171/1991

Given i Helsingfors den 25 januari 1991

Lag om ändring av grundskolelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i grundskolelagen av den 27 maj 1983 (476/83) 17 §, 31 § 6 mom., 34 § 2 mom., 49 §, 56 § 6 mom., 60, 60 a, 62 och 62 c §§, 62 d § 3 mom. samt, 62 e, 63, 65, 66, 90, 91, 93 och 94 §§,

av dessa lagrum 31 § 6 mom. sådant det lyder i lag av den 3 februari 1984 (132/84), 60 a och 62 c §§, 62 d § 3 mom. samt, 62 e, 63, 65 och 91 §§ sådana de lyder i lag av den 16 april 1987 (417/87), 62 och 66 §§ sådana de lyder devis ändrade genom sistnämnda lag samt 94 § sådan den lyder delvis ändrad genom lagar av den 12 juli 1985 och den 5 maj 1989 (614/85 och 405/89),

ändras 4 § 2 och 3 mom., 7 § 1 mom., 8 § 1 mom., 10 §, 10 a § 3 mom., 11-14 §§, 15 § 2 mom., 16 § 2 mom., 18 § 2-4 mom., 19 §, 20 § 3 mom., 25 § 5 mom., 28 § 2-4 mom., 29 och 30 §§, 31 § 4 mom., 35 § 2-4 mom., 36 §, 38 § 3 mom., 45 §, 48 § 2 mom., 51 §, 52 § 1 och 3 mom., 53 § 3 och 4 mom., 55 §, 56 § 1 och 2 mom., 56 a, 56 b och 58 §§, 58 a § 1 och 3 mom., 58 b, 58 c, 59, 62 b och 64 §§, 69 § 2 och 3 mom., 70 §, 8 kap., 78 § 1 och 2 mom., 78 a § 1 och 2 mom., 79 § 2 mom. och 86 §,

av nämnda lagrum 10 a § 3 mom. sådant det lyder i nämnda lag av den 12 juli 1985, 13 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 7 april 1989 (326/89), 30 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 10 juni 1988 (511/88), 31 § 4 mom. sådant det lyder i nämnda lag av den 3 februari 1984, 56 § 1 och 2 mom., 56 b §, 58 a § 1 och 3 mom., 58 b, 58 c, 62 b och 64 §§, 69 § 2 och 3 mom., 78 a § 1 och 2 mom. samt 79 § 2 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 16 april 1987, 56 a § sådan den lyder ändrad genom sistnämnda lag och lag av den 15 juli 1988 (670/88) samt 58 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lagar av den 12 juli 1985 och den 5 maj 1989, samt

fogas till 8 § ett nytt 4 mom., till 3 kap. en ny 21 a §, till lagen nya 36 a och 54 a §§, till 56 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 16 april 1987, ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom. samt det nuvarande 5 mom. ett nytt 6 mom. i stället för det upphävda 6 mom., och till 58 a §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 4 mom. i stället för det 4 mom. som upphävts genom nämnda lag av den 10 juni 1988 som följer:

4 §

I grundskolan kan på de grunder som undervisningsministeriet fastställer anordnas påbyggnadsundervisning under ett läsår för dem som har genomgått grundskolans lärokurs.

I grundskolan kan likaså med undervisningsministeriets tillstånd och på de grunder som ministeriet fastställer under högst ett läsår anordnas förskoleundervisning för barn som ännu inte är läropliktiga.

7 §

För grundskolans lågstadium och högstadium skall kommunen indelas i skoldistrikt eller hela kommunen anses såsom ett distrikt eller också flera kommuner eller delar av dem sammanföras till ett gemensamt skoldistrikt. Om en speciell undervisningsuppgift har anförtrotts en skola, kan samma område höra till två eller flera distrikt för lågstadiet eller högstadiet.


8 §

Skoldistriktets gränser och skolornas placering fastställs genom distriktsindelning. Denna skall uppgöras så att skolvägen för eleverna på grundskolans lågstadium i allmänhet inte överstiger fem kilometer i vart och ett distrikt.


Om det i kommunen finns samiskspråkiga invånare, kan där inrättas ett skoldistrikt även för undervisning på samiska.

10 §

Om anordnande av specialundervisning stadgas genom förordning.

För en skola som bildas av specialklasser fastställs inte något skoldistrikt.

