261/1991

Given i Helsingfors den 8 februari 1991

Lag om ändring av grundskolelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 25 § 2 mom., 27 § 2 och 4 mom. samt 31 § 2 och 7 mom. grundskolelagen av den 27 maj 1983 (476/83),

av dessa lagrum 31 § 2 och 7 mom. sådana de lyder i lag av den 3 februari 1984 (132/84), som följer:

25 §

Såsom undervisningsspråk får även användas något annat språk än skolans undervisningsspråk, om det är ändamålsenligt med tanke på undervisningen. Grundskolan kan dessutom ha en eller flera undervisningsgrupper i vilka undervisningen ges på något annat språk än grundskolans undervisningsspråk. Deltagandet i sistnämnda undervisning är frivilligt för eleverna.


27 §

På grundskolans lågstadium undervisas i antingen det andra inhemska språket eller ett främmande språk och på högstadiet i såväl det andra inhemska språket som ett främmande språk såsom gemensamma ämnen. En elev som bor inom samernas hembygdsområde kan med samtycke av elevens vårdnadshavare i läroämnet modersmålet undervisas i samiska och finska samt som främmande språk i samiska, enligt vad som bestäms i läroplanen. Denna kan även omfatta andra läroämnen som hör till grundskolans uppgifter och om vilka stadgas genom förordning.


I grundskolans läroplan kan även ingå ett frivilligt ämne enligt vad som stadgas genom förordning.


31 §

På grundskolans högstadium får för undervisning i de i läroplanen fastställda läroämnena användas högst 35 timmar i veckan för varje årskurs i skolan samt högst 1,5 timmar i veckan för varje elev. Finns i en årskurs endast en basgrupp, får med avvikelse från vad som stadgas ovan dock sammanlagt 56 timmar i veckan användas för en dylik årskurs och, om en sådan basgrupp omfattar flera än 24 elever, högst tre timmar i veckan användas för varje elev utöver det nämnda elevantalet. Om grundskolans högstadium har minst 525 elever, får med avvikelse från vad som stadgas ovan för undervisningen användas sammanlagt högst 1,7 timmar i veckan för varje elev.


Om timantalet för specialundervisningen, undervisning som nämns i 4 § 2 och 3 mom., undervisning på främmande språk, undervisning i modersmålet och det andra inhemska språket för tvåspråkiga elever samt om det timantal som får användas för undervisning i de skolor på grundskolans högstadium som har elever som bor inom samernas hembygdsområde gäller vad som stadgas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.

Regeringens proposition 197/90
Kulturutsk. bet. 15/90
Stora utsk. bet. 213/90

Helsingfors den 8 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.