335/1991

Given i Helsingfors den 15 februari 1991

Förordning om ändring av 2 och 3 §§ förordningen om nämnden för internationella adoptionsärenden i Finland

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

ändras 2 § 2 mom. och 3 § 2 mom. förordningen den 8 februari 1985 om nämnden för internationella adoptionsärenden i Finland (155/85) som följer:

2 §

Nämndens ordförande och vice ordförande skall vara företrädare för social- och hälsovårdsministeriet. Av de övriga medlemmarna skall åtminstone en företräda utrikesministeriet, en justitieministeriet, en social- och hälsostyrelsen och en sakkännedomen inom det kommunala barnskyddsarbetet, vartill en medlem skall väljas från varje av social- och hälsostyrelsen godkänt adoptionstjänstorgan. Vad som ovan är stadgat om medlemmarna gäller på motsvarande sätt deras personliga suppleanter.


3 §

Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna eller deras suppleanter är närvarande. När nämnden behandlar tillstånd som avses i 1 § 3 punkten, är den dock beslutför då ordföranden eller vice ordföranden samt de medlemmar som representerar social- och hälsostyrelsen och sakkännedomen inom det kommunala barnskyddsarbetet eller deras personliga suppleanter är närvarande.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991.

Helsingfors den 15 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.