10 a §

När den undervisning som avses i 1 och 2 mom. ordnas, får avvikelser från denna lag och den förordning som givits med stöd av den göras enligt vad skolstyrelsen vid behov bestämmer.

11 §

En kommun där ett sjukhus finns skall för en patient i läropliktsåldern anordna grundskoleundervisning i den omfattning som är möjlig med hänsyn till patientens hälsa och andra omständigheter. Undervisningsministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om hur undervisningen skall ordnas.

12 §

En grundskola skall ha en direktion som lyder under skolnämnden.

Om direktionen samt val av medlemmar och suppleanter i den och om deras valbarhet gäller med nedan angivna undantag kommunallagen (953/76). Om två eller flera skolors gemensamma direktion gäller dessutom vad som stadgas särskilt.

13 §

Av direktionsmedlemmarna skall en väljas bland de personer som lärarkåren inom sig har föreslagit och en bland dem som den övriga personalen inom sig har föreslagit. En del av medlemmarna skall utses bland elevernas vårdnadshavare. I en skola med elever i en årskurs som hör till högstadiet skall till direktionen dessutom höra två medlemmar som eleverna i en sådan årskurs utser bland sig för ett läsår i sänder. De medlemmar som utses bland eleverna har rätt att yttra sig vid direktionens möten, men inte rösträtt.

I fråga om sammansättningen av direktionen för en skola som inleder eller avslutar sin verksamhet kan avvikelser göras från 1 mom.

De medlemmar som utses bland lärarna, den övriga personalen och eleverna får ha hemort även i någon annan kommun än den där skolan finns.

Valet av andra medlemmar till direktionen än elevmedlemmar kan genom instruktionen överföras på skolnämnden.

Om en medlem som valts bland lärarna eller inom den övriga personalen inte längre är anställd vid skolan, eller om en medlem som valts av eleverna inte längre är elev i skolan, skall en ny medlem väljas i hans ställe. Har en medlem som valts bland lärarna eller inom den övriga personalen skilts eller avstängts från tjänsteutövning eller skötseln av en uppgift för viss tid eller har en medlem som valts av eleverna avstängts från skolan för viss tid, är han under denna tid förhindrad att fungera som medlem av direktionen.

14 §

Grundskoledirektionen skall svara för utvecklandet av den fostran och undervisning som ges i skolan, för skolans interna samarbete och samarbetet mellan skolan och hemmet och mellan skolan och det omgivande samhället samt för upprätthållandet av arbetsron och utföra de uppgifter som enligt denna lag och den förordning som givits med stöd av den eller enligt särskilda bestämmelser ankommer på direktionen.

15 §

Lärarkåren skall planera och främja skolarbetet samt delta i upprätthållandet av arbetsron. Lärarkåren skall föreslå de personer bland vilka den medlem av skolans direktion som skall utses bland lärarna och dennes suppleant skall väljas samt utföra uppgifter som enligt särskilda bestämmelser ankommer på lärarkåren.

16 §

Elevkåren skall planera och främja elevernas gemensamma aktiviteter och skolarbetet. Elevkåren skall utse två elevmedlemmar i skolans direktion och personliga suppleanter för dem samt utföra uppgifter som enligt särskilda bestämmelser ankommer på elevkåren.

18 §

Har grundskolan ingen rektor, skall direktionen bland lärarna utse en föreståndare för skolan. Föreståndaren utses tills vidare, och hans förordnande kan återkallas om det finns skäl. Har skolan endast en lärartjänst, är dess innehavare skolans föreståndare.

Två eller flera grundskolor kan ha en gemensam föreståndare.

Arbetar grundskolan och ett kommunalt gymnasium i samma byggnad eller byggnadsgrupp, får gymnasiets rektor även sköta de uppgifter som hör till föreståndaren för grundskolan.

19 §

Föreståndaren skall leda, styra och övervaka undervisningen och fostran i grundskolan samt fullgöra de uppgifter inom förvaltning, ekonomi och undervisning som genom denna lag och den förordning som givits med stöd av den samt genom särskilda bestämmelser har tilldelats honom.

20 §

Fördelningen av föreståndarens uppgifter mellan föreståndaren och biträdande föreståndaren bestäms av direktionen.

21 a §

En uppgift som enligt denna lag eller den förordning som givits med stöd av den skall skötas av ett kommunalt organ eller en kommunal tjänsteinnehavare får genom en bestämmelse i instruktionen överföras på ett annat kommunalt organ eller en annan kommunal tjänsteinnehavare som använder samma språk.

