235/1991

Given i Helsingfors den 8 februari 1991

Lag om kommunens inlösningsrätt enligt bolagsordning och om maximipriset på aktierna

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag skall tillämpas när det i ett bostads- eller fastighetsaktiebolags bolagsordning har tagits in en bestämmelse om att den kommun där en bolaget tillhörig byggnad finns har rätt att enligt denna lag lösa in aktier i bolaget vilka byter ägare.

Lagen tillämpas så som 21 § stadgar även på bolag vilkas bolagsordning när lagen träder i kraft innehåller en bestämmelse om att den kommun där en bolaget tillhörig byggnad finns har rätt att lösa in aktier i bolaget vilka byter ägare.

2 §
Begränsning av tillämpningsområdet

Denna lag tillämpas inte på basis av en sådan bestämmelse om inlösningsrätt som har tagits in i bolagsordningen före den 1 januari 1979 eller som grundar sig på 15 § lagen den 22 april 1966 om bostadsproduktion, sådant detta lagrum lydde ändrat genom lagar av den 19 januari 1968 och den 20 mars 1970 (33/68 och 219/70).

Lagen tillämpas inte på vederlagsfria överlåtelser eller på förvärv som grundar sig på giftorätt, arvsrätt eller testamente.

Med undantag av 14 § tillämpas lagen inte på ett bolag eller dess delägare under den tid bolaget eller dess aktier omfattas av de begränsningar i fråga om nyttjande och överlåtelse som anges i 15 f § lagen om bostadsproduktion, 22 § lagen om grundförbättring av bostäder eller 20 § lagen om inlösen av hyresbostäder, eller när på bolaget eller dess aktier skall tillämpas 16 § lagen den 4 december 1953 om bostadsproduktion (488/53) eller 15 § lagen den 22 april 1966 om bostadsproduktion, sådant detta lagrum lydde ändrat genom lagar av den 19 januari 1968 och den 20 mars 1970 (33/68 och 219/70), 15 a, 15 b, 15 c, 15 e eller 15 f § i sistnämnda lag om bostadsproduktion, sådana de lydde i nämnda lag av den 19 januari 1968, 15 d, 15 h eller 15 i § sådana de lydde i lag av den 12 januari 1973 (5/73), eller 15 g §, sådan den lydde ändrad genom sistnämnda lag och nämnda lag av den 19 januari 1968.

3 §
Maximipriset

Aktier som omfattas av denna lag får överlåtas för högst det pris som består av baspriset jämte indexjustering samt eventuella lägenhetstillägg och avdrag.

Baspriset är aktiernas skuldfria teckningspris eller ett högre skuldfritt pris som kommunen har godkänt för aktierna efter att en bestämmelse enligt 1 § har tagits in i bolagsordningen. Baspriset justeras på grundval av ändringarna i byggnadskostnadsindex eller, om kommunen så beslutar, ändringarna i ett kombinerat index som grundar sig på byggnadskostnadsindex och bostadsprisindex (inlösningsprisindex). Byggnadskostnadsindexets andel av det kombinerade indexet skall vara minst 40 procent. I ett kombinerat index kan som bostadsprisindex väljas kommunens, en kommundels eller hela landets bostadsprisindex eller bostadsprisindexet för det område till vilket kommunen hör. Indexjusteringen av baspriset skall dock alltid motsvara minst ändringen i byggnadskostnadsindexet.

På yrkande av den som säljer eller köper aktierna fogas till det indexjusterade baspriset ett lägenhetstillägg med hänsyn till kostnaderna för grundförbättring och reparation av huset eller lägenheten i fråga.

Om köparen blir ansvarig för en sådan andel av bolagets skulder som beräknas enligt aktierna, sänks maximipriset med ett belopp som motsvarar denna andel. Är en lägenhet som de överlåtna aktierna medför besittningsrätten till i klart sämre skick än vad normal förslitning förutsätter, kan maximipriset på yrkande av köparen minskas med det belopp som behövs för att lägenheten skall kunna sättas i skick.

Angående skäligt maximipris stadgas i 5 §.

4 §
Maximiprisets bindande verkan

Har aktierna överlåtits för ett pris som överstiger maximipriset enligt 3 §, är ett avtalsvillkor som gäller priset ogiltigt till den del det överenskomna priset överstiger det tillåtna maximipriset.

5 §
Skäligt maximipris

Om de maximipriser på aktier som bestäms enligt 3 § blir oskäligt låga för samtliga eller några bolag, kan kommunen ändra sitt beslut om baspriset på aktierna eller om inlösningsprisindex eller båda.

