312/1991

Utfärdat i Helsingfors den 14 februari 1991

Statsrådets beslut om normalpriserna för biblioteksbyggnader 1991

Statsrådet har vid föredragning från undervisningsministeriet med stöd av 13 § 1 mom. lagen den 28 december 1978 om statsandelar och statsunderstöd till grundskolor, gymnasier och allmänna bibliotek (1112/78), sådant detta lagrum lyder i lag av den 23 december 1988 (1147/88), beslutat:

1 §

Normalpriserna för biblioteksbyggnader och bibliotekslokaler är per kvadratmeter nyttoyta följande:

biblioteksutrymmen 8 000 mk
garageutrymmen för bokbuss 6 150 mk
bostad 5 550 mk
utrymmen för fastighetsskötsel 6 950 mk
2 §

De ovan angivna normalpriserna per kvadratmeter nyttoyta motsvarar kostnadsnivån enligt påängtalet 198 i byggnadskostnadsindexet. Det normalpris som skall bestämmas för en biblioteksbyggnad och en bibliotekslokal skall justeras enligt senaste kända byggnadskostnadsindex den dag då programmet för projektets genomförande godkänns.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1991.

Beslutet tillämpas från och med den 1 januari 1991 och det är i kraft till utgången av år 1991.

Helsingfors den 14 februari 1991

Undervisningsminister
Ole Norrback

Kulturråd
Anneli Äyräs

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.