240/1991

Given i Helsingfors den 8 februari 1991

Lag om ändring av företagsinteckningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i företagsinteckningslagen av den 24 augusti 1984 (634/84) 4 § 2 mom., 10, 11 och 12 §§, 15 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom., 27 § 1 mom. och 34 § samt

fogas till 9 § ett nytt 3 mom. som följer:

4 §
Företagsintecknings förhållande till säkerheter av annat slag

Får ägaren till en byggnad eller någon annan därmed jämförbar egendom som är föremål för företagsinteckning äganderätt till den fastighet där den intecknade egendomen är belägen eller överlåts en byggnad eller någon annan egendom som är föremål för företagsinteckning till ägaren av fastigheten, är företagsinteckningen gällande i fråga om den egendom som företagsinteckningen omfattar, även om egendomen skall anses höra till fastigheten och företagsinteckningen ger företräde till betalning ur egendomens värde före inteckningar som tidigare har fastställts i fastigheten. Företagsinteckningen förblir i kraft och medför förmånsrätt till betalning även när ett avtal om fastighetens nyttjande mellan ägare till den egendom som omfattas av företagsinteckningen och fastighetsägaren ändras så att inteckning enligt stadgandena om inteckning av fast egendom kan fastställas i nyttjanderätten och i byggnaderna. Företagsinteckningen förfaller dock när sex månader har förflutit från det inteckningshavaren fick kännedom om överlåtelsen av egendomen eller någon annan rättshandling på grund av vilken egendom som är föremål för inteckningen blev en del av fastigheten eller om en ovan nämnd förändring av nyttjanderätten till fastigheten och senast två år från angivna händelse, om han inte före det söker betalning för sin fordran ur den intecknade egendomen och anmäler detta till registermyndigheten.


9 §
Överlåtelse av intecknad egendom

Om en näringsidkare säljer eller annars överlåter hela den egendom som är föremål för företagsinteckning eller huvuddelen av den, består företagsinteckningen och ger företräde till betalning ur den överlåtna egendomen före företagsinteckning som har fastställts i förvärvarens egendom. Inteckningen förfaller dock när sex månader har förflutit från det inteckningshavaren fick kännedom om överlåtelsen och senast två år efter överlåtelsen, om han inte före det söker betalning för sin fordran ur den intecknade egendomen och anmäler detta till registermyndigheten. Överlåten egendom frigörs från inteckning när inteckningshavarens fordran har blivit betald eller när inteckningshavaren har avstått från indrivning eller annars gett sitt samtycke till frigörandet.

10 §
Överlåtelse av företag och åtagande att svara för inteckning

En näringsidkare som är införd i handelsregistret kan åta sig att svara för en företagsinteckning som har fastställts i egendom som hör till näringsverksamhet och som en annan näringsidkare har överlåtit till honom. En förutsättning för åtagandet att svara för den intecknade fordran är att näringsverksamheten och all inteckningsbar egendom som hör till den överlåts samt att innehavarna till de företagsinteckningar som har fastställts i den överlåtna egendomen och i förvärvarens egendom samtycker till detta och avtalar om inteckningarnas inbördes förmånsrätt. Den näringsidkare som åtar sig att svara för den företagsintecknade fordran skall ansöka om detta hos registermyndigheten inom tre månader från överlåtelsen. Åtagandet att svara för intecknad fordran sker när anteckning om detta görs i företagsinteckningsregistret. Efter åtagandet att svara för intecknad fordran omfattar företagsinteckningen förvärvarens hela inteckningsbara egendom.

Vad som sägs i 1 mom. gäller i tillämpliga delar när det är fråga om överlåtelse av en del av företaget och därtill hörande sådan egendom i vilken företagsinteckning har fastställts begränsad enligt 5 § 2 mom. En förutsättning för åtagande att svara för intecknad fordran är dessutom att kraven enligt 5 § 3 mom. uppfylls efter åtagandet att svara för intecknad fordran.