Kommunens beslut om justering av baspriset på aktier eller fastställande eller ändring av inlösningsprisindex kan tillämpas endast på aktieöverlåtelser som sker efter att beslutet har vunnit laga kraft.

6 §
Utredning om lägenhetstillägg eller att lägenhetens skick är sämre än normalt

Om det yrkas att lägenhetstillägg skall ingå i maximipriset eller om det vid fastställande av maximipriset yrkas att det belopp som behövs för lägenhetens iståndsättande skall beaktas, skall kommunen tillställas bolagsstyrelsens eller disponentens beräkning av grundförbättringarnas och reparationernas värde.

7 §
Kommunens inlösningsrätt och inlösningstiden

Kommunen har rätt att av köparen lösa in de aktier som omfattas av inlösningsrätten. Inlösningsrätt föreligger dock inte om aktierna har överlåtits enligt 12 § genom kommunens förmedling eller om det är fråga om överlåtelse enligt 13 §.

Kommunens inlösningsrätt uppkommer vid den tidpunkt då aktierna överlåts och gäller i två månader från det säljaren eller köparen efter överlåtelsen har underrättat kommunen om överlåtelsen eller kommunen på något annat sätt har fått kännedom om den.

8 §
Inlösningspris

Inlösningspris för aktierna är det maximipris som bestäms enligt 3 §. Om den köpesumma som betalas för aktierna dock är lägre än maximipriset enligt 3 §, motsvarar inlösningspriset köpesumman.

9 §
Betalning av inlösningspriset

Kommunen skall inom två veckor från inlösningsbeslutet betala inlösningspriset till köparen eller den som köparen har anvisat. Priset behöver dock inte betalas förrän aktiebrevet har överlåtits till kommunen.

På inlösningspriset skall en årlig ränta betalas för tiden mellan köparens eller säljarens anmälan om överlåtelsen och inlösningsprisets betalning. Till utgången av den tidsfrist som avses i 1 mom. betalas ränta enligt 3 § 2 mom. räntelagen (633/82). Därefter betalas dröjsmålsränta enligt 4 § 1 mom. räntelagen tills inlösningspriset är erlagt.

10 §
Säljarens ansvar gentemot köparen

Köparen har rätt att av säljaren erhålla den del av köpeskillingen som överstiger maximipriset.

11 §
Vidareöverlåtelse

Kommunen skall omedelbart efter inlösningen vidta åtgärder för att sälja de aktier vidare som medför besittningsrätt till bostaden högst till ett pris som motsvarar inlösningspriset justerat med index enligt 3 § 2 mom. eller, om bostadssituationen i kommunen eller den övriga lagstiftningen förutsätter det, använda lägenheten som hyresbostad.

12 §
Försäljning av aktier genom kommunens förmedling

Kommunen kan bestämma att aktier som omfattas av inlösningsrätt vid en tilltänkt försäljning skall erbjudas till försäljning genom kommunens förmedling.

Om föreläggande av förmedlingsskyldighet och om förfarandet vid förmedling av aktier skall de bolag vilkas aktier skyldigheten gäller underrättas. Bolaget är skyldigt att informera sina aktieägare om saken.

Har aktierna inte inom två månader från det de erbjudits till försäljning genom kommunens förmedling sålts på detta sätt, har säljaren rätt att överlåta aktierna utan kommunens förmedling.

13 §
Exekution

Utan hinder av 12 § kan aktier som omfattas av kommunens inlösningsrätt säljas på offentlig auktion enligt konkursstadgan eller utsökningslagen eller, i fråga om pantsatta aktier, enligt pantsättningsavtalet.

Vad som stadgas i 7 och 10 §§ gäller inte aktier som har sålts enligt 1 mom.

14 §
Registerföring

Kommunen skall föra ett register över de bolag vilkas bolagsordning innehåller en bestämmelse som avses i 1 §. I registret skall också införas en anteckning om grunderna för fastställande av maximi- och inlösningspriset, om eventuell skyldighet att erbjuda aktierna till försäljning genom kommunens förmedling samt om ändring av förmedlingsskyldigheten och om dess upphörande.

Kommunen skall på begäran lämna ut uppgifter ur registret och uppgifter om maximi- och inlösningspriset för aktier som omfattas av denna lag samt om det förfarande som skall tillämpas vid förmedling av aktierna.

15 §
Bolagets skyldigheter

Av bolagsordningen skall framgå att rätten att överlåta aktier kan begränsas av kommunen så som denna lag stadgar.

En anteckning om att rätten att överlåta aktierna är begränsad enligt denna lag skall göras på de aktiebrev som gäller aktierna eller, om aktiebrev inte har utfärdats, i aktieboken.

När inlösningsrätt för kommunen enligt denna lag har tagits in i bolagsordningen, skall till bolagets namn fogas "kommunal inlösningsrätt" eller förkortningen "ki".

Vad som stadgas i 3 kap. 3 § 1 mom. 2-6 punkten och 4 § lagen om aktiebolag (734/78) tillämpas inte på kommunens inlösningsrätt enligt denna lag.

16 §
Anteckning av ny aktieägare i aktieboken

Har aktier förvärvats genom överlåtelse som enligt denna lag omfattas av kommunens inlösningsrätt, får den nye ägaren inte antecknas i aktieboken förrän den tid som reserverats för utnyttjande av kommunens inlösningsrätt har löpt ut eller det på något annat sätt har visats att inlösningsrätten inte har använts.

Om bolagets styrelse konstaterar att aktier som har överlåtits omfattas av inlösningsrätt enligt denna lag och om anmälan enligt 7 § 2 mom. inte har gjorts, skall styrelsen utan dröjsmål underrätta kommunen om överlåtelsen.

17 §
Disponentintyg

Av ett disponentintyg eller en motsvarande handling som gäller aktier i ett bolag som omfattas av denna lag skall framgå att bolaget faller inom tillämpningsområdet för lagen och att rätten att överlåta aktier i bolaget är begränsad enligt den.

18 §
Kommunens samtycke till införande eller ändring av bestämmelse om inlösningsrätt

En bestämmelse enligt denna lag om rätt för kommunen att inlösa aktier i ett bolag får inte tas in i bolagsordningen utan samtycke av den kommun där den byggnad finns som bolaget äger.

En bestämmelse i bolagsordningen om kommunens rätt att enligt denna lag inlösa aktier i bolaget får inte strykas eller ändras utan samtycke av den kommun där byggnaden är belägen.

19 §
Kommunens samtycke till upplösning eller fusion

Om bolagsordningen innehåller en bestämmelse som avses i 1 §, behövs för fusion av bolaget med ett annat bolag och, i andra fall än de som avses i 13 kap. 2 och 4 §§ lagen om aktiebolag, för att bolaget skall kunna träda i likvidation samtycke av den kommun där byggnaden finns. Samtycke får inte vägras utan tillräckliga skäl. I kommunens beslut får ändring sökas genom besvär hos länsrätten enligt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

20 §
Konkurrerande inlösningsrätt

Om kommunen enligt denna lag har rätt att inlösa aktier i ett bolag, får den utöva denna rätt före bolaget och andra inlösningsberättigade.

21 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

När ett år förflutit från det lagen har trätt i kraft tillämpas den, med undantag av 18 § 2 mom. samt 19 och 20 §§, även på bolag vilkas bolagsordning när lagen träder i kraft innehåller en bestämmelse om att den kommun där en bolaget tillhörig byggnad finns har rätt att inlösa bolagets aktier som byter ägare, om inte den inlösningsberättigade kommunen inom ett år från ikraftträdandet beslutar att lagen inte skall tillämpas på bolaget och dess aktier. Kommunen skall underrätta alla berörda bolag om beslutet.

Inlösningspriset på aktier i ett bolag som avses i 2 mom. beräknas enligt denna lag, om inte ett inlösningspris, som skall beräknas enligt en bestämmelse som har tagits in i bolagsordningen före ikraftträdandet, är högre än inlösningspriset enligt denna lag. Om det maximipris för aktierna som beräknas enligt lagen skulle bli lägre än inlösningspriset enligt en bestämmelse som har tagits in i bolagsordningen innan lagen trätt i kraft, är maximipriset aktiernas inlösningspris enligt bestämmelsen i bolagsordningen.

Ett bolag som avses i 2 mom. skall, om inte kommunen har bestämt att lagen inte skall tillämpas på bolaget, inom två år från det lagen har trätt i kraft ändra sin bolagsordning enligt 15 § 1 och 3 mom. och förse aktiebreven eller aktieboken med en anteckning enligt 15 § 2 mom.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 61/90
Andra lagutsk. bet. 12/90
Stora utsk. bet. 166/90

Helsingfors den 8 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.