173/1991

Given i Helsingfors den 25 januari 1991

Lag om ändring av lagen om kvällsgymnasier

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 27 maj 1983 om kvällsgymnasier (478/83) 13 § 3 och 4 mom. samt 22 §,

ändras 5 §, 8 § 2 mom., 10 §, 13 § 2 mom., 15 §, 17 § 1 mom., 18 §, 20 § 2-4 mom., 21 § 1-3 mom. samt 21 a, 23, 23 a och 24 §§,

av dessa lagrum 8 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 3 februari 1984 (134/84), 10 och 23 §§ sådana de lyder i lag av den 10 juni 1988 (513/88), 18 § samt 21 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag av den 16 april 1987 (419/87), 21 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 29 januari 1988 (89/88) samt 21 a och 23 a §§ sådana de lyder i lag av den 12 juli 1985 (617/85), samt

fogas till lagen en ny 16 §, i stället för den 16 § som upphävts genom nämnda lag av den 29 januari 1988, som följer:

5 §

Om inte något annat stadgas i denna lag, gäller om ett kvällsgymnasiums direktion, lärarkår, elevkår, rektor, biträdande rektor och vice rektor i tillämpliga delar gymnasielagen (477/83).

8 §

Om grunderna för bildande av undervisningsgrupper vid ett kvällsgymnasium stadgas genom förordning.

10 §

Om uppgörande och godkännande av ett kvällsgymnasiums läroplan och arbetsplan gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om ett kommunalt gymnasiums läroplan och arbetsplan, om inte något annat stadgas genom förordning.

13 §

Såsom elev i ett kvällsgymnasium kan även intas den som har för avsikt att studera för att genomgå lärokursen i ett eller flera ämnen i vilka undervisning meddelas i kvällsgymnasiet.


15 §

En elev som inte låter sig rätta genom andra, i förordning nämnda disciplinära åtgärder kan av direktionen avstängas för en viss tid, högst ett år.

16 §

Om elevernas studiesociala förmåner gäller 26 a och 26 b §§ gymnasielagen.

17 §

I ett kvällsgymnasium kan finnas en rektorstjänst och lärartjänster. Lärartjänsterna är tjänster som kvällsgymnasielektor.


18 §

Om tjänster, tjänsteinnehavare och timlärare vid ett kvällsgymnasium gäller på motsvarande sätt vad 29, 30, 30 a, 30 b, 31, 32, 32 a-32 e, 33, 35, 36 a, 36 b, 36 d, 36 f, 36 g, 42-46 och 67 §§ gymnasielagen stadgar om tjänster, tjänsteinnehavare och timlärare vid ett gymnasium.

20 §

Ett gymnasiums kvällslinje arbetar under tillsyn av gymnasiets rektor och under ledning av kvällslinjens rektor. Om fördelningen av uppgifterna mellan gymnasiets rektor och kvällsgymnasiets rektor beslutar direktionen.

Ett gymnasiums kvällslinje kan ha en rektorstjänst och lärartjänster. Lärartjänsterna är tjänster som lektor vid kvällslinjen.

Vid ett kommunalt gymnasium som har en kvällslinje kan inrättas en lärartjänst vars innehavare är skyldig att fullgöra en del av sin undervisningsskyldighet vid samma gymnasiums kvällslinje. Då tjänsten inrättas skall minst hälften av de timmar som hör till undervisningsskyldigheten vara timmar i gymnasiet. Vid ett privat gymnasium kan på motsvarande sätt inrättas en lärarbefattning.


21 §

I fråga om ett privat kvällsgymnasium gäller på motsvarande sätt 2, 3, 7-16, 23 och 24 §§, 28 § 1 mom. och 30 § i denna lag samt 8 och 9 §§, 11 § 1 och 3 mom., 12, 13 och 51 §§, 52 § 1 mom. och 54 § gymnasielagen.

