266/1991

Given i Helsingfors den 8 februari 1991

Lag om ändring av lagen om enskilda skogar

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 15 september >1967 om enskilda skogar (412/67) 11 § 2 mom.,

ändras 2 § 2 mom., 3 §, 7 § 1 mom., 8 § 1 mom., 11 § >1 mom., 12 § 1 mom., 16 § 1 mom. samt 20 och 21 §§,

av dessa lagrum 3 § och 8 § 1 mom. sådana de lyder i lagen av den 6 november 1987 (817/87), samt

fogas till 16 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom. som följer:

2 §

Förnyelse av skog och avverkning före den skall verkställas enligt en av skogsnämnden uppgjord eller för avverkningen granskad skogsbruksplan eller enligt en av nämnden för viss tid godkänd avverknings- och förnyelseplan. Om förutsättningarna för att utföra förnyelse av skog och avverkning före den på grundval av en skogsbruksplan stadgas vid behov genom förordning.

3 §

Iakttagandet av denna lag övervakas av skogsnämnderna under tillsyn av jord- och skogsbruksministeriet och under ledning av skogscentralerna.

7 §

Har markägaren överlåtit skog till avverkning, skall innehavaren av avverkningsrätten minst sju dagar innan avverkningen inleds meddela skogsnämnden avverkningsområdets läge och omfattning, de virkesmängder som skall avverkas samt när avverkningen börjar. Om markägaren själv avverkar eller låter avverka skog till försäljning eller förädling till avsalu, skall han göra en likadan anmälan. Avverkningsanmälan behöver dock inte göras när det är fråga om en avverkning enligt en av skogsnämnden för viss tid godkänd avverknings- och förnyelseplan.


8 §

Då det är uppenbart att en skog har skövlats eller brukats på ett sätt som strider mot en fredningsföreskrift, ett fredningsavtal eller ett avverkningsförbud som avses i 5 § 3 mom. eller mot en av skogsnämnden för viss tid godkänd avverknings- och förnyelseplan, skall på platsen utan dröjsmål förrättas syn, som verkställs av den synenämnd som avses i 12 § lagen om skogscentraler och skogsnämnder (265/91). Syn skall förrättas även då den som saken gäller med stöd av 16 § 1 mom. genom besvär har sökt ändring i skogsnämndens beslut om godkännande av en avverknings- och förnyelseplan som avses i 2 § 2 mom.


11 §

En skogsnämnd skall föra förteckningar över sådana inom dess verksamhetsområde belägna skogar som är fredade eller för vilka gäller ett i 5 § 3 mom. nämnt avverkningsförbud. Skogsnämnden skall också föra förteckning över de områden på vilka förnyelseavverkning av skog har utförts, men på vilka arbetena för att säkerställa förnyelsen ännu inte är slutförda.


12 §

Den som underlåter att göra avverkningsanmälan eller brukar skog i strid med en fredningsföreskrift, ett fredningsavtal eller ett avverkningsförbud eller med en av skogsnämnden för viss tid godkänd avverknings- eller förnyelseplan, skall för brott mot lagen om enskilda skogar straffas med böter, om inte strängare straff för gärningen stadgas i strafflagen.


16 §

Ändring i skogsnämndens beslut om godkännande av en avverknings- och förnyelseplan enligt 2 § 2 mom. eller ändring av en godkänd plan får sökas genom besvär hos jord- och skogsbruksministeriet.

I ministeriets beslut får ändring inte sökas genom besvär.


20 §

Denna lag gäller inte skogar som ägs eller besitts av staten. Den tillämpas inte heller på stadsplane-, byggnadsplane- eller strandplaneområden, med undantag av områden som har anvisats för jord- och skogsbruk, och inte heller på områden som är belagda med åtgärdsförbud för uppgörande av stads- eller byggnadsplan.

21 §

Ledningen av och tillsynen över verkställigheten av denna lag utövas av jord- och skogsbruksministeriet.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

På avverkningar som har påbörjats innan lagen träder i kraft tillämpas de stadganden och bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet. Säkerheter som avses i 2 § 2 mom. i dess tidigare lydelse frigörs dock före utgången av 1995.

Handläggningen av de ärenden som är anhängiga vid forststyrelsen då denna lag träder i kraft överförs på jord- och skogsbruksministeriet.

Regeringens proposition 229/90
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 23/90
Stora utsk. bet. 223/90

Helsingfors den 8 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T.Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.