169/1991

Given i Helsingfors den 25 januari 1991

Lag om ändring av grundskolelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 77 § grundskolelagen av den 27 maj 1983 (476/83) och

fogas till lagen nya 77 a och 80 a §§ som följer:

77 §

Statsrådet kan enligt vad som stadgas genom förordning bevilja finska medborgare eller finska registrerade sammanslutningar eller stiftelser tillstånd att inrätta privata skolor som enligt avtal mellan kommunen och skolans huvudman ersätter den kommunala grundskolan.

Undervisningen i en skola som ersätter grundskolan meddelas enligt grundskolans läroplan. Genomgång av lärokursen för respektive årskurs i en skola som ersätter grundskolan motsvarar genomgång av lärokursen för motsvarande årskurs i grundskolan.

77 a §

Statsrådet kan i samband med att tillstånd att inrätta en skola beviljas ge skolans huvudman tillstånd att uppgöra en egen läroplan som avviker från grundskolans läroplan. För att tillstånd skall kunna beviljas krävs

1) att skolans undervisning grundar sig på ett internationellt känt pedagogiskt system och

2) att skolans verksamhet gagnar utvecklingen av landets undervisnings- och uppfostringsväsen.

Den läroplan som skolan har uppgjort skall med undantag av den därtill hörande årliga arbetsplanen underställas skolnämnden och skolstyrelsen.

Genomgång av lärokursen för en årskurs i en skola som ersätter grundskolan och som följer en egen läroplan kan utom i den nionde årskursen avvika från genomgången av lärokursen för grundskolans motsvarande årskurs, enligt vad som vid behov stadgas genom förordning.

80 a §

När förvaltningen och undervisningen vid en i 77 a § nämnd skola som ersätter grundskolan och som följer en egen läroplan organiseras, kan enligt vad som bestäms i skolans reglemente och läroplan, utan hinder av 78, 78 a och 79 §§, undantag göras från vad 13 §, 18 § 1 och 2 mom., 19-21 §§, 21 a § 2 mom. och 27-30 §§ stadgar och med stöd av dessa paragrafer bestäms om grundskolans förvaltning och undervisning.

En skola som avses i denna paragraf har inte något skoldistrikt. Om antagning av elever till skolan gäller vad elevens hemkommun och skolans huvudman sinsemellan överenskommer.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 88/90
Kulturutsk. bet. 24/90
Stora utsk. bet. 282/90

Helsingfors den 25 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.