110/1991

Given i Helsingfors den 17 januari 1991

Lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 10 § 1 mom., 11, 15, 25 och 28 §§ samt 40 § 2 mom. lagen den 4 januari 1985 om avbytarservice för lantbruksföretagare (2/85),

av dessa lagrum 25 och 28 §§ sådana de lyder i lag av den 29 december 1988 (1283/88), som följer:

10 §

Den allmänna ledningen, styrningen och övervakningen av semester-, veckoledighets- och vikariehjälpverksamheten ankommer på social- och hälsovårdsministeriet.


11 §

Inom länet handhas ledningen, styrningen och övervakningen av semester-, veckoledighets- och vikariehjälpsverksamheten av länsstyrelsen.

15 §

Kommunen skall till länsstyrelsen lämna en utredning om anordnandet av semester-, veckoledighets- och vikariehjälpsverksamhet i kommunen.

25 §

Social- och hälsovårdsministeriet kan meddela allmänna föreskrifter om när driftskostnaderna för avbytarservice så som avses i 8 § 1 mom. lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund skall anses vara nödvändiga för att uppgiften skall bli behörigen skött.

28 §

Kommunerna skall årligen före en dag som anges genom förordning lämna länsstyrelsen en redovisning för användningen av de medel som kommunen beviljas för driftskostnader för avbytarservice.

40 §

I länsstyrelsens eller länsrättens beslut med stöd av denna lag får ändring inte sökas genom besvär.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 233/90
Socialutsk. bet. 44/90
Stora utsk. bet. 227/90

Helsingfors den 17 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.