11 §
Förändringar som gäller näringsidkare

En ändring av en näringsidkares samfundsform eller en sådan ändring av en enskild näringsidkares, idéell förenings eller fonds näringsverksamhet som innebär att verksamheten utövas i form av ett öppet bolag eller kommanditbolag inverkar inte på företagsinteckningens giltighet eller på den förmånsrätt inteckningen medför, om ändringen antecknas i registret med en ändringsanmälan enligt 14 § handelsregisterlagen (129/79). Detsamma gäller företagsinteckningens giltighet och förmånsrätt när en enskild näringsidkare, idéell förening eller fond överlåter sin näringsverksamhet och all till verksamheten hörande egendom till en förvärvare som efter att ha gjort ändringsanmälan fortsätter överlåtarens näringsverksamhet.

I samband med fusion gäller beträffande företagsinteckningens bestånd och den förmånsrätt som inteckningen medför vad som i lag stadgas angående sammanslutningen i fråga.

12 §
Arvskifte och avvittring av näringsidkares egendom

Avlider en näringsidkare i vars egendom företagsinteckning har fastställts, gäller inteckningen den inteckningsbara egendom i företaget som ingår i dödsboet.

Om företaget och all den egendom som omfattas av företagsinteckningen i samband med arvskifte efter näringsidkare eller vid avvittring av egendom övergår till någon av delägarna i dödsboet, till en testamentstagare eller till näringsidkarens make för fortsättande av näringsverksamheten, gäller beträffande företagsinteckningens bestånd 11 § 1 mom. Om skifte eller avvittring förrättas i syfte att avsluta näringsverksamheten, förblir inteckningen i kraft. Inteckningshavaren skall dock för att bevara sin rätt iaktta 9 § 3 mom.

15 §
Borgenärs rätt till omedelbar betalning

Borgenären har rätt att söka betalning ur den intecknade egendomen trots att fordran inte har förfallit,

1) om företaget eller sådan del av företaget i vars egendom företagsinteckning har fastställts upphör med sin verksamhet eller om hela företaget eller en del av detta överlåts, eller företagets egendom överlåts enligt 9 § 3 mom. eller i strid med 9 § 1 mom., eller om den intecknade egendomen blir en del av en fastighet eller annars duglig som föremål för fastighetsinteckning så som anges i 4 § 2 mom.


Rätten att indriva en fordran med stöd av 1 mom. upphör, om inte inteckningshavaren inom tre månader från det han fick kännedom om en i 1 mom. nämnd omständighet söker betalning av gäldenären. När yrkandet baserar sig på 1 mom. 1 punkten, skall yrkandet framställas inom den tid som anges i 9 § 3 mom.

27 §
Avförande av företagsinteckning ur registret

Sedan näringsidkaren har upphört med sin näringsverksamhet på grund av konkurs eller likvidationsförfarande, avförs företagsinteckningen ur företagsinteckningsregistret efter att en anteckning om att verksamheten upphört eller samfundet upplösts har gjorts i handelsregistret på basis av anmälan eller meddelande. Med anledning av ett öppet bolags eller ett kommanditbolags likvidationsförfarande får en företagsinteckning avföras ur registret endast om vid likvidationsförfarandet har iakttagits 5 kap. 15 § 1-3 mom. lagen om öppna bolag och kommanditbolag (389/88).


34 §
Tryggande av inteckningshavares rätt

En näringsidkare i vars egendom företagsinteckning har fastställts är skyldig att utan dröjsmål underrätta inteckningshavaren om att företaget eller en intecknad del av det upphör, att företaget eller en del av det överlåts eller om egendomsöverlåtelse enligt 9 § 3 mom., fusion av företag, i 11 § nämnda förändringar som gäller näringsidkaren, en i 15 § 1 mom. 2 punkten nämnd händelse som drabbar egendomen samt om andra händelser i bolaget som väsentligt inverkar på inteckningshavares rätt. Han skall på begäran av inteckningshavaren ge denne även andra upplysningar om den intecknade egendomen vilka behövs för att säkerhetens värde skall kunna konstateras.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Vilken verkan överlåtelser av intecknad egendom, överlåtelser av företag och i 11 § nämnda förändringar som gäller näringsidkare har på inteckningen då de skett före ikraftträdandet bestäms enligt de stadganden som gällde vid ikraftträdandet.

Regeringens proposition 139/90
Lagutsk. bet. 12/90
Stora utsk. bet. 196/90

Helsingfors den 8 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.