245/1991

Given i Helsingfors den 8 februari 1991

Lag om ändring av 5 kap. 8 a och 10 a §§ utsökningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 kap. 8 a § 3 mom. och 10 a § utsökningslagen av den 3 december 1895, sådana de lyder i lag av den 24 augusti 1984 (636/84), som följer:

5 kap.

Om utmätt egendoms förvandlande i penningar

8 a §

Säljs företagets hela egendom som en helhet, får köparen under de förutsättningar och med de verkningar som anges i 10 § företagsinteckningslagen överta ansvaret för en fordran som har intecknats i den sålda egendomen, om inteckningshavaren innan köpeskillingen fördelas meddelar att han godkänner detta.


10 a §

När en auktion på lös egendom i vilken fastställts företagsinteckning har vunnit laga kraft och köpeskillingen fördelats, skall auktionsförrättaren underrätta patent- och registerstyrelsen om försäljningen samt om vad som vid fördelningen av köpesumman har tillfallit inteckningshavarna. Auktionsförrättaren skall i ett intecknat skuldebrev göra en anteckning om betalning. När inteckningshavarens fordran blir betald till pantskuldebrevets fulla belopp, skall auktionsförrättaren till underrättelsen foga pantskuldebrevet för dödande.

När köparen övertar ansvaret för en intecknad fordran enligt 8 a § 3 mom., skall auktionsförrättaren underrätta patent- och registerstyrelsen om detta för anteckning i företagsinteckningsregistret. Auktionsförrättaren skall på pantskuldebrevet göra en anteckning om att ansvaret för fordran har övertagits.

Auktionsförrättaren skall sända en underrättelse om att en sådan utmätning har återgått som verkställts för indrivning av en fordran som har fastställd företagsinteckning som säkerhet.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 139/90
Lagutsk. bet. 12/90
Stora utsk. bet. 196/90

Helsingfors den 8 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.