311/1991

Utfärdat i Helsingfors den 14 februari 1991

Statsrådets beslut om normalpriserna på grundskolornas och gymnasiernas lokaliteter

Statsrådet har vid föredragning från undervisningsministeriet med stöd av 13 § 1 mom. lagen den 28 december 1978 om statsandelar och statsunderstöd till grundskolor, gymnasier och allmänna bibliotek (1112/78), sådant detta lagrum lyder i lag av den 23 december 1988 (1147/88), beslutat:

1 §

Normalpriserna per kvadratmeter nyttoyta på förvaltningsutrymmen, undervisningsutrymmen och övriga utrymmen i grundskolor och gymnasier är följande:

mk
1. Förvaltningsutrymmen
Kansliutrymmen
- rum för skolföreståndare eller rektor 8 500
- rum för föreståndare för specialskola 8 500
- rum för prorektor 8 500
- rum för rektor för gymnasiums kvällslinje 8 500
- rum för prorektor för gymnasiums kvällslinje 8 500
- kanslirum 8 500
- arkiv- eller lagerutrymme 9 350
- duplicerings- och materialrum 8 500
- rum för vaktmästare 8 500
Utrymmen för lärarna
- lärarrum och arbetsutrymmen 7 750
- tv- och centralradioutrymme 8 500
- toalettutrymmen 13 550
Utrymmen för elevvården
- rum för studiehandledare 8 500
- skolhälsovårdsutrymme jämte väntutrymmen 9 350
2. Undervisningsutrymmen
Allmänna undervisningsutrymmen
- undervisningsutrymme 1 = för smågruppsundervisning 7 750
- undervisningsutrymme 2 = för gruppundervisning 7 750
- undervisningsutrymme 3 = för undervisning av basundervisningsgrupp 7 750
- auditorium = undervisning för storgrupp och smågrupper 7 750
- särskilt utrymme för undervisningsmateriel för ovan uppräknade utrymmen 8 500
- allmänna undervisningsutrymmen i specialskolor för svårt handikappade 8 500
Ämnesundervisningsutrymmen >jämte förvaringsutrymmen för följande läroämnen:
- datateknik 9 350
- geografi och biologi 8 500
- utrymmen för läromedel i lantbrukshushållning 8 500
- lantbrukshushållning, miniatyrväxthus 8 500
- lantbrukshushållning 8 500
- fysik och kemi 9 350
- maskinskrivning 8 500
- textilslöjd 8 500
- tekniskt arbete 8 500
- huslig ekonomi 9 350
- musik 8 500
- teckning 8 500
- musik och teckning 8 500
- musik och textilslöjd 8 500
- teckning och textilslöjd 8 500
- gymnastik- och terapiutrymme i specialskola för svårt handikappade 9 350
- gymnastik
- högst 100 m2 8 500
- den del som överstiger 100 m2 upp till 300 m2 6 950
- den del som överstiger 300 m2 6 250
- scenutrymmen 10 450
- scenutrymmen, om stolarna förvaras under scenen 11 850
- scenförråd 6 950
- stolförråd 6 950
- utrymme för gymnastikredskap 6 250
- omklädnings- och tvättutrymme 10 450
- omklädnings- och tvättutrymme för gymnastiklärare 11 850
- utrymme för idrottsredskap som används utomhus 6 250
3. Biblioteksutrymmen
- biblioteksrum och rum för bibliotekarie 7 750
4. Måltidsutrymmen
- matsal 7 750
- köksutrymmen jämte hjälputrymmen
- kök för tillredning 15 450
- kök för uppvärmning 13 550
- distributionskök 15 450
5. Övriga utrymmen
- rum för elevkåren 7 750
- omklädnings- och tvättutrymmen för köks- och städpersonal 10 450
- WC-utrymmen 13 550
- vårdrum i specialskola för svårt handikappade 13 550
- utrymmen för förvaring av elevernas personliga tillhörigheter 7 750
- förråd för rörelse- och andra hjälpmedel i specialskola för svårt handikappade 6 950
- rengöringstambur i specialskola för svårt handikappade 10 450
- utrymmen för skötsel av fastigheten 6 950
- städutrymmen 11 850
- gårdskarl-eldares bostad 5 550
6. Utrymmen utanför nyttoytan
- korridorutrymmen,
- tekniska utrymmen för skolans värme-, vatten-, ventilations- och elektricitetsanordningar.
2 §

Normalpriserna per kvadratmeter nyttoyta på utrymmen i elevhem är följande:

mk
- elevrum för två 6 250
- elevrum för en 6 250
- vistelseutrymme 6 950
- duschrum 10 450
- WC-utrymmen 10 450
- torkrum för skor och ytterkläder 9 350
- bastu med WC 10 450
- klädvårdsutrymme (tvätteri, tork-, mangel- och strykutrymmen samt utrymmen för förvaring av smutsbyk) 9 350
- linneförråd 9 350
- varmt förvaringsutrymme för elevernas personliga ägodelar 9 350
- jourrum 8 500
- städutrymmen 11 850
- elevhemsföreståndarens bostad 5 550
3 §

I 1 och 2 §§ är normalprisen angivna enligt kostnadsnivån för byggnadskostnadsindexpoängtalet 198. Då normalpriset för en byggnad bestäms skall dessa enligt olika utrymmen angivna normalpris höjas till nivån enligt senaste kända byggnadskostnadsindex för den dag då programmet rörande projektets genomförande godkänns.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1991 och det gäller till utgången av år 1991. Beslutet tillämpas från och med den 1 januari 1991.

Helsingfors den 14 februari 1991

Undervisningsminister
Ole Norrback

Tf. yngre regeringssekreterare
Arto Sulonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.