305/1991

Given i Helsingfors den 15 februari 1991

Lag om statskontoret

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

För uppgifter som hör till finanshushållningen och statens personaladministration finns statskontoret, som lyder under finansministeriet.

2 §

Om det inte i fråga om vissa ärenden stadgas något annat om behörigheten, har statskontoret till uppgift att

1) ordna service i samband med finansiering, placering, skötsel av skulder och lån, företagshälsovård samt annan personalservice för statliga ämbetsverk och inrättningar,

2) sköta statens centralbokföring samt

3) behandla statens pensions- och skadeståndsärenden.

Statskontoret sköter dessutom andra uppgifter som enligt stadganden eller föreskrifter ankommer på det.

3 §

Vid statskontoret finns en direktion, om vars uppgifter, sammansättning och tillsättande stadgas genom förordning.

4 §

Statskontoret har rätt att i lagfarts- och inteckningsärenden sända handlingar i brev till domstolen eller häradshövdingen.

5 §

Statliga och kommunala myndigheter samt andra offentliga samfunds myndigheter är skyldiga att inom sin behörighet ge statskontoret den handräckning som det begär.

6 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

7 §

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Genom denna lag upphävs lagen den 13 januari 1978 om statskontoret (18/78) jämte senare ändringar.

När denna lag träder i kraft blir tjänsterna vid statskontoret gemensamma för statskontoret.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 238/90
Statsutsk. bet. 56/90
Stora utsk. bet. 180/90

Helsingfors den 15 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.