199/1991

Given i Helsingfors den 25 januari 1991

Lag om ändring av 1 § lagen om statens tjänstekollektivavtal

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 2 mom. lagen den 6 november 1970 om statens tjänstekollektivavtal (664/70), sådant det lyder i lag av den 23 december 1987 (1102/87), som följer:

1 §

Denna lag tillämpas på ärkebiskopen och biskoparna i de evangelisk-lutherska stiften och på domkapitlens tjänstemän samt på ärkebiskopen, biskopen och de biträdande biskoparna i ortodoxa kyrkosamfundet ävensom på kyrkosamfundets övriga tjänstemän, om inte något annat stadgas. Särskilda stadganden utfärdas om tillämpningen av denna lag på presidenterna och ledamöterna i högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen, riksdagens justitieombudsman och biträdande justitieombudsmannen samt på tjänstemännen vid riksdagens, republikens presidents, statsrevisorernas, riksdagens justitieombudsmans och Finlands delegations i Nordiska rådet kanslier och vid Riksdagsbiblioteket liksom även på tjänstemännen och funktionärerna vid Finlands Bank, Postbanken och folkpensionsanstalten.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

Regeringens proposition 84/90
Lagutsk. bet. 11/90
Stora utsk. bet. 150/90

Helsingfors den 25 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.