200/1991

Given i Helsingfors den 25 januari 1991

Lag om ändring av 64 § statstjänstemannalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 64 § 2 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86) som följer:

64 §

En tjänsteman på vilken lagen om statens tjänstekollektivavtal tillämpas är inte skyldig att ersätta staten och staten är inte skyldig att ersätta en tjänsteman som avses i nämnda lag för skada som har orsakats av avbrott i arbetet på grund av en stridsåtgärd, om inte åtgärden har vidtagits i strid med stadgandena om medling i arbetstvister eller åtgärden strider mot lagen om statens tjänstekollektivavtal eller bestämmelserna i tjänstekollektivavtalet och om inte det men som avbrottet har orsakat är avsevärt. Tjänstemannen är inte heller skyldig att ersätta staten för skada som har orsakats av avbrott i arbetet på grund av en stridsåtgärd, om han med stöd av tjänstemannaföreningens beslut har deltagit i en av föreningen vidtagen stridsåtgärd, även om åtgärden strider mot ovan nämnda stadganden och bestämmelser.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

Regeringens proposition 84/90
Lagutsk. bet. 11/90
Stora utsk. bet. 150/90

Helsingfors den 25 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.