115/1991

Given i Helsingfors den 17 januari 1991

Lag om ändring av lagen om riksomfattande personregister för hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 och 3 §§, 4 § 1 mom. och 5 § 2 mom. lagen den 9 juni 1989 om riksomfattande personregister för hälsovården (556/89) som följer:

2 §

Social- och hälsostyrelsen kan för den statistikföring, planering, forskning och tillsyn som enligt lag eller förordning ankommer på den ha sådana riksomfttande personregister för hälsovården om vilka stadgas närmare genom förordning.

Social- och hälsostyrelsen kan dessutom ha ett narkotikatillsynsregister för övervakning av narkotika enligt narkotikalagen (41/72) och narkotikaförordningen (282/81).

3 §

Hälsovårdsmyndigheterna och hälsovårdsanstalterna samt de som hör till den hälsovårdspersonal och farmaceutiska pesonal som är undeställd social- och hälsostyrelsen är trots sekretesstadgandena skyldiga att ur handlingar och register i deras besittning avgiftsfritt lämna social- och hälsostyrelsen de uppgifter som införs i personregister som avses i denna lag och om vilka stadgas genom förordning.

4 §

Uppgifter som införs i personregister som avses i denna lag skall hållas hemliga. Social- och hälsostyrelsen kan dock ge tillstånd till att uppgifter lämnas ut, om detta sker för vetenskaplig forskning som gäller verksamheten inom hälsovården, förebyggande av sjukdomar eller vård eller annan bestämd vetenskaplig forskning i samband därmed och om utlämnandet uppfyller kraven i 19 § 1 mom. 3 punkten personregisterlagen (471/87). Innan tillståndsbeslutet meddelas skall dataombudsmannen ges tillfälle att bli hörd.


5 §

Social- och hälsostyrelsen får dock använda uppgifter ur narkotikatillsynsregistret för övervakning av den hälsovårdspersonal som är underställd social- och hälsostyrelsen.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 233/90
Socialutsk. bet. 44/90
Stora utsk. bet. 227/90

Helsingfors den 17 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.