244/1991

Given i Helsingfors den 8 februari 1991

Lag om ändring av 154 och 155 §§ lagen om andelslag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 maj 1954 om andelslag (247/54) 154 §, sådan den lyder i lag av den 24 augusti 1984 (644/84), samt

fogas till 155 § ett nytt 3 mom. som följer:

154 §

Domstolen skall genom kungörelse förelägga alla de borgenärer som önskar göra förbehåll om rätt till betalning av det överlåtande andelslaget för sina fordringar att på utsatt dag, sedan tre månader förflutit, skriftligen anmäla detta hos domstolen. Kungörelsen skall genast anslås på domstolens anslagstavla och den skall införas i Officiella tidningen två gånger, första gången senast två och andra gången senast en månad före inställelsedagen. Domstolen skall särskilt underrätta länsstyrelsen och alla kända borgenärer om kungörelsen.

Om det styrks att de borgenärer som har anmält ett i 1 mom. nämnt förbehåll har fått betalning för sina fordringar eller att godkänd säkerhet har ställts för fordringarna, skall domstolen ge tillstånd till fusionen.

155 §

Om företagsinteckning enligt företagsinteckningslagen (634/84) har fastställts i flera än ett av de andelslags egendom som är med i fusionen, får anteckning om fusionen inte göras i handelsregistret förrän inteckningshavarna har avtalat om inteckningarnas förmånsrätt och en anteckning om regleringen av förmånsrätten på ansökan har gjorts i företagsinteckningsregistret.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 139/90
Lagutsk. bet. 12/90
Stora utsk. bet. 196/90

Helsingfors den 8 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.