137/1991

Given i Helsingfors den 17 januari 1991

Lag om Punkaharju naturskyddsområde

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Syftet med inrättandet av naturskyddsområdet

För att skydda en representativ längsåskam och ett nationallandskap samt för miljö- och skogsforskningen och för att främja miljöupplysningen och intresset för naturen inrättas såsom ett i lagen om naturskydd (71/23) nämnt särskilt naturskyddsområde Punkaharju naturskyddsområde på områden som staten äger i Punkaharju kommun.

2 §
Naturskyddsområdets läge och gränser

Punkaharju naturskyddsområde har en areal om cirka 679 hektar, och dess gränser har märkts ut på den bifogade kartan.

Då gränserna för naturskyddsområdet bestäms skall vad lagen om skifte (604/51) stadgar om rågång iakttas i tillämpliga delar. Naturskyddsområdet skall märkas ut i terrängen så att ett tillräckligt antal kännemärken som anger området placeras ut på de landområden som hör till naturskyddsområdet. Områdets vattenrår utmärks endast på kartan.

3 §
Rätt till omhändertagande

De myndigheter som övervakar naturskyddet och vakterna på naturskyddsområdet har rätt att omhänderta jakt- och insamlingsredskap samt andra redskap som någon har använt eller ämnar använda i strid med de stadganden eller föreskrifter som skall iakttas på naturskyddsområdet. Detsamma gäller djur som har fångats och växter som har plockats utan lov samt allt annat som inte får tas eller användas på naturskyddsområdet.

4 §
Anslutning av områden till naturskyddsområdet

Övergår ett område som gränsar till Punkaharju naturskyddsområde i statens ägo, kan det anslutas till naturskyddsområdet genom beslut av miljöministeriet.

5 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

6 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 78/90
Lag- och ekonomiutsk. bet. 18/90
Stora utsk. bet. 109/90

Helsingfors den 17 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Miljöminister
Kaj Bärlund

Punkaharju naturskyddsområde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.