150/1991

Given i Helsingfors den 25 januari 1991

Förordning om ändring av förordningen om yrkesundervisningsanstalter

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde

upphävs i förordningen den 30 april 1987 om yrkesundervisningsanstalter (491/87) 1 § 3 mom., 7 § 3 mom., 15 § 2 mom., 27 § 4 mom., 35 § 2 mom. 5 punkten och 7 mom., 42 § 2 mom., 43 § 3 mom., 48 §, 51 § 2 mom. och 53 §,

av dessa lagrum 35 § 7 mom. sådant det lyder i förordning av den 14 juli 1989 (679/89), samt

ändras 3 § 4 mom., 5 § 1 mom., 6 §, 9 § 1 mom., 10 §, 11 § 4 mom., 13 §, 14 § 3 mom., 21 §, 22 § 6 mom., 23 §, 24 § 3 mom., 25 § 1 och 2 mom., 30 § 4 mom., 32 §, 36 § 1 och 5 mom., 38 § 6 punkten, 44 § 1 och 3 mom., 46 §, 49 § 1 mom., 51 § 1 mom. 2 punkten och 52 §,

av dessa lagrum 6 och 10 § sådana de lyder delvis ändrade genom förordning av den 15 juni 1990 (566/90), 22 § 6 mom. sådant det lyder i sistnämnda förordning, 25 § 1 mom., 36 § 5 mom. och 52 § sådana de lyder i förordning av den 17 juni 1988 (546/88) och 49 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda förordning av den 14 juli 1989, som följer:

3 §

Angående bestående ändring av kraven på grundutbildning för den grundläggande utbildning som ordnas vid läroanstalten beslutar länsstyrelsen.

5 §

Huvudmannen av en statlig och en privat yrkesundervisningsanstalt utser minst fem medlemmar och för var och en av dessa en personlig supHuvudmannen av en statlig och en privat yrkesundervisningsanstalt utser minst fem medlemmar och för var och en av dessa en personlig suppleant i direktionen för högst fyra år åt gången. Bland dem som har utsetts utnämner huvudmannen direktionens ordförande och vice ordförande.


6 §

Direktionen har till uppgift att

1) följa utvecklingen inom de branscher som är representerade vid läroanstalten och hur de som utexamineras placerar sig i arbetslivet,

2) uppgöra förslag till budget för läroanstalten,

3) besluta om läroanstaltens arbetsordning, grunderna för bildande av undervisningsgrupper och arbetsfördelningen mellan lärarna, om inte detta i instruktionen har ålagts rektor,

4) godkänna ordningsregler för läroanstalten och elevhemmet,

5) anställa personal vid en kommunal och en privat läroanstalt samt entlediga från tjänsten, befattningen eller uppgiften och bevilja dem avsked, om inte annat bestäms i instruktionen, samt

6) handlägga de övriga ärenden som enligt lag, förordning eller instruktion eller på grund av sakens natur ankommer på direktionen.

9 §

Lärarkåren har till uppgift att

1) fatta beslut om studerandenas vitsord på betygen,

2) främja samarbetet mellan lärare, samt

3) handlägga de övriga ärenden som enligt lag, förordning, instruktion eller övriga föreskrifter ankommer på lärarkåren.


10 §

Rektorns uppgift är att

1) efter att ha hört lärarna utarbeta läroanstaltens arbetsordning, bildande av undervisningsgrupper och arbetsfördelningen mellan lärarna,

2) i samarbete med lärarna främja studerandenas placering i arbete,

3) bestämma om kanslipersonalens och den övriga personalens uppgifter, om det inte i instruktionen har anförtrotts någon annan innehavare av tjänst eller befattning,

4) vid direktionen möten föredra ärenden, om inte annat bestäms i instruktionen,

5) verkställa direktionens och lärarkårens beslut, samt

6) utföra de övriga uppgifter som enligt lag, förordning eller instruktion eller på grund av sakens natur ankommer på rektor.

11 §

Rektor, biträdande rektor och prorektor förordnas av direktionen. Innan en lärare förordnas för rektor, biträdande rektor eller prorektor skall lärarkåren beredas tillfälle att bli hörd. Förordnande för rektor, biträdande rektor och prorektor kan återkallas, om det finns skäl därtill.

13 §

Elevkåren har till uppgift att

1) för sig godkänna stadgar och förelägga dem direktionen för fastställelse,

2) ordna fria aktiviteter och kulturverksamhet för studerandena, samt

3) handlägga de övriga ärenden som enligt lag, förordning eller instruktion eller enligt andra bestämmelser ankommer på elevkåren.

Läroanstalten skall anvisa behövliga lokaliteter för elevkårens verksamhet.

14 §

Läroanstaltskomissionen har till uppgift att

1) främja samarbetet mellan lärarna, den övriga personalen och studerandena, samt

2) handlägga de övriga ärenden som enligt lag, förordning eller instruktion eller enligt andra bestämmelser ankommer på kommissionen.


21 §

Yrkesutbildningsstyrelsen godkänner läroböckerna.

22 §

Timantalet beräknas separat enligt undervisningspråk vid tvåspråkiga läroanstalter och vid de läroanstalter där undervisning ordnas på ett annat språk än läroanstaltens undervisningsspråk.


