103/1991

Given i Helsingfors den 17 januari 1991

Lag om ändring av 38 § jaktlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 38 § 2 mom. jaktlagen av den 13 april 1962 (290/62), sådant det lyder i lag av den 18 mars 1983 (263/83), som följer:

38 §

För bekämpning eller förebyggande av smittsamma sjukdomar eller av någon annan därmed jämförbar särskild orsak kan jord- och skogsbruksministeriet på de villkor som ministeriet bestämmer bevilja tillstånd att vid fångst av djur använda hälso- eller miljöfarliga kemikalier som bekämpningsmedelsnämnden har godkänt för ändamålet.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 233/90
Socialutsk. bet. 44/90
Stora utsk. bet. 227/90

Helsingfors den 17 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.