140/1991

Given i Helsingfors den 25 januari 1991

Lag om ändring av lagen om statsunderstöd åt medborgar- och arbetarinstitut

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 21 september 1962 om statsunderstöd åt medborgar- och arbetarinstitut (521/62) 1 §, 2 § 3 mom., 4 § 1 mom. 6 punkten och 9 §,

av dessa lagrum 2 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 31 december 1975 (1078/75) samt 4 § 1 mom. 6 punkten och 9 § sådana de lyder i lag av den 12 juli 1985 (642/85), samt

fogas till 2 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 31 december 1975 och lag av den 26 juni 1981 (496/81), ett nytt 4 mom., till 3 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 31 december 1975 och den 26 juni 1981, ett nytt 3 mom., till 4 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 25 januari 1974 (87/74) samt nämnda lagar av den 31 december 1975 och den 12 juli 1985 ett nytt 3 mom., som följer:

1 §

Medborgar- och arbetarinstituten är läroanstalter som ger allmänbildande vuxenutbildning och som även kan meddela yrkesinriktad vuxenutbildning och annan utbildning så som närmare stadgas genom förordning.

Instituten kan ordna utbildning även i form av avgiftsbelagd serviceverksamhet.

2 §

Skolstyrelsen kan av ett anslag i statsbudgeten bevilja medborgar- och arbetarinstitut statsunderstöd för försöksverksamhet eller utvecklingsuppgifter. Ett villkor för statsunderstödet är att skolstyrelsen har godkänt en plan för försöksverksamheten eller utvecklingsuppgifterna.

I försöksverksamheten kan avvikelser göras från denna lag så som stadgas genom förordning och som undervisningsministeriet vid behov föreskriver med stöd av den.

3 §

Kostnader för vuxenutbildning som arbetsgivaren beställer för sin personal och som ett medborgar- och arbetarinstitut ordnar anses inte vara utgifter som berättigar medborgar- och arbetarinstitut till statsandel eller statsunderstöd.

4 §

Utöver vad i lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund är stadgat är förutsättning för beviljande av statsandel- och -understöd samt räntestödslån:


6) att institutet för arbetsåret har en undervisningsplan som det skall sända till länsstyrelsen för kännedom;


Undervisningen vid medborgar- och arbetarinstitut kan även ordnas i form av fjärrundervisning enligt vad som stadgas genom förordning och undervisningsministeriet vid behov föreskriver med stöd av förordningen.

9 §

Om behörighetsvillkoren för rektor och lärarna stadgas genom förordning och föreskrivs vid behov med stöd av den genom beslut av undervisningsministeriet. Ministeriet kan av särskilda skäl bevilja dispens från behörighetsvillkoren.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1991.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 271/90
Kulturutsk. bet. 27/90
Stora utsk. bet. 285/90

Helsingfors den 25 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.