188/1991

Given i Helsingfors den 1 februari 1991

Lag om skatteförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Allmänna stadganden
1 §
Skatteförvaltningen

För beskattningen finns under finansministeriet en skatteförvaltning som består av skattestyrelsen, länsskatteverken och skattebyråerna. Skatteförvaltningen kan också omfatta andra enheter enligt vad som stadgas särskilt.

Skatteförvaltningen leds av skattestyrelsen. I varje län finns ett länsskatteverk. Genom förordning kan stadgas att två eller flera län har ett gemensamt länsskatteverk.

Dessutom omfattar skatteförvaltningen nämnder och ombud enligt vad som stadgas särskilt.

2 §
Skatteförvaltningens uppgifter

Skatteförvaltningen skall verkställa beskattningen, bära upp och driva in skatter och avgifter samt utöva skattekontroll enligt vad som stadgas särskilt.

Skattestyrelsen skall, då den leder skatteförvaltningens verksamhet, främja en riktig och enhetlig beskattning samt utveckla skatteförvaltningens serviceförmåga.

Skatteförvaltningen skall fullgöra de utrednings-, försöks-, uppföljnings- och planeringsuppgifter samt de andra åligganden som finansministeriet tilldelar den eller som särskilt stadgas eller bestäms för den.

3 §
Direktionen

Vid skattestyrelsen finns en direktion, om vars uppgifter, sammansättning och tillsättande stadgas genom förordning.

Stadganden om skatteförvaltningsmyndigheterna
4 §
Ändringssökande i vissa fall

Skattestyrelsen och länsskatteverket har rätt att på statens vägnar enligt vad som stadgas genom förordning söka ändring i sådana beslut av skatte- och rättskipningsmyndigheterna som gäller direkta statsskatter. Samma rätt har på kommunens vägnar kommunstyrelsen i ärenden som gäller kommunalskatt.

Önskar skattestyrelsen, länsskatteverket eller kommunstyrelsen begagna sig av sin rätt enligt 1 mom., skall den lägre skattemyndighet som har rätt att söka ändring underrättas om detta. Efter detta får sistnämnda myndighet inte föra talan i samma sak.

5 §
Anmälan av skattebrott till åklagaren och förande av talan

Då det är fråga om skatter och avgifter om vilka stadgas närmare genom förordning, har skattestyrelsen och länsskatteverket rätt att på statens vägnar för väckande av åtal anmäla ett skattebrott till åklagaren och att genom ombud föra statens talan i ett mål som gäller åtal eller skadestånd på grund av brottet. Samma rätt har på kommunens vägnar kommunstyrelsen i mål som gäller kommunalskatt.

Vill skattestyrelsen använda sig av den rätt som nämns i 1 mom., skall den underrätta länsskatteverket om detta. Verket får inte då föra talan i samma sak.

Stadganden om skatteförvaltningens tjänstemän
6 §
Begränsningar i fråga om bisysslor

En tjänsteman vid skatteförvaltningen får inte höra till styrelsen eller förvaltningen för ett samfund som skall betala skatt till staten eller vara revisor i samfundet, om inte skattestyrelsen har givit sitt tillstånd i ett enskilt fall eller allmänt tillstånd för särskilda fall.

Skattestyrelsen kan meddela föreskrifter som begränsar rätten för en tjänsteman vid skatteförvaltningen att idka rörelse eller utöva yrke eller att vid sidan av sin tjänst vara ombud för en skattskyldig eller biträde eller sakkunnig i beskattnings- eller bokföringsärenden eller i mål som är anhängiga vid domstol.

7 §
Betalning av konkursförvaltningsarvode till staten

Har en tjänsteman vid skatteförvaltningen i samband med ett specialindrivningsärende som avses i 27 a § lagen om skatteuppbörd förordnats att delta i en konkursförvaltning eller fullgöra någon annan uppgift i en konkurs, skall arvodet för detta och för uppdrag i anslutning därtill samt för något annat specialindrivningsuppdrag betalas till staten, dock endast till den del arvodet har betalts för ett uppdrag som tjänstemannen har skött under den tid han varit anställd inom skatteförvaltningen.

Särskilda stadganden
8 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

9 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft. Genom denna lag upphävs lagen den 11 december 1987 om skatteförvaltningen (960/87).

Regeringens proposition 160/90
Statsutsk. bet. 68/90
Stora utsk. bet. 229/90

Helsingfors den 1 februarikuuuta 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.