214/1991

Given i Helsingfors den 8 februari 1991

Lag om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56) 39 § 5 mom., sådant det lyder i lag av den 23 juli 1982 (572/82),

ändras 1 b § 2 mom., 22 a § 2 mom., 35 § 1 och 5 mom., 39 § 1 mom. och 39 a § 1 mom.,

av dessa lagrum 1 b § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 23 december 1988 (1217/88), 22 a § 2 mom. och 39 a § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 26 juli 1985 (670/85) samt 35 § 5 mom. och 39 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 12 januari 1973 (8/73), samt

fogas till 26 §, sådan den lyder ändrad genom lagar av den 5 februari 1982, den 18 januari och den 12 juli 1985, den 8 augusti 1986 och den 25 november 1988 (103/82, 53 och 594/85, 594/86 och 986/88) samt genom nämnda lag av den 26 juli 1985, ett nytt 8 mom. som följer:

1 b §

Fortgår ett i 1 mom. nämnt arbete utomlands längre tid än ett år eller utför arbetstagaren arbete utomlands såsom anställd hos sin föregående arbetstagares utländska dotterbolag, kan folkpensionsanstalten på ansökan, som lämnats inom ett år efter utgången av den i 1 mom. nämnda tiden eller efter arbetstagarens flyttning till det utländska dotterbolaget, besluta att arbetstagaren och de medlemmar av hans familj som avses i 1 mom. fortfarande skall anses vara bosatta i Finland under en tid som pensionsanstalten bestämmer. Av särskilda skäl kan avvikelser göras från den tid inom vilken ansökan skall lämnas.

22 a §

Individuell förtidspension beviljas tills vidare. Angående individuell förtidspension gäller i övrigt i tillämpliga delar vad denna lag stadgar om invaliditetspension med undantag av 39 § 1, 3 och 4 mom.


26 §

Då invaliditetspensionens tilläggsdel bestäms, jämställs med förmåner enligt 1 mom. en på ett offentligrättsligt arbets- eller tjänsteförhållande grundad pension som den försäkrade skulle få om han gick i pension så snart utbetalningen av lön för sjuktid upphör.

4 kap.

Ansökan om och utbetalande av förmåner

35 §

Pension beviljas på ansökan. Ansökan om pension riktas till lokalbyrån i den kommun där sökanden är bosatt, så som närmare stadgas genom förordning.


Sedan behövlig utredning erhållits beslutar pensionsanstalten om fortsatt utbetalning av pensionsförmån som har beviljats för viss tid. Ansökan därom skall göras eller utredning lämnas inom ett år från utgången av nämnda tid.

39 §

Pension utbetalas från ingången av månaden efter den under vilken rätten till pensionen uppkom, likväl inte utan särskild orsak för längre tid än ett år före pensionsansökan. På samma sätt förfars vid utbetalning av en del eller en förhöjning av pensionen. Arbetslöshetspension utbetalas likväl inte utan särskilda skäl för längre tid än sex månader före pensionsansökan.


39 a §

Individuell förtidspension betalas från ingången av månaden efter den då den försäkrade har uppfyllt de i 22 a § 1 mom. nämnda villkoren för individuell förtidspension, dock inte utan särskilda skäl för längre tid än ett år före pensionsansökan.Denna lag träder i kraft den 1 april 1991.

Stadgandena i 35 § 5 mom., 39 § 1 mom. och 39 a § 1 mom. tillämpas då en i dessa stadganden nämnd ansökan har gjorts eller en där nämnd utredning har lagts fram efter ikraftträdandet.

Regeringens proposition 288/90
Socialutsk. bet. 56/90
Stora utsk. bet. 268/90

Helsingfors den 8 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.