lämna uppgifter, varom stadgas i denna lag eller i stadganden som givits med stöd av den, skall för brott mot stadgandena om tillståndspliktig godstrafik på väg dömas till böter.

15 §
Avbrytande av olovlig trafik

Polisen kan förbjuda att en transport fortsätts, om tillståndspliktig godstrafik bedrivs utan behörigt trafiktillstånd eller utan sådant transporttillstånd som förutsätts i internationella avtal om landsvägstransporter.

16 §
Personregisteruppgifter

Tillståndsmyndigheterna har rätt att få uppgifter ur straffregistret och körkortsregistret för behandling av ärenden som gäller beviljande och återkallande av trafiktillstånd.

17 §
Bemyndigande

Närmare stadganden om förutsättningarna för beviljande av trafiktillstånd, om tillståndets innehåll samt om sökande, förnyande och ändring av trafiktillstånd, om trafikövervakningsort, anteckning av fordonen för trafiktillståndet samt om verkställigheten av denna lag i övrigt utfärdas genom förordning.

Trafikministeriet kan meddela detaljerade föreskrifter om hur yrkesskicklighet och solvens skall visas.

18 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Genom den upphävs 5 § 3 och 4 mom. samt 5 a § lagen den 29 mars 1957 om vägtrafik (143/57), dessa lagrum sådana de lyder, 5 § 3 mom. ändrat genom lagar av den 6 juni 1969 och den 31 augusti 1978 (366/69 och 675/78), 5 § 4 mom. i lag av den 5 augusti 1983 (692/83) och 5 a § i lag av den 30 mars 1978 (249/78), förordningen den 16 oktober 1970 om yrkesmässig motorfordonstrafik (646/70) jämte senare ändringar, med undantag för 3-5 och 20-23 §§.

Stadgandena i 6 § samt 8 § 1 och 2 mom. i denna lag träder dock i kraft den 1 januari 1993 och genom dem upphävs 9 och 9 a §§ lagen den 29 mars 1957 om vägtrafik, sådana de lyder, 9 § i lag av den 27 februari 1970 (149/70) och 9 a § i lag av den 21 maj 1965 (288/65), samt 3-5 och 20-23 §§ förordningen om yrkesmässig motorfordonstrafik (647/70), av dessa 5 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordningar av den 30 mars 1978 och den 8 februari 1985 (250/78 och 173/85), 20, 22 och 22 a §§ sådana de lyder ändrade genom nämnda förordning av den 8 februari 1985 och förordning av den 13 november 1987 (849/87), 20 a § sådan den lyder i nämnda förordning av den 8 februari 1985 och 22 b § i nämnda förordning av den 13 november 1987, samt trafikministeriets beslut av den 18 december 1987 om begränsning av godstrafiktillstånd som beviljas för bedrivande av yrkesmässig motorfordonstrafik (1155/87) och trafikministeriets beslut nr 8637/70/87 av den 18 december 1987 om uppsamlings- och distributionsområden för godslinjetrafiken.

19 §
Övergångsstadganden

På grund av en tillståndshavares död eller pensionering kan ett trafiktillstånd överföras på en fysisk person eller juridisk person som uppfyller villkoren i lagens 7 § och som tillståndsmyndigheten kan godkänna. Ett tillstånd kan inte överföras efter 1992.

Trafiktillstånd som har beviljats innan denna lag har trätt i kraft gäller fortfarande under den tid som anges i tillståndet.

Ansökningar om trafiktillstånd samt anmälningar om förändringar i fråga om den person som ansvarar för trafiken, som har lämnats in innan denna lag har trätt i kraft, men som inte har hunnit avgöras då denna lag träder i kraft, avgörs enligt denna lag.

En tillståndshavare som har trafiktillstånd för traktor eller last- eller paketbil då denna lag träder i kraft samt den som då denna lag träder i kraft är ansvarig för trafiken i ett företag som bedriver yrkesmässig trafik med traktor eller last- eller paketbil anses uppfylla de krav på yrkesskicklighet som anges i denna lag.

Den som fått minst en tredjedel av sin årsförtjänst genom att han med traktor omedelbart före ikraftträdandet åtminstone under två års tid utfört sådana transporter som enligt denna lag förutsätter trafiktillstånd, får alltjämt utföra dylika transporter med trafiktraktor utan trafiktillstånd till utgången av 1992.

Regeringens proposition 26/90
Trafikutsk. bet. 6/90
Stora utsk. bet. 246/90

Helsingfors den 15 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.