23 §

Vid yrkesundervisningsanstalten kan avläggas mekanikerexamen. Beträffande andra examina som avläggs vid läroanstalten beslutar vid behov yrkesutbildningsstyrelsen.

24 §

Till en specialiseringslinje kan som studerande intas också en annan än den som har fullgjort grundlinjens allmänna period inom samma eller av yrkesutbildningsstyrelsen godkänd närliggande bransch, om han har fullgjort en annan av yrkesutbildningsstyrelsen godkänd yrkesutbildning eller därmed jämförbar utbildning eller har en arbetserfarenhet om minst ett år eller, i fråga om intagning till institutnivå, minst två år inom ett område som motsvarar studierna samt har fullgjort av yrkesutbildningsstyrelsen fastställda eventuella tilläggsstudier.


25 §

Studerandena väljs på grundval av tidigare framgång i studierna, utbildningsmotivation, utbildningsbehov och arbetserfarenhet samt andra därmed jämförbara eller till samhällets utbildningsbehov anknutna omständigheter enligt vad undervisningsministeriet vid behov närmare bestämmer. Undervisningsministeriet beslutar vid behov om eventuella inträdes- och lämplighetsprov.

Förslag om valet av studerande framläggs av läroanstaltens lärarkår eller dess sektion, och ifall valet sker via gemensam elevansökan, efter det att kåren eller sektionen mottagit det förslag som uppgjorts av länsstyrelsen. Studerandena intas av direktionen, om inte annat bestäms i instruktionen.


30 §

Är en studerande på grund av brott föremål för undersökning, kan direktionen avhålla honom från skolgång, om det med hänsyn till det brott studeranden misstänks ha begått eller omständigheter i samband därmed är motiverat. Om beslutet skall länsstyrelsen underrättas. Beslutet kan verkställas omedelbart om inte länsstyrelsen förbjuder det.

32 §

Vid en statlig yrkesundervisningsanstalt kan finnas en rektorstjänst samt biträdande rektors- och lektorstjänster. Vid läroanstalten kan dessutom finnas timlärare i tjänsteförhållande och andra nödvändiga tjänster, tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

Vid en kommunal läroanstalt kan finnas en rektorstjänst samt biträdande rektors- och lektorstjänster. Dessutom kan vid läroanstalten finnas timlärare i tjänsteförhållande och andra nödvändiga tjänster, tillfälliga tjänsteinnehavare och personal i arbetsavtalsförhållande.

Vid en privat läroanstalt kan finnas en rektorsbefattning och lektorsbefattningar. Dessutom kan vid läroanstalten finnas timlärare och annan behövlig personal i arbetsavtalsförhållande.

36 §

Rektor för en statlig läroanstalt utnämns av direktionen.


Rektor för en statlig läroanstalt beviljas tjänstledighet av direktionen. Biträdande rektor, föreståndare för en vuxenutbildningsavdelning och lektor beviljas tjänstledighet av rektor. Av prövning beroende tjänstledighet för mer än tre månader beviljas dock biträdande rektor, föreståndare för en vuxenutbildningsavdelning och lektor av direktionen.


38 §

Utöver de lektioner, som fastställs genom arbetsfördelningen mellan lärarna, och till lektionerna anslutna uppgifter skall en lärare i huvudsyssla.


6) minst fem dagar per läsår delta i utbildning som arbetsgivaren föreskriver med syftet att upprätthålla och utveckla yrkesskickligheten och göra sig förtrogen med arbetslivet, samt


44 §

Om inträdeskraven för studerande vid grundläggande yrkesutbildning som ordnas som vuxenutbildning beslutar undervisningsministeriet med beaktande i tillämpliga delar av vad som stadgas i 24 §. Angående inträdeskraven för tilläggsutbildning som ordnas vid läroanstalten beslutar vid behov undervisningsministeriet.


Om utvärderingen vid grundläggande yrkesutbildning som ordnas som vuxenutbildning gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 27 §.

46 §

En statlig yrkesundervisningsanstalts fastighet, lägenhet eller lösöre får utan ersättning eller mot skälig ersättning användas för andra behov än läroanstaltens egna, om detta inte medför nämnvärd olägenhet för läroanstaltens verksamhet. Beslut i frågan fattas av direktionen, om inte annat bestäms i instruktionen.

49 §

En läroanstalt kan med tillstånd av yrkesutbildningsstyrelsen och i enlighet med ett försöksprogram som yrkesutbildningsstyrelsen har godkänt anordna försöksverksamhet som behövs för utvecklande av yrkesutbildningen. Med tillstånd av undervisningsministeriet kan vid försöksverksamheten undantag göras från stadgandena i lagen om yrkesläroanstalter och i förordning som givits med stöd av den samt från bestämmelser som utfärdats med stöd av dem.


51 §

Ändring i ett beslut av direktionen får inte sökas genom besvär, om beslutet gäller


2) förordnande av en lärare för biträdande rektor, prorektor eller avdelningsföreståndare,


52 §

De ärenden som gäller en studerande och som avses i 40 § 3 mom. i lagen om yrkesläroanstalter är avstängning av en studerande för viss tid och indragning av möjligheten att bo i elevhem.

Ändring i ett beslut av länsstyrelsen varigenom besvär över direktionsbeslut har avgjorts eller som gäller ärende som avses i 25 § 3 mom. eller 28 § 3 mom. får inte sökas genom besvär.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1991.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 25 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.