Vad som stadgas i 1 mom. gäller dock inte

1) godkännande av arbetsplan,

2) avstängning av en elev för viss tid,

3) intagning eller överflyttning av en elev till specialundervisning som avses i 36 a § utan vårdnadshavarens samtycke,

4) uppsägning av en tjänsteinnehavare eller timlärare eller disciplinära åtgärder mot en sådan, ej heller

5) förordnande om att en tjänsteinnehavare skall genomgå en i 70 § angiven läkarundersökning eller åläggas att lämna uppgifter om sitt hälsotillstånd.

Med avvikelse från 1 mom. får inte heller beslut om anställande av en ordinarie innehavare av en tjänst fattas av en tjänsteinnehavare.

4 kap.

Grundskolans arbetstid och undervisning

25 §

Vid undervisningen för hörselskadade kan även teckenspråk användas enligt vad som stadgas genom förordning.

28 §

Om minst tre elever som hör till den evangelisk-lutherska kyrkan eller minst tre elever som hör till ortodoxa kyrkosamfundet med stöd av religionsfrihetslagen (267/22) har befriats från skolans allmänna religionsundervisning, skall för dem ordnas undervisning enligt deras egen trosbekännelse.

När minst tre elever, som hör till samma religionssamfund och som inte får i 2 mom. nämnd undervisning, enligt religionsfrihetslagen har befriats från skolans allmänna religionsundervisning, skall för dem ordnas religionsundervisning enligt deras trosbekännelse, om deras vårdnadshavare kräver det.

Har minst tre elever, som inte hör till ett religionssamfund, enligt religionsfrihetslagen befriats från skolans allmänna religionsundervisning, undervisas de i livsåskådningskunskap.

29 §

Vårdnadshavaren beslutar om valet av de ämnen i vilka en elev i grundskolan med beaktande av tillbudsstående möjligheter skall delta. Direktionen kan efter att ha hört vårdnadshavaren byta ut ett av de valda ämnena mot ett annat, om detta med hänsyn till ett ändamålsenligt ordnande av undervisningen skall anses nödvändigt.

30 §

Statsrådet beslutar, efter att ha hört skolstyrelsen, om timfördelningen i den undervisning som ges i grundskolan och godkänner en allmän plan för språkundervisningen som innehåller språkundervisningens kvalitativa och kvantitativa mål. För uppgörandet av en läroplan bestämmer skolstyrelsen läroplanens grunder, i vilka fastställs undervisningens riksomfattande mål och innehåll samt sådana allmänna grunder för elevbedömningen som utgör komplement till förordningen, och fastställer betygsformulären.

Skolnämnden godkänner läroplanen för grundskolan och ändringar av den. För finsk- och svenskspåkiga grundskolor godkänns skilda läroplaner.

För ordnande av skolans arbete läsårsvis godkänner direktionen en arbetsplan som baserar sig på läroplanen. Om de ärenden som skall ingå i arbetsplanen stadgas genom förordning.

31 §

Om i kommunen såsom gemensamt ämne meddelas undervisning i två eller flera främmande språk eller på motsvarande sätt i det andra inhemska språket och ett eller flera främmande språk, får timantalet för undervisningen i läroämnena ökas enligt vad som stadgas genom förordning.


35 §

I 1 mom. nämnd rätt har även i Finland bosatta barn i läropliktsåldern som inte är finska medborgare. Av särskilda skäl kan i skolan även intas utomlands bosatta barn i läropliktsåldern.

Rätten till skolgång fortgår tills eleven har genomgått grundskolans lärokurs eller till utgången av juli det år då eleven fyller aderton år. Skolnämnden kan dock av särskilda skäl berättiga en elev att fortsätta skolgången även efter nämnda tid.

Om rätt att i särskild examen avlägga prov över grundskolans lärokurs eller en del därav stadgas genom förordning.

36 §

Av särskilda skäl kan skolnämnden i enskilda fall bevilja tillstånd att inleda skolgången ett år tidigare eller senare än vad som stadgas.

Önskar vårdnadshavaren att barnet skall börja skolan tidigare än vad som stadgas, skall han visa att eleven har undersökts psykologiskt och vid behov även medicinskt, då detta kan ske utan oskäliga svårigheter.

