326/1991

Given i Helsingfors den 15 februari 1991

Förordning om ändring av narkotikaförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 1 § 3 mom., 3 och 5 §§, 8 § 3 mom., 9 §, 10 § 1 mom., 11 och 12 §§, 16 § 1 och 3 mom., 18 och 19 §§ samt 20 § 2 mom. narkotikaförordningen av den 15 april 1981 (282/81),

av dessa lagrum 1 § 3 mom. sådant det lyder i förordning av den 23 december 1988 (1119/88), 3 och 9 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom förordning av den 18 september 1987 (748/87) samt 10 § 1 mom. och 16 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda förordning av den 18 september 1987, som följer:

1 §

Social- och hälsostyrelsen lämnar särskilt meddelande om sådana läkemedelspreparat.

3 §

Tillverkning, import och export av ovan i förteckningarna I, II, VI och VII nämnda narkotika för medicinska och vetenskapliga ändamål samt för ändamål som främjar undersökning av narkotikabrott är tillåten med tillstånd av social- och hälsostyrelsen. Social- och hälsostyrelsen kan särskilda skäl bevilja tillstånd även för import och export i mindre skala av ovan i förteckningarna IV och V nämnda narkotika för användning vid vetenskaplig forskning eller för ändamål som främjar undersökning av narkotikabrott.

Social- och hälsostyrelsen kan av särskilda skäl förbjuda import och export av ämnen som upptagits i förteckningarna VI-VIII. Trots förbudet kan social- och hälsostyrelsen dock för vissa enskilda fall bevilja tillstånd för import och export av nämnda ämnen eller beredningar som innehåller sådana. Importtillståndet, i vilket importörens och exportörens namn och adress skall nämnas, skall i två exemplar sändas till vederbörande myndighet i exportlandet. Till försändelsen skall fogas ett exemplar av importtillståndet, på vilket vederbörande myndighet i exportlandet tecknat sitt godkännande.

5 §

Social- och hälsostyrelsen skall vid behov och minst en gång om året granska förteckningarna i 1 § samt göra framställning om behövliga ändringar och kompletteringar.

8 §

Till sökanden ges en av exporttillståndet, vilken skall bifogas försändelsen. Social- och hälsostyrelsen skall sända avskrift av tillståndet till vederbörande myndighet i importlandet.


9 §

Angående export av ämnen som upptagits i förteckningen VIII skall exportören på blankett enligt formulär som fastställts av den i 7 § 2 mom. nämnda kommissionen för narkotika göra en anmälan i tre exemplar, av vilka två tillställs social- och hälsostyrelen och det tredje fogas till varuförsändelsen. I anmälan skall uppges exportörens och importörens namn och adress, allmän internationell benämning på narkotikan eller, om sådan saknas, den benämning som används i förteckningen, mängden av narkotikan, läkemedelsformen och datum för försändelsen. Är det fråga om en beredning, skall i anmälan uppges dess benämning, om en sådan finns.

Social- och hälsostyrelsen skall så snabbt som möjligt, men senast inom nittio dagar från försändelsens datum, som rekommenderad försändelse skicka en avskrift av exportörens anmälan till vederbörande myndighet i importlandet och begära meddelande om att varan har mottagits.

Då narkotika som ingår i förteckning VIII har importerats skall importören omedelbart tillställa social- och hälsostyrelsen exportörens anmälan som bifogats varuförsändelsen, med anteckning om mängden importerad narkotika och datum för mottagandet.

10 §

Då narkotika som nämns i förteckningarna I-VII importerats eller den för importen utsatta tiden gått till ända, skall social- och hälsostyrelsen till vederbörande myndighet i exportlandet återställa avskriften av exporttillståndet med anteckning om hur mycket av den i tillståndet nämnda varumängden som blivit importerad.


11 §

Social- och hälsostyrelsen kan återkalla ett tillstånd till tillverkning, import eller export av narkotika, om den anser att det finns särskilda skäl därtill.

12 §

Social- och hälsostyrelsen avger de beräkningar och uppgifter som förutsätts i 1961 års allmänna narkotikakonvention och i konventionen angående psykotropiska ämnen.

16 §

Apotek, läkemedelspartiaffärer och läkemedelsfabriker, sjukhus och vårdanstalter samt sådana vetenskapliga institutioner och laboratorier ävensom sådana laboratorier för undersökning av narkotikabrott vilka är berättigade att hålla narkotika i lager skall föra bok över narkotika som nämns i förteckningarna I-VII. De skall regelbundet och vid behov även annars till social- och hälsostyrelsen lämna uppgifter om de mängder narkotika som de tillverkat, anskaffat i lager, förvarar i lager eller utlämnat från lager samt om de mängder som använts för framställning av läkemedel eller för vetenskapliga ändamål eller för ändamål som främjar undersökning av narkotikabrott samt övriga uppgifter som social- och hälsostyrelsen anser vara behövliga.


Social- och hälsostyrelsen meddelar anvisningar om vilket förfarande som skall tillämpas vid bestämmande av narkotikahalt.


18 §

Döms någon till straff för brott mot stadgandena i narkotikalagen (41/72) eller i denna förordning, skall domstolen tillställa social- och hälsostyrelsen en kopia av sitt utslag i saken.

19 §

Social- och hälsostyrelsen skall för sin del övervaka iakttagandet av stadgandena i denna förordning och vidta de åtgärder som behövs för att förhindra narkotikamissbruk.

20 §

Social- och hälsostyrelsen meddelar närmare anvisningar om förvaring och användning av narkotika som avses i 1 mom..


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991.

Helsingfors den 15 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.