321/1991

Given i Helsingfors den 15 februari 1991

Förordning om ändring av förordningen om avbrytande av havandeskap

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 1 §, 3 § 1 mom. samt 4, 5 och 8-12 §§ förordningen den 29 maj 1970 om avbrytande av havandeskap (359/70) som följer:

1 §

Tillstånd till avbrytande av havandeskap skall sökas av kvinnan själv antingen hos en läkare eller hos social- och hälsostyrelsen, om inte hon på grund av sinnesjukdom, psykisk efterblivenhet eller rubbad själsverksamhet är oförmögen att framställa en giltig begäran om åtgärden.

3 §

Hos social- och hälsostyrelsen skall tillstånd sökas genom en egenhändigt undertecknad ansökan i vilken sökandens namnteckning skall vara styrkt av två ojäviga personer.


4 §

Har till ansökan inte fogats den utredning som avses i 3 §, skall social- och hälsostyrelsen vid behov ålägga sökanden att inom utsatt tid lämna in utredningen.

Har till ansökan inte fogats skriftlig utlåtande av dem som enligt 7 § lagen om avbrytande av havandeskap skall ges tillfälle till det, skall social- och hälsostyrelsen, då det finns skäl därtill, ge dessa tillfälle att avgiva utlåtande i saken.

5 §

Konstaterar social- och hälsostyrelsen att det i vissa delar av landet på grund av långa avstånd, läkar- eller sjukhusbrist eller av andra sådan orsak inte kan anses finnas ett tillräckligt antal läkare med behörighet att avge utlåtande, eller abortsjukhus, skall den bestämma att inom nämda områden tillstånd till avbrytande av havandeskap får sökas direkt hos social- och hälsostyrelsen tills den beslutar något annat.

Social- och hälsostyrelsen skall underrätta länsstyrelserna och hälsovårdscentralerna samt Väestöliitto r.y. om de abortsjukhus som den har godkänt samt om de områden som avses i 1 mom. Uppgift skall likaså lämnas om de i 8 § 1 mom. lagen om avbrytande av havandeskap åsyftade läkare som social- och hälsostyrelsen särskilt har förordnat att tjänsgöra som läkare med behörighet att avge utlåtanden samt om de läkare som social- och hälsostyrelsen har fråntagit denna rätt.

8 §

Social- och hälsostyrelsen skall för läkare med behörighet att avge utlåtanden och för ingreppsläkare meddela anvisningar och föreskrifter om tillämpningen av de stadganden i lagen om avbrytande av havandeskap och i denna förordning som eventuellt föranleder tolkningssvårigheter. Särskilt skall social- och hälsostyrelsen se till att dessa läkare iakttar enhetlig praxis vid tolkningen av grunderna för abort.

9 §

En ingreppsläkare skall inom en månad efter det havandeskap har avbrutits sända en anmälan om åtgärden till social- och hälsostyrelsen. Överläkaren vid sjukhuset skall se till att alla handlingar i saken förvaras omsorgsfullt i sjukhusets arkiv. Har havandeskap avbrutits under förhållanden som avses i 9 § lagen om avbrytande av havandeskap, skall utöver nämnda anmälan alla handlingar i saken samtidigt sändas till social- och hälsostyrelsen.

10 §

Social- och hälsostyrelsen skall på basis av de anvisningar och föreskrifter som den meddelat i enlighet med 8 §, de anmälningar som den mottagit i enlighet med 9 § samt besvär och klagomål övervaka att läkare med behörighet att avge utlåtanden och ingreppsläkare har som mål en opartisk och enhetlig praxis. Om det finns särskilda skäl därtill, skall social- och hälsostyrelsen förvägra läkaren rätt att avge utlåtanden i ärenden som gäller avbrytande av havandeskap eller återkalla hans förordnande att tjänstgöra som läkare med behörighet att avge utlåtanden eller återkalla godkännande av ett sjukhus som abortsjukhus, eller vid behov vidta disciplinära åtgärder eller åtgärder för väckande av åtal.

11 §

Formulären för blanketter enligt denna förordning faställs av social- och hälsostyrelsen.

12 §

Social- och hälsostyrelsen leder och övervakar den upplysningsverksamhet som gäller allmän handledning i födelsekontroll och som utgör en förebyggande åtgärd mot aborter och särskilt en åtgärd för minskande av olagliga aborter. I detta sammanhang skall social- och hälsostyrelsen särskilt se till att medborgarna genom publikations- och annan informationsverksamhet får upplysning om hur havandeskap kan förhindras.

Social- och hälsostyrelsen kan anförtro skötseln av särskilda uppgifter åt sammanslutningar som den anser vara lämpliga.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991.

Helsingfors den 15 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.