148/1991

Given i Helsingfors den 25 januari 1991

Lag om ändring av 2 § lagen om finansiering av yrkesläroanstalter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 2 mom. 8 punkten lagen den 3 juni 1983 om finansiering av yrkesläroanstalter (494/83), sådant detta lagrum lyder i lag av den 12 juli 1985 (624/85), som följer:

2 §
Förhållandet till statsandelslagen

Avvikelse från stadgandena i statsandelslagen görs i följande hänseenden:


8) med avvikelse från 24 § statsandelslagen får en yrkesläroanstalt med undervisningsministeriets tillstånd överlåtas till en ny huvudman som fortsätter läroanstaltens verksamhet och tar ansvaret för sådana av statsandelar och statsunderstöd orsakade förpliktelser som den tidigare huvudmannen har svarat för; ochDenna lag träder i kraft den 1 februari 1991.

Regeringens proposition 252/90
Kulturutsk. bet. 25/90
Stora utsk. bet. 283/90

Helsingfors den 25 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.