Om befattningar, befattningshavare och timlärare vid ett privat kvällsgymnasium gäller i tillämpliga delar vad 29, 30, 30 a, 30 b, 32, 32 a-32 e, 33, 36 a, 36 b, 36 d, 36 f, 36 g, 43 och 44 §§ gymnasielagen stadgar om tjänster, tjänsteinnehavare och timlärare vid ett gymnasium. Vad beträffar disciplinärt förfarande och avstängning från tjänsteutövning gäller dessutom i tillämpliga delar vad som stadgas i fråga om statstjänstemän. Om en rektorsbefattning som är gemensam för ett privat kvällsgymnasium, ett privat gymnasium och en skola som ersätter grundskolan gäller i tillämpliga delar 78 § 5 mom. grundskolelagen (476/83).

De uppgifter som enligt de i 1 och 2 mom. nämnda lagrummen skall skötas av skolnämnden sköts i ett privat kvällsgymnasium av direktionen. Vad de i 1 och 2 mom. nämnda lagrummen stadgar om skolnämnd gäller även ett privat kvällsgymnasiums direktion. En befattningshavare kan med stöd av 30 § 1 mom. samt 30 a § 1 mom. gymnasielagen förflyttas till en tjänst vid ett kvällsgymnasium, ett gymnasium eller dess kvällslinje, en grundskola eller någon annan läroanstalt endast om det inte finns någon lämplig befattning, till vilken befattningshavaren kan förflyttas, vid ett privat kvällsgymnasium, ett gymnasium eller dess kvällslinje eller en skola som ersätter grundskolan, med samma huvudman som gymnasiet.


21 a §

En uppgift som hör till ett organ eller en befattningshavare vid ett privat kvällsgymnasium kan med de undantag som nämns i 13 a § 2 och 3 mom. gymnasielagen genom en bestämmelse i reglementet överföras på ett annat organ eller en annan befattningshavare vid kvällsgymnasiet.

23 §

Om försöksverksamhet vid ett kvällsgymnasium och om sökande av ändring gäller i tillämpliga delar vad gymnasielagen stadgar.

23 a §

En uppgift som enligt denna lag och den förordning som givits med stöd av den skall skötas av ett kommunalt organ eller en kommunal tjänsteinnehavare kan, med de undantag som nämns i 13 § 2 och 3 mom. gymnasielagen, genom en bestämmelse i instruktionen överföras på något annat kommunalt organ eller någon annan kommunal tjänsteinnehavare.

24 §

Om bildningsbehovet kräver det, kan ett kvällsgymnasium med undervisningsministeriets tillstånd arbeta utanför den kommun där gymnasiet finns. Om en speciell undervisningsuppgift kräver det, kan ett kvällsgymnasium med ministeriets tillstånd avvika från de stadganden i denna lag och i den förordning som givits med stöd av den vilka gäller arbetstid, undervisning och intagning av elever.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1991.

De tillstånd som har beviljats med stöd av 24 § ovan samt 19, 21 och 43 §§ gymnasielagen i den lydelse lagrummen har när denna lag träder i kraft gäller den tid som avses i tillstånden.

Förvaltningsärenden som är anhängiga i kommunala organ då denna lag träder i kraft skall slutbehandlas av samma organ. Om kommunfullmäktige med stöd av 23 a § beslutar att genom en bestämmelse i instruktionen överföra en uppgift som enligt denna lag skall skötas av ett kommunalt organ eller en kommunal tjänsteinnehavare på ett annat kommunalt organ eller en annan tjänsteinnehavare, skall ett ärende, som är anhängigt då instruktionen träder i kraft och som har väckts innan denna lag träder i kraft, likväl behandlas i den ordning som bestäms i kommunfullmäktiges beslut. Detta moment gäller i tillämpliga delar behandlingen av ärenden som avser ett privat kvällsgymnasium eller ett privat gymnasiums kvällslinje.

När denna lag träder i kraft ombildas studiehandledartjänsterna till lektorstjänster. Vid ikraftträdandet övergår de personer som sköter tjänsterna såsom ordinarie eller interimistiskt till ordinarie innehavare av motsvarande nya tjänster eller till att sköta en sådan tjänst interimistiskt.

Ärenden som gäller disciplinära åtgärder mot en lärare och åläggande att genomgå läkarundersökning och som är anhängiga vid länsstyrelsen då denna lag träder i kraft skall behandlas enligt de stadganden som gäller vid ikraftträdandet.

Regeringens proposition 108/90
Kulturutsk. bet. 23/90
Stora utsk. bet. 281/90

Helsingfors den 25 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.