36 a §

I en specialklass kan intas eller till den överföras en elev som på grund av handikapp eller försenad utveckling inte reder sig i någon annan klass i grundskolan eller som på grund av störning i känslolivet eller av annan orsak inte kan anpassa sig till någon annan klass i grundskolan. Enligt de fastställda lärokurserna i specialundervisningen får undervisning även ges utanför en specialklass.

Om intagning i eller överföring till undervisning som avses i 1 mom. beslutar skolnämnden. Beslutet får inte fattas utan överläggning med elevens vårdnadshavare. Då detta kan ske utan oskäliga svårigheter, skall eleven undersökas psykologiskt och vid behov även medicinskt samt göras en social utredning om eleven och hans uppväxtmiljö innan beslutet fattas. Motsätter sig vårdnadshavaren beslutet om intagning eller överflyttning, skall beslutet underställas länsstyrelsen.

En elev som får sådan undervisning som avses i 1 mom. kan av skolnämnden, sedan den har hört elevens vårdnadshavare, överföras till annan grundskoleundervisning som motsvarar hans utveckling.

38 §

En till skoldistriktet inflyttad elev som, med hänsyn till undervisningen i det främmande språk som han studerar eller i det andra inhemska språket, inte på ett ändamålsenligt sätt kan fortsätta sin skolgång i det egna distriktets grundskola, har rätt att bli intagen i en sådan grundskola där han har möjlighet att fortsätta studierna.


45 §

Under varje arbetsdag skall varje elev i grundskolan avgiftsfritt ges en ändamålsenligt ordnad, övervakad och tillräcklig skolmåltid.

48 §

I grundskolans elevhem och vid annan inkvartering som kommunen ordnar skall eleven beredas fri helinackordering. Eleven har rätt till fri skjutsning mellan inkvarteringsstället och hemmet den dag då skolan börjar och slutar, under veckosluten samt före och efter lediga dagar under läsåret eller rätt till ersättning för sina resekostnader. Elever som bor i ett elevhem är skyldiga att i skälig mån utföra för dem lämpliga uppgifter i elevhemmet.


51 §

För svårt handikappade elever kan i skolan finnas skolgångsbiträden. Undervisningsministeriet meddelar föreskrifter om anställande av skolgångsbiträden.

52 §

I en grundskola kan finnas en rektorstjänst samt tjänster som lärare och elevhemsföreståndare. Lärartjänsterna är tjänster som lektor, klasslärare, specialklasslärare och speciallärare.


I en grundskola kan finnas timlärare i tjänsteförhållande. En timlärare får anställas på viss tid eller tills vidare.

53 §

Vid en grundskola kan inrättas en tjänst som lärare med skyldighet att fullgöra en del av sin undervisningsskyldighet i ett gymnasium i samma kommun. Då tjänsten inrättas skall minst hälften av de timmar som hör till undervisningsskyldigheten vara timmar i grundskolan.

När ett ändamålsenligt ordnande av undervisningen kräver det, kan i en grundskola inrättas en lärartjänst vars innehavare är skyldig att fullgöra en del av sin undervisningsskyldighet i en eller flera grundskolor eller ett eller flera gymnasier som hör till en annan avtalskommuns eller andra avtalskommuners skolväsen. Tjänsten skall inrättas vid den läroanstalt eller som en tjänst vid skolväsendet i den kommun där de flesta timmarna för fullgörande av undervisningsskyldigheten finns att få.

54 a §

I fråga om tjänsterna vid en grundskola samt tjänsteinnehavarna och timlärarna vid den gäller vad kommunallagen stadgar och med stöd av den bestäms om kommunala tjänster och tjänsteinnehavare, om inte något annat stadgas i denna lag och i den förordning som givits med stöd av den. På timlärare tillämpas de stadganden och föreskrifter som gäller kommunala tillfälliga tjänsteinnehavare, om inte något annat framgår av denna lag eller den förordning som givits med stöd av den.

55 §

Lärartjänsterna skall vara så många som ordnandet av undervisningen varaktigt förutsätter. De timmar för vilka det inte är ändamålsenligt att inrätta en lärartjänst får anförtros timlärare. Närmare stadganden om antalet lärartjänster får utfärdas genom förordning.

56 §

Om en lärartjänst indras, skall tjänstens ordinarie innehavare förflyttas till en annan för honom lämplig vakant lärartjänst vid grundskolan i samma kommun, vars behörighetsvillkor han uppfyller. Är ingen för honom lämplig lärartjänst vid grundskolan vakant i kommunen, skall han förflyttas till en sådan tjänst vid ett gymnasium, dess kvällslinje eller ett kvällsgymnasium i samma kommun eller med eget samtycke till någon annan för honom lämplig lärartjänst, vars behörighetsvillkor han uppfyller. Om läraren inte kan förflyttas till en ovan nämnd lärartjänst, får han med sitt samtycke förflyttas till någon annan tjänst i samma kommun vars behörighetsvillkor han uppfyller.

Kan en lärare inte förflyttas till en annan tjänst i samma kommun, får han med sitt samtycke förflyttas till någon motsvarande lärartjänst i en annan kommun eller ett kommunalförbund. Av särskilda skäl får läraren med eget samtycke förflyttas till någon lärartjänst i en annan kommun eller ett kommunalförbund, även om en för honom lämplig lärartjänst är vakant i den egna kommunen.

Har en lärare inte kunnat förflyttas till en i 1 eller 2 mom. nämnd tjänst, kan han med sitt samtycke förflyttas till en sådan tjänst vid en statlig läroanstalt eller till en annan sådan för honom lämplig tjänst hos staten vars behörighetsvillkor han uppfyller.


56 a §

En ordinarie tjänsteinnehavare får, med iakttagande av vad 56 § stadgar om förflyttning, förflyttas till en annan vakant tjänst som nämns i paragrafens 1-3 mom.,

1) om han på grund av sjukdom, lyte eller kroppsskada inte längre förmår fullgöra sina tjänsteåligganden på behörigt sätt,

2) om nedgång i hans arbetsförmåga kan hindras eller återställande av redan nedsatt arbetsförmåga kan främjas genom förflyttningen, eller

3) om förflyttningen har någon annan godtagbar orsak som har samband med tjänsteutövningen.

Med avvikelse från 56 § gäller som en förutsättning för att tjänsteinnehavaren skall kunna förflyttas på de grunder som nämns i 1 mom. 2 eller 3 punkten att han har gett sitt samtycke till förflyttningen.

56 b §

Om en ordinarie tjänsteinnehavare med stöd av denna lag förflyttas till någon annan tjänst och han måste flytta till en annan kommun, ersätts hans flyttningskostnader av statens medel.

58 §

Skolnämnden utnämner en ordinarie tjänsteinnehavare samt anställer den som skall sköta en tjänst interimistiskt och en timlärare.

En tjänst skall förklaras ledig att sökas innan den besätts som ordinarie.

Av de sökande som uppfyller de stadgade behörighetsvillkoren skall till tjänsten utnämnas den skickligaste och lämpligaste.

Ett beslut om utnämning till ordinarie tjänsteinnehavare skall delges sökanden så som nämns i 32 § 1 mom. kommunallagen.

Vad 1-3 mom stadgar om besättande av en tjänst som ordinarie gäller i tillämpliga delar anställande av någon att sköta en vakant tjänst.

58 a §

Då en ordinarie tjänsteinnehavare med stöd av 56 eller 56 a § förflyttas till en annan tjänst, får denna besättas utan att ha förklarats ledig.


Till en tjänst vid en läroanstalt inom den egna kommunen förflyttas tjänsteinnehavaren av kommunstyrelsen. Till en tjänst vid en läroanstalt som någon annan kommun, ett kommunalförbund eller staten svarar för förflyttas tjänsteinnehavaren av det centrala ämbetsverk under vilket läroanstalten lyder. När det gäller förflyttning till en tjänst i en annan kommun eller ett kommunalförbund krävs dessutom samtycke av kommunstyrelsen eller förbundsstyrelsen. Till en annan tjänst hos en kommun eller hos staten förflyttas en tjänsteinnehavare av den utnämnande myndigheten. Om den myndighet som utnämner till tjänsten hos en kommun är en nämnd eller annan myndighet som lyder under kommunstyrelsen, förflyttas tjänsteinnehavaren dock av kommunstyrelsen.

Kan en tjänsteinnehavare inte förflyttas till en annan tjänst i den egna kommunen, skall kommunstyrelsen med tjänsteinnehavarens samtycke hos det centrala ämbetsverk som avses i 3 mom. anmäla honom för förflyttning till något annat ställe. Om inte heller det centrala ämbetsverket kan förflytta tjänsteinnehavaren till en annan tjänst, skall verket hos statskontoret anmäla tjänsteinnehavaren för förflyttning till en annan tjänst hos staten än en lärartjänst. I fråga om statskontorets åtgärder gäller i tillämpliga delar 35 § statstjänstemannalagen (755/86).

58 b §

Det centrala ämbetsverket kan utnämna den som har varit ordinarie innehavare av en grundskoletjänst till en tjänst vid någon läroanstalt som lyder under verket, om den som saken gäller

1) har sagts upp på grund av att tjänsten har dragits in,

2) på basis av sin grundskoletjänstgöring lyfter invalidpension och innan han uppnått pensionsåldern konstateras ha förmåga att utföra förvärvsarbete, eller

3) på basis av grundskoletjänstgöringen lyfter arbetslöshetspension.

I de fall som avses i 1 mom. får tjänsten besättas utan att den har förklarats ledig. Den som saken gäller får endast utnämnas till en tjänst vars behörighetsvillkor han uppfyller.

58 c §

Skolstyrelsen eller yrkesutbildningsstyrelsen kan för högst ett läsår i sänder bestämma att någon eller några tjänster vid en läroanstalt som lyder under den inte skall besättas förrän det har utretts om någon som avses i 58 b § kan utnämnas till en sådan tjänst.

59 §

Tjänsteinnehavarna och timlärarna skall bemöda sig om att i samarbete med eleverna, deras vårdnadshavare och skolans personal nå de för grundskolan stadgade målen och delta i utvecklandet av skolan samt fullgöra de uppgifter som enligt grundskolans läroplan och arbetsplan hör till dem liksom även andra uppgifter om vilka stadgas i denna lag och den förordning som givits med stöd av den eller vilka fastställs särskilt.

62 b §

Skolnämnden eller en timlärare och den som sköter en tjänst interimistiskt kan säga upp ett tjänsteförhållande så att det upphör efter uppsägningstidens slut.

Skolnämnden kan säga upp en timlärare och den som sköter en tjänst interimistiskt när det finns skäl.

64 §

Skolnämnden beslutar om väckande av disciplinärt förfarande mot en tjänsteinnehavare eller timlärare och om disciplinstraff samt om avstängning från tjänsteutövning.

Om skolnämnden anhåller om det, skall länsstyrelsen verkställa undersökning i ett disciplinärt ärende samt lägga fram dess resultat jämte förslag till åtgärder för skolnämnden.

69 §

Genom förordning kan stadgas att avgångsåldern i vissa rektors- och lärartjänster vilkas art kräver det skall vara lägre än den allmänna. Avgångsåldern får dock inte vara lägre än 55 år.

En tjänsteinnehavares eller timlärares tjänsteförhållande upphör utan uppsägning den 31 juli det år då han uppnår avgångsåldern. Skolnämnden kan dock berättiga honom att kvarstå i samma tjänst eller uppgift under högst tre år därefter, om han alltjämt kan anses ha förmåga att sköta den.


70 §

En tjänsteinnehavare eller timlärare som på grund av sjukdom inte förmår sköta sin tjänst skall anhålla om tjänstledighet. Om han inte gör det, skall skolnämnden befria honom från tjänsteutövning för den tid sjukdomen varar.

Skolnämnden kan bestämma att en tjänsteinnehavare skall genomgå kontroller och undersökningar för konstaterande av hans hälsotillstånd, om detta är nödvändigt för att bedöma hans förutsättningar att sköta tjänsten. Under samma betingelser är en tjänsteinnehavare skyldig att lämna skolnämnden uppgifter om sitt hälsotillstånd.

8 kap.

Ändringssökande

74 §

Ändring i beslut som en kommunal myndighet har fattat i ett ärende som avses i denna lag eller i den förordning som givits med stöd av den skall sökas enligt kommunallagen.

I beslut som en kommunal myndighet har fattat i ett ärende som gäller besättande av en tjänst som ordinarie skall ändring med avvikelse från 1 mom. sökas genom besvär hos skolstyrelsen enligt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). En kommunal myndighets beslut skall delges sökandena enligt 32 § 1 mom. kommunallagen (953/76) genom att protokollet läggs fram offentligt. Besvärstiden räknas från det beslutet lades fram.

Ändring i ärenden som gäller en elev och som får överklagas skall med avvikelse från 1 och 4 mom. sökas genom besvär hos länsstyrelsen inom 14 dagar från delfåendet och med iakttagande i övrigt av lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden.

Beslut som gäller anställande av någon att sköta en tjänst interimistiskt eller av en timlärare får inte överklagas. Ändring får inte heller sökas i beslutet i ett ärende som skall avgöras av ett organ eller en tjänsteinnehavare som lyder under skolnämnden.

75 §

Ändring i ett beslut som huvudmannen för en skola som ersätter grundskolan eller skolans organ eller befattningshavare har fattat enligt denna lag eller den förordning som givits med stöd av den skall sökas genom besvär hos länsrätten så som lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden stadgar. I ett ärende som gäller besättande av en rektors- eller lärarbefattning som ordinarie skall ändring dock sökas genom besvär hos skolstyrelsen. Besvärstiden i fråga om besättande av en befattning som ordinarie räknas från den tidpunkt då det beslutande organets protokoll har satts upp på skolans anslagstavla.

Om sökande av ändring i ärenden som gäller disciplinära åtgärder mot en rektor, lärare eller timlärare eller avstängning från handhavandet av befattning gäller, [ Den märkta texten har rättat (1991), Originaltexten lydde: tjänsteutövning gäller, ] med avvikelse från 1 mom., statstjänstemannalagen.

Ändring i ärenden som gäller en elev och om vilka stadgas genom förordning skall med avvikelse från 1 mom. sökas hos länsstyrelsen enligt vad som stadgas genom förordning.

Genom förordning kan stadgas att besvär i vissa fall inte får anföras över ett beslut som har fattats av skolans huvudman, organ eller befattningshavare.

76 §

Ändring i beslut som skolstyrelsen, yrkesutbildningsstyrelsen eller länsstyrelsen har fattat enligt denna lag eller den förordning som givits med stöd av den samt i beslut som fattats med anledning av besvär över sådana beslut skall sökas enligt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden.

I beslut genom vilket skolstyrelsen har avgjort besvär som anförts över beslut av en kommunal myndighet eller ett organ vid en skola som ersätter grundskolan i ett ärende som gäller besättande av en tjänst eller befattning som ordinarie får den som anser att beslutet kränker hans rätt, söka ändring genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen.

Genom förordning kan stadgas att besvär i vissa ärenden inte får anföras över skolstyrelsens, yrkesutbildningsstyrelsens eller länsstyrelsens beslut.

76 a §

Om vårdnadshavaren för en elev i grundskolans högstadium får söka ändring i ett beslut som gäller eleven och som en myndighet har fattat enligt denna lag eller den förordning som givits med stöd av den, har även eleven rätt att söka ändring.

9 kap.

Skolor som ersätter grundskolan

78 §

Huvudmannen för en skola som ersätter grundskolan skall för skolans förvaltning tillsätta en direktion, om vilken 13 § gäller i tillämpliga delar. Närmare stadganden utfärdas genom förordning.

Vad som stadgas ovan i 1-3, 7, 8, 15, 16, 19, 22-31, 37-42, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 85-88, 92, 99 och 108 §§ samt i 16 och 17 §§ lagen om kommunal skolförvaltning gäller på motsvarande sätt en skola som ersätter grundskolan och dess elever. Undervisningen för eleverna i en skola som ersätter grundskolan är avgiftsfri, och de studiesociala förmånerna för skolans elever skall ordnas av kommunen, om inte kommunen och skolans huvudman har kommit överens om något annat.


78 a §

Angående rektors- och lärarbefattningar samt befattningshavare och timlärare vid en skola som ersätter grundskolan gäller i tillämpliga delar vad 55 §, 56 § 1-4 mom. samt 56 a, 56 b, 58, 58 a-58 e, 59, 62 a, 62 b, 62 d, 62 f och 62 g §§, 69 § 1, 3 och 4 mom. och 70 § stadgar om tjänster, tjänsteinnehavare och timlärare vid grundskolan. Om disciplinärt förfarande och avstängning från tjänsteutövning gäller dessutom i tillämpliga delar vad som stadgas i fråga om statstjänstemän. Som tjänstemannanämnd fungerar den tjänstemannanämnd som har tillsatts i anslutning till skolstyrelsen.

De uppgifter som enligt de i 1 mom. nämnda lagrummen hör till skolnämnden skall i en skola som ersätter grundskolan skötas av direktionen. Vad de i 1 mom. nämnda lagrummen stadgar om skolnämnd gäller direktionen för en skola som ersätter grundskolan. En befattningshavare vid en sådan skola kan med stöd av 56 § 1 mom. eller 56 a § 1 mom. förflyttas till en tjänst vid en grundskola, ett gymnasium, dess kvällslinje, ett kvällsgymnasium eller en annan läroanstalt endast om det inte finns någon lämplig befattning, till vilken han kan förflyttas, vid en annan skola som ersätter grundskolan, ett privat gymnasium eller dess kvällslinje eller ett kvällsgymnasium med samma huvudman som den förstnämnda skolan.


79 §

En uppgift som skall skötas av ett organ eller en befattningshavare vid en skola som ersätter grundskolan kan med de undantag som 21 a § 2 och 3 mom. stadgar genom en bestämmelse i reglementet överföras på något annat organ eller någon annan befattningshavare vid skolan.

86 §

En grundskola skall ha en för ändamålet lämplig skolbyggnad eller skollokal och behövliga inventarier, läromedel och bibliotek samt annan utrustning och andra lokaliteter som skolans verksamhet kräver.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1991.

Beslut som har fattats med stöd av 28, 35, 38, 51 eller 69 § i den tydelse lagrummet har när denna lag träder i kraft gäller den tid som nämns i beslutet. Länsstyrelsens beslut om distriktsindelning för grundskolan, vilket har fattats med stöd av den lydelse 8 § har då lagen träder i kraft gäller tills kommunen ändrar distriktsindelningen till de delar som avses i länsstyrelsens beslut.

En direktion som har utsetts innan denna lag har trätt i kraft fortsätter sin verksamhet tills dess mandattid upphör.

Förvaltningsärenden som är anhängiga i kommunala organ då denna lag träder i kraft skall slutbehandlas av samma organ. Om kommunfullmäktige med stöd av 21 a § beslutar att genom en bestämmelse i instruktionen överföra en uppgift som enligt denna lag skall skötas av ett kommunalt organ eller en kommunal tjänsteinnehavare på ett annat kommunalt organ eller en annan tjänsteinnehavare, skall ett ärende, som är anhängigt då instruktionen träder i kraft och som har väckts innan denna lag träder i kraft, likväl behandlas i den ordning som bestäms i kommunfullmäktiges beslut. Detta moment gäller i tillämpliga delar behandlingen av ärenden som avser en skola som ersätter grundskolan.

De allmänna anvisningar som skolstyrelsen har meddelat för uppgörande av läroplanen i kommunen och undervisningen i olika ämnen samt de riksomfattande målen för lärokurser som skolstyrelsen har bestämt med stöd av 30 §, sådan den lyder när denna lag träder i kraft, gäller till dess skolstyrelsen bestämmer grunderna för uppgörandet av en läroplan enligt denna lag.

Ärenden om disciplinära åtgärder mot en lärare och åläggande att genomgå läkarundersökning och som är anhängiga vid länsstyrelsen då denna lag träder i kraft skall behandlas enligt de stadganden som gäller vid ikraftträdandet.

När ändring söks i ett beslut som har fattats innan denna lag har trätt i kraft, skall tillämpas 94 § sådan den lyder vid ikraftträdandet.

Då denna lag träder i kraft ombildas ämneslärar- och studiehandledartjänsterna till lektorstjänster. Vid ikraftträdandet övergår de personer som sköter tjänsterna såsom ordinarie eller interimistiskt till ordinarie innehavare av motsvarande nya tjänster eller till att sköta en sådan tjänst interimistiskt.

Den som då denna lag träder i kraft innehar en ämneslärartjänst i allmänna ämnen har i den nya tjänst som avses i 7 mom. rätt till pension enligt ikraftträdelsestadgandet i lagen den 3 februari 1989 om ändring av 71 och 72 §§ grundskolelagen (104/89). Avgångsåldern för den som då denna lag träder i kraft innehar en ämneslärartjänst i allmänna ämnen och som uppfyller de krav i fråga om särskild pensionsålder som nämns i 72 § 2 mom., är i den nya tjänsten 60 år.

På den som då denna lag träder i kraft är på indragningsstat samt på en tjänsteinnehavare som avses i 2 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen den 16 april 1987 om ändring av grundskolelagen (417/87) tillämpas alltjämt de stadganden om förflyttning av tjänstemän som gäller när denna lag träder i kraft.

Regeringens proposition 108/90
Kulturutsk. bet. 23/90
Stora utsk. bet. 281/90

Helsingfors